بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 37

0 Comments

3-5تا10دقيقه طول مي كشد.
4-10تا15دقيقه طول مي كشد.
5-بيش از 15دقيقه طول مي كشد.
44-بعضي ازكارهاي فرزندم به شدت مرا ناراحبت مي كنند.
45-مشكلات مربوط به سلامت فرزندم ،بيش ازحد انتظار من است.
46-هراندازه فرزندم بزرگ تر ومستقل تر مي شود،نگراني من
هم از اين كه آسيب ببيند يا دچار ناراحتي شود،افزايش مي يابد.
47-بزرگ كردن فرزندم بيش از حد انتظار من درد سرهايي ايجاد كرده است.
48-به نظر مي رسد كه مراقبت از فرزندم بسيار سخت تر از بچه هاي ديگر است.
49-فرزندم دايم به من آويزان است.
50-خواسته هاي فرزندم از من بيشتر ازاغلب بچه هاي ديگر است.
51-بدون برخورداري از كمك ديگران ،نمي توانم تصميم بگيرم.
52-مشكلات من در بزرگ كردن فرزندم بسيار بيشتر از حد انتظار من است.
53-از والد بودن(پدر يا مادر)لذت مي برم.
54-وقتي مي خواهم فرزندم كاري را انجام دهد يا انجام ندهد،احساس مي كنم كه اغلب موارد موفق هستم.
55-وقتي آخرين فرزندم را از بيمارستان به خانه آوردم
احساس كردم كه نمي توانم آن طور كه فكر مي كردم
از وي مراقبت كنم وبه كمك ديگران احتياج داشتم.
56-اغلب احساس مي كنم كه نمي توانم كارها را به خوبي انجام دهم.
57-وقتي به خودم به عنوان يك والد فكر مي كنم عقيده دارم كه:
1-مي توانم از عهده هر چيزي كه اتفاق مي افتد برآيم.
2- مي توانم از عهده اغلب چيزها به خوبي برآيم.
3-گاهي ترديد دارم اما فكر مي كنم كه از عهده اغلب چيزها بدون هيچ مسئله اي بر مي آيم.
4-ترديد دارم كه بتوانم ازعهده كارها برآيم.
5-فكر نمي كنم كه به هيچ وجه بتوانم ازعهده كارها برآيم.
58-احساس مي كنم كه من:
1-والد بسيار خوبي هستم.
2-بهتر ازيك والد متوسط هستم.
3-يك والد متوسط هستم.
4-كسي هستم كه براي والد بودن مشكلاتي دارد.
5- يك والد خوب نيستم.
59-بالاترين سطح تحصيلي خود را (پدر)مشخص كنيد:
1-كلاس اول تا هشتم
2-كلاس 9تا 12
3-مدرسه حرفه اي يا هر فوق ديپلم ديگر
4- ليسانس
5-فوق ليسانس يا رشته هاي تخصصي
60-بالاترين سطح تحصيلي خود را (مادر)مشخص كنيد: