بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 39

0 Comments

89-به نظر مي رسدبچه دارشدن تعدادمسايلي راكه باخانواده همسر وخويشاوندان داشته ايم افزايش داده است.
90-بچه دارشدن پرخرج تر ازآن بود كه انتظار داشتم.
91-من احساس مي كنم كه تنها وبدون دوست هستم.
92-وقتي به مهماني مي روم معمولا انتظار ندارم كه به من خوش بگذرد.
93-رغبت وتوجه من نسبت به ديگران مانند گذشته نيست.
94-اغلب احساس مي كنم كه افراد همسالم ازمعاشرت به من خوششان نمي آيد.
95-وقتي درمراقبت ازفرزندانم بامشكلي مواجه مي شوم افرادزيادي هستند كه مي توانم ازآنها كمك يا راهنمايي بخواهم.
96-ازوقتي بچه دارشده ام كمتر مي توانم دوستانم راببينم يادوستان جديدي پيداكنم.
97-درشش ماه گذشته بيمارتر ازمعمول بوده ام يابيش ازحدمعمول درد ورنج داشته ام.
98-ازلحاظ جسماني حالم اغلب خوب است.
99-بچه دارشدن تغييراتي درخواب من ايجاد كرده است.
100-چيزها برايم مانندگذشته لذت بخش نيستند.
101-ازوقتي بچه دارشده ام
1-اغلب بيماربوده ام
2-حالم زيادخوب نبوده است
3-حالم خوب نبوده است
4-وضع سلامتم تغييرنكرده است
5-وضع سلامتم بهترشده است.
متوقف شويد تااز شما بخواهند كه به موارد زير پاسخ دهيد.
درخلال 12ماه گذشته آياهيچ يك ازوقايع زيربراي خانواده بلا فصل شما رخ داده است.؟
خواهشمنديم هررويدادي كه به وقوع پيوسته است باگذاشتن علامت ضربدرروي شماره مقابل آنرامشخص كنيد.
102-طلاق 103-آشتي زن وشوهر 104- ازدواج 105-جدايي موقت 106-حاملگي
107-نقل مكان خويشاوندان ديگر به خانه شما 108-افزايش قابل ملاحظه درآمد (20درصد يابيشتر)
109-بدهي قابل ملاحظه 110-اسباب كشي به محل جديد 111- ترفيع دركار
112-كاهش قابل ملاحظه درآمد 113-مشكلات مربوط به الكل ياموادمخدر
114-مرگ يك دوست نزديك خانواده 115-شروع يك كارجديد 116-ورود به يك مدرسه جديد
117-اختلاف با مافوق درمحل كار 118- اختلاف بامعلمان درمدرسه
119- مشكلات قانوني 120-مرگ يكي از اعضاي بلا فصل خانواده
پرسشنامه هوش هیجانی:

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت 25

ردیف سؤال گزینه ها