دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود …

0 Comments

 • تحقیقات بنیـادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریه ها را بررسی کرده، آنها را تأیید، تعدیل یا رد می کند. تحقیقـات بنیـادی بـا تعیین روابط میـان پدیده ها به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد.
 • تحقیقات کاربردی:هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود.
 • تحقیقات تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (طرحها، روشها و برنامه درسی) انجام می شود. هدف اساسی این نوع تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه ها، طرح ها و امثال آن است. به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و براساس یافته های پژوهشی ، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می شود.
 • با توجه به مطالب ذکر شده تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات بنیـادی می باشد.
  ب: دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)
  تحقیقات علمی را براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:

  1. تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی) ۲٫ تحقیقات آزمایشی

  ۳-۲-۱- تحقیقات توصیفی (غیر آزمایشی)
  تحقیق توصیفی شامل روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد.تحقیقات توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد(سرمد، بازرگان، مجازی ۱۳۸۴):
  تحقیق پیمایشی
  تحقیق همبستگی
  اقدام پژوهشی
  بررسی موردی
  تحقیق پس – رویدادی (علمی – مقایسه ای)
  ۳-۲-۲- تحقیقات آزمایشی
  به منظور برقراری رابطه علی– معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح آزمایشی استفاده می شود.ویژگی های این نوع تحقیقات آن است که:
  متغیرهای مستقل دستکاری می شود.
  سایر متغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده و کنترل می شود.
  تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود.
  در این نوع تحقیقات، گروه های آزمایش و گواه مورد نظر قرار می گیرد و از طریق آنها تفاوت های میان آزمودنی ها کنترل می شود.
  با توجه به مطالب فوق الذکر، روش این تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. و بر اساس روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی انجام گرفته است .
  در تحقیقات همبستگی رابطه میان متغیرها براساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:
  الف) همبستگی ۲ متغیری ب) تحلیل رگرسیون ج) تحلیل ماتریس یا کوواریانس
  در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون، هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل است. در بعضی بررسی ها از مجموعه همبستگی های دو متغیری، از جدولی به نام ماتریس همبستگی با کوواریانس استفاده می شود(حافظ نیا،۱۳۸۶).
  همچنین، تحقیق حاضر برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات آزمایشی می باشد.
  ۳-۳- فرضیه های تحقیق
  فرضیه های این تحقیق، در واقع شناسایی آن دسته از متغییرهای مالی است، که بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارند. بنابراین فرضیات این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
  تصمیمات ساختار سرمایه بر ارزش بازار شرکت تأثیر معنی داری وجود دارد.
  تصمیمات ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت بر اساس نرخ بازده حقوق صاحبان تأثیر معنی داری دارد.
  تصمیمات ساختار سرمایه بر سود هر سهم تأثیر معنی داری دارد.
  ۳-۴- متغیرها ی پژوهش و نحوه اندازه گیری
  اولین گام برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، ارائه تعریف دقیق و مناسبی از متغیرهایی است که امکان اندازه‌گیری خصوصیات مورد توجه در این پژوهش را میسر می‌سازد. متغیرهای این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‌ها، به دو گروه متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تقسیم می‌شود که در فصل ۲ کلیه این متغیرها تشریح گردیده‌است.
  ۳-۴-۱- متغیر وابسته
  متغیرهای وابسته تحقیق شامل ارزش بازار سهام، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، می باشد که از اطلاعات ترازنامه، صورت سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ استخراج شده است که به صورت زیرمحاسبه می شوند:

  این مطلب را هم بخوانید :
  اثربخشی معنا درما نی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی- قسمت ۱۱

  1. ارزش بازار سهام: آخرین ارزش مبادله شده (بازار) سهام عادی در پایان دوره مالی می باشد.که این ارزش بر اساس آمار و اطلاعات بورس قابل دسترسی می باشد.
  2. ۲عملکرد شرکت: در ادبیات مالی از معیارهای مختلفی به منظور اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده می شود که این معیارها شامل معیار های اندازه گیری حسابداری که بر اساس صورت های مالی شرکتها محاسبه می شود نظیر نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد (ماجمدر ۱۹۹۹، آبور ۲۰۰۵، محمودی ۲۰۰۹،عبادی ۲۰۰۹).در پژوهش حاضر از متغیر نرخ بازده نرخ بازده حقوق صاحبان
   دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

   سهام سود هر سهم به عنوان معیار های اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده می شود که به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد :