بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350- قسمت 41

0 Comments

رنانی ، محسن (1384و1376). “بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی كارائی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران”، چاپ دوم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، تهران.
عکس مرتبط با اقتصاد
رنانی‏‏‏‏ ، محسن (1382). “نقش دولت در اصلاحات نهادی از طریق قانونگذاری”، مجلس و پژوهش ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، شماره 39.
رحمانی، تیمور (1385). اقتصادکلان. تهران: انتشارات برادران.
سامتی، مرتضی، مرضیه گوگردچیان و احمد گوگردچیان (1389). “تحلیل تئوریک و تجربی تأثیر آزادی اقتصادی بر هزینه­­ی مبادله : مطالعه­ موردی کشورهای OECD”، پژوهشنامه اقتصادی، سال دهم، شماره دوم، صص 113- 95.
سعادت­مهر، مسعود (1390). “بررسی تأثیر امنیت بر سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران“، فصل­نامه علمی پژوهشی­ رشد و توسعه­ اقتصادی، سال اول، شماره دوم، صص 186- 163.
سلیمی­فر، مصطفی و مسعود قوی (1381). “تسهیلات بانک­ها و سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران”، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره 13، صص 1370- 135.
سوری، علی (1384). “سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 69، صص 108- 88.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
شریف­زاده، محمد و الیاس نادران (1389). “تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت در اسلام ( با تأکید بر مفهوم هزینه­ های مبادله)”، فصل­نامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره36، صص 30-5.
صمدپور، نرگس (1376). “تأثیر سیاست ارزی بر تقاضای سرمایه ­گذاری بخش خصوصی (مورد ایران)”، پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز.
صمدی، علی­حسین (1388). روابط کاذب در اقتصادسنجی. انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی.
صمدی، علی­حسین (1387). “حقوق مالکیت و رشد اقتصادی: تدوین یک الگوی رشد درون­زا”، رساله­ی دکتری اقتصاد، دانشکده­ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
صمدی، علی حسین و مصیب پهلوانی (1388). همجمعی و شكست ساختاری در اقتصاد. انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
صمدی، علی­حسین (1389). “جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه­ها و مکاتب اقتصادی ( با تاکید بر دیدگاه نهادگرایان جدید)”، فصل­نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره40، شماره3، صص 246-229.
صمدی، علی­حسین، محسن رنانی و رحیم دلالی اصفهانی (1389). “مفهوم و آثاراقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی”، فصل نامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره40، شماره101، صص201-183.
صمدی، علی­حسین، محسن رنانی و رحیم دلالی اصفهانی (1390). ” تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر رشد اقتصادی در ایران”، سیاست­گذاری اقتصادی، سال سوم، شماره 6، زمستان 1390.
عسلی، مهدی (1375). “برآوردی از سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران در سال­های 1371- 1338″، مجله­ی برنامه و بودجه، شماره 10.
عباسی­نژاد، حسین و پویا جبل عاملی (1385). ” اثر متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه ­گذاری در فضای نااطمینانی”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 73، صص 67- 37.
عیسی­زاده، سعید و اکبر احمدزاده (1388). ” بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه­ مورد بین کشوری برای دوره 2005- 1996)”، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 40، صص 28-1.
فریادرس، محمد(1378). ” تأثیر سرمایه ­گذاری بخش دولتی بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران”، پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده­ی اقتصاد.
قربانی، محمد، الهام شکری و مرضیه مطلبی (1386). “کاربرد الگوی تصحیح خطای نامقید در تعیین عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران”، مجله دانش و توسعه، شماره 20، صص 124-111.
قلی­پور، آرین (1384). نهادها و سازمان­ها (اکولوژی نهادی سازمان­ها)، سمت، تهران.
کازرونی، علیرضا و مهناز دولتی (1386). “اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی؛ مطالعه موردی ایران”، فصل­نامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، صص 306-283.
گجراتی، دامودار (1389). مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه حمید ابریشمی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
مطالعات محیط کسب و کار (1390). معرفی و نقد شاخص راهنمای بین ­المللی ریسک کشوری، مرکز
پژوهش­های مجلس شورای اسلامی
، شماره مسلسل 12182.
مهرآرا، محسن، میثم موسایی و امیرحسیم محمدیان (1390).” بررسی رابطه­ غیرخطی میان نرخ بهره­ی حقیقی و سرمایه ­گذاری خصوصی با بهره گرفتن از روش حد آستانه­ای (مورد کشورهای در حال توسعه)”، فصلنامه روند پژوهش­های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 58، صص 65- 33.
مؤیدفر، رزیتا و امین زمردی (1390). ” تأثیر حقوق مالکیت بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی: مورد ایران (1385- 1352)”، کنفرانس بین ­المللی جهاد اقتصادی، کرمان، مرکز بین ­المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی.
نوفرستی، محمد (1378). ریشه­ واحد و همجمعی در اقتصادسنجی. انتشارات خدمات فرهنگی رسا.
نورث، داگلاس (1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصاد. ترجمه­ی محمدرضا معینی، سازمان برنامه و بودجه، تهران.
ویلیامسون، الیور. ای (1381). ” اقتصادنهادگرایی جدید: دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو”، ترجمه محمود متوسلی، مجله برنامه و بودجه، شماره 73.
هادیان، ابراهیم و رضا وهام (1389). “تورم دائمی و تأثیر آن بر سرمایه ­گذاری بخش خصوصی در ایران”، فصل­نامه اقتصاد مقداری، دوره­ 7، شماره­4، صص 79- 55.
هژبرکیانی، کامبیز و اشکان رحیم­زاده (1388). “رابطه سرمایه ­گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر مدل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

