متن کامل – بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر …

0 Comments

جدول۴-۱۰ : نتایج آزمونt جهت بررسی معنی داری ضرایب جزئی رگرسیون…………………………….۹۳
جدول۴-۱۱ : متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیون………………………………………………………………۹۴
جدول۴-۱۲ : خلاصه مدل رگرسیون………………………………………………………………………………….۹۴
جدول۴-۱۳ : آزمون معنادار بودن مدل رگرسیون با روش ANOVA………………………………………..95
جدول۴-۱۴ : نتایج آزمونt جهت بررسی معنی داری ضرایب جزئی رگرسیون……………………………۹۶
چکیده
تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکتها است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است. در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸-۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدودیتها ۱۰۸شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری وبدین منظور اهرم مالی (نسبت بدهی ها) به عنوان متغیر جایگزین تصمیمات ساختار سرمایه در نظر گرفته شد به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چندگانه و بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح ۹۵% از آمارهو استفاده گردید، نتایج تحقیق حاکی از آن است که، اهرم مالی دارای تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. همچنین، اهرم مالی تأثیری معناداری بر ارزش بازار شرکت و سود هر سهم ندارد.
کلمات کلیدی: اهرم مالی، ارزش بازار شرکت، سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یک سری منابع برای تأمین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تأمین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تأثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند، متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشد. (اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر آورده سهامداران و چقدر بدهی دارد). به علت اینکه استفاده از بدهی موجب ایجاد یک سری تعهدات ثابت (هزینه های مالی) برای شرکت می شود؛ لذا این تعهدات ثابت، ریسک شرکت را بالا می برد چرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را باز پرداخت کند به درماندگی مالی (و نهایتاً ورشکستگی) می افتد.
فرآیند ایجاد ریسک در بازارهای سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است. مطابق با تئوریهای مالی، یکی از عوامل ایجاد کننده ریسک، اهرم مالی می باشد. لذا انتخاب یک نسبت بدهی مطلوب که با در نظر داشتن بازدهی مناسب بتواند ریسک را به حداقل برساند، گامی است در جهت هدف اصلی مدیران مالی شرکت ها که همانا افزایش ارزش شرکت و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران می‌باشد.
۱-۲- بیان مسئله
بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت ها هیچ برنامه ی از پیش تعیین شده ای را برای ساختار سرمایه ی خود در نظر نمی گیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ گونه برنامه ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه ی شرکت می کنند. این شرکت ها اگرچه ممکن است در کوتاه مدت به موفقیت دست یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت های خود با مشکلات عمده ای مواجه می شوند. چنین شرکتهایی ممکن است قادر نباشند استفاده ی بهینه ای از منابع موجود خود داشته باشند. در نتیجه، این واقعیت بیش از پیش محرز می شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه ی خود را به گونه ای برنامه ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد (وکیلی فرد،۱۳۸۹).
همچنین، تفاوت های قابل ملاحظه ای میان ساختار سرمایه ی شرکتهای فعال در صنایع مختلف وجود دارد. به علت وجود چندین عامل تأثیرگذار بر تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه یک شرکت، قضاوت انجام شده توسط فردی که ساختار سرمایه را تعیین می کند در این میان از نقش بسیار مهمی برخوردار است. در صورتی که قضاوت افراد تصمیم گیرنده در خصوص درجه اهمیت عوامل مختلف تأثیرگذار بر ساختار سرمایه متفاوت باشد، آنگاه ساختار سرمایه دو شرکت مشابه می تواند با یکدیگر متفاوت باشد. این عوامل تأثیرگذار به میزان زیادی روانشناختی، پیچیده و کیفی بوده و از آنجا که بازارهای سرمایه کامل نبوده و تصمیم اتخاذ شده نیز ممکن است با مخاطرات و دانش ناکافی همراه باشد، بنابراین همواره از یک تئوری پذیرفته شده تبعیت نمی کنند. به طور کلی شرکت ها علاقه مندند همه منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری را با کمترین هزینه تأمین نمایند(نیکو مرام، رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۸).
تصمیمات ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده و ریسک سهامداران تأثیرگذار بوده و ارزش بازار سهام نیز ممکن است به تبع تصمیمات مختلف ساختار سرمایه تحت

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش دانشگاهی - بررسی رابطