بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 36

0 Comments

27-فرزندم در آغوش گرفتن وناز ونوازش را زياد دوست ندارد.
28-وقتي فرزندم را از بيمارستان به منزل آوردم ترديد داشتم كه توانايي مراقبت از اورا داشته باشم.
29-والد بودن سختر از آن است كه مند انتظار داشتم.
30-وقتي ازفرزندم مراقبت مي كنم خود را تواناتر وبالاتر از هر چيز احساس مي كنم.
31-نسبت به بيشتر بچه ها ،عادت به تغييرات در برنامه ها
يا تغييرات در منزل،براي فرزندم سخت تر است.
32-وقتي چيزي را كه دوست ندارد اتفاق مي افتد،فرزندم
عكس العمل شديدي از خود نشان مي دهد.
33-گذاشتن فرزندم بايك پرستار در منزل معمولا مشكل است.
34-دربابر كوچكترين چيزها ،فرزندم به آساني برافروخته مي شود.
35-صداهاي بلند ونور زياد توجه فرزندم را به آساني جلب مي كنند وعكس العمل شديدي از خود نشان مي دهد.
36-تنظيم برنامه خواب وغذاي فرزندم سخت تر از آن بود كه انتظار داشتم.
37-معمولا فرزندم مدتي از يك اسباب بازي جديد اجتناب مي كند قبل از آن كه با آن بازي كند.
38-براي فرزندم بسيار سخت است ومدت ها طول مي كشد تابه چيزهاي جديد عادت كند.
39-وقتي فرزندم باغريبه ها مواجه مي شود احساس ناراحتي نمي كند.
40-فرزندم وقتي برافروخته مي شود:
1-به آساني آرام مي شود.
2-ايجاد آرامش دراوسخت تر از آن است كه من انتظار داشتم.
3-آرام كردن او مشكل است.
4-آرام كردن اوبسيار مشكل است.
5-هيچ يك از كارهاي من به آرام كردن اوكمك نمي كند.
41-به اين نتيجه رسيده ام كه وادار كردن يا منع كردن فرزندم ازانجام كاري:
1-بسيار سخت تر ازحد انتظار من است.
2-كمي سخت تر ازحد انتظار من است.
3-تقريبا به اندازه انتظار من سخت است.
4-كمي آسان تر ازحد انتظار من است.
5- بسيار آسان تر ازحد انتظار من است.
42-بادقت فكر كنيد وتعداد كارهايي كه فرزندتان انجام مي دهد وباعث ناراحتي شما مي شوند مشخص كنيد .
مانند اتلاف وقت،گوش ندادن به حرف،فزون-فعالي،گريه،ايجادمزاحمت،دعوا،نق وگريه.
خواهش مي كنم دور نمره اي كه كه شامل تعداد چيزهايي است كه شمرده ايد دايره بكشيد.
1-1تا3مورد
2-4تا5مورد
3-6تا7مورد
4-8تا9مورد
5-10مورد وبيشتر.
43-گريه كردن فرزندم معمولا :
1-كمتر از2دقيقه طول مي كشد.
2-2تا5دقيقه طول مي كشد.

این مطلب را هم بخوانید :
تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 16