رشد اقتصادی درون­زا)”، مجله­ی دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 30، صص 97- 69 .
یوسفی، محمد­قلی و صمد عزیزنژاد (1388). “بررسی عوامل تعیین­کننده سرمایه ­گذاری خصوصی در ایران با روش خود توضیح برداری”، فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی، سال نهم، شماره اول، صص 100-79.
یوسفی، محمدقلی (1384). “موانع اداری توسعه­ اقتصادی در ایران”، فصل­نامه مؤسسه­ مطالعات دین و اقتصاد، جامعه و اقتصاد، شماره ششم، سال دوازدهم.
ب) منابع انگلیسی
Acosta, P. and A. Loza (2005).”Short and Long-Run Determinants of Private Investment in Argentina.” Journal of Applied Economics, Vol. 8, No. 2, pp. 389-406.
Aschauer, D.A. (1989).”Does Public Capital Crowd- Out Private Capital.” Journal of Monetary Economics. Vol. 24, pp. 171-188.
Asante,Y.(2000).”Determinant of Private Investment Behavior Heterogenity.”
Department of Economics, University of Ghana, AERC Research Paper 100, pp. 1- 47.
Aysan, A., G. Pang, and M.A. Veganzones-Varoudakis (2006). “How to Boost Private Investment in the MENA Countries: The Role of Economic Reforms. Topics in Middle Eastern and North Africa Economies.” Meea Online Journal, Vol. 7, pp. 1-16.
Barro, R.J. (1999). “Determinants of Democracy.” Journal of Political Economy, Vol. 107, No. 6, pp. 10-23.
Barro, R. J. (1996). “Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study.” NBER, Working Paper, No. 5698.
Basely, T. (1995). “Property Rights and Investment Incentives: Theory and Evidence from Ghana.” The Journal of Political Economy, Vol.103, No.5, pp. 903- 937.
Balassa, B. (1988). “Public Finance and Economic Development.” World Bank Working Paper, Washington, D.C, No. 31.
Bahmanni-Oskooee, M. (1999). “Do Federal Budget Deficit Crowd-In or Crowd-Out Private Investment?.” Journal of Policy Modeling, Vol. 21, No. 5, pp. 633-640.
Bennedsen, M., M.A. Malchow and F.vinten (2005). “Institutions and Growth- a Literature Survey.” Report 2005-1, Center for Economic and Business Research (CEBR).
Blejer,M. and M.S. Khan (1984). “Government Policy and Private Investment in Developing Countries.” IMF Staff Papers, Vol. 31, pp. 379-403.
Brunetti, A. and B.Weder (1998). “Investment and Institutional Uncertainty: A Comparative Study of Different Uncertainly Measures.” The Journal of Political Economy, Vol. 134, No. 4, pp. 513- 533.
Clague, C., P. Keefer. , S. Knack and M . Olson (1999) .”Contract-Intensive Money:Contract Enforcement Property Rights, and Economic Performance.” Journal of Economic Growth, Vol. 4, pp. 185-211.
Dehn, J. (2000). “Private Investment in Developing Countries: The Effects of Commodity Shocks and Uncertainly.”,Working Paper, WPS/2000.
Dincer, O.C. and C.J. Ellis (2005). “Predation, Protection and Accumulation: Endogenous Property Rights in an Overlapping Generations (OLG) Growth Model.” International Tax and Public Finance, Vol. 12, pp. 435-455.
Easterly, W. and R. Levin (1997). “Africa,s Growth Tragedy: Policy and Ethnic Divisions.” Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, pp. 1203-1250.
Elenoa, S. and T.K Jayarman (2001). “Determinats of Private Investment in Fiji.” Working Paper 2001/02, Economics Department, Reserve Bank of Fiji, pp. 1-39.
Fosu, A.K. (2001). “Political Instability and Economic Growth in Developing Economies: Some Specification Empirics.” Economics Letters , Vol. 7, pp. 289-294.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *