بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 35

0 Comments

6-بيش ازانتظار من حواس فرزندم پرت است. 1 2 3 4 5
7- فرزندم فعالتر ازحد انتظار من است. 1 2 3 4 5
8-هنگام لباس پوشيدن يا حمام رفتن، 1 2 3 4 5
فرزندم مدام وول مي زند وايجاد ناراحتي مي كند.
9-وقتي فرزندم چيزي مي خواهد ، 1 2 3 4 5
مي توان به آساني اورامنصرف كرد.
10-فرزندم كمتر كارهايي راانجام 1 2 3 4 5
مي دهد كه بتواند مراخوشحال كند.
11-بيشتر مواقع احساس مي كنم كه 1 2 3 4 5
فرزندم دوست دارد ودلش مي خواهد پيش من باشد.
12-گاهي احساس مي كنم فرزندم 1 2 3 4 5
دوست ندارد و دلش نمي خواهد پيش من باشد.
13-گشاده رويي فرزندم نسبت به من 1 2 3 4 5
كمترازآن است كه انتظار دارم.
14-وقتي كارهايي براي فرزندم انجام 1 2 3 4 5
مي دهم احساس ميكنم كه ارزش زيادي براي آنها قائل نيست.
15-كدام يك ازجمله هاي زير فرزند شما رابهتر توصيف مي كند:
1-هميشه دوست دارد بامن بازي كند.
2-تقريبا هميشه دوست دارد بامن بازي كند
3-گاهي دوست دارد بامن بازي كند. 1 2 3 4 5
4-معمولا دوست ندارد بامن بازي كند.
5-تقريبا هرگزدوست ندارد بامن بازي كند.
16- ناراحتي وگريه هاي فرزند من:
1-بسيار كمتر ازآن است كه من انتظار داشته ام.
2-كمتر ازآن است كه من انتظار داشته ام.
3-تقريبا همان اندازه است كه من انتظار داشته ام.
4-بيش ازآن است كه من انتظارداشته ام.
5- تقريبا دايمي است.
17-به نظر ميرسد ناراحتي وگريه فرزند من ازاغلب بچه هاي ديگر بيشتر است
18-وقتي فرزندم بازي مي كند اغلب لبخند نمي زند يا نمي خندد
19-وقتي ازخواب بيدار مي شود معمولا بدخلق است
20-احساس مي كنم كه فرزندم بسيار دمدمي است وبه آساني برافروخته مي شود.
21-ظاهرفرزندم تاحدي متفاوت ازچيزي است كه انتظار داشته ام واين مساله گاهي مرا ناراحت مي كند
22-به نظر مي رسد كه فرزندم برخي ازچيزهايي كه قبلا يادگرفته فراموش مي كند ودوباره كارهايي راانجام مي دهد كه مخصوص بچه هاي كم سن است.
23-به نظر نمي رسد كه فرزندم بتواند با همان سرعتي ياد بگيرد كه بيشتر بچه هاي ديگر ياد مي گيرند.
24- به نظر نمي رسد كه فرزندم اندازه بچه هاي ديگر بخندد.
25-تعداد بسيار كمي از كارهاي فرزندم مرا ناراحت مي كند.
26-توانايي فرزندم در حد انتظار من نيست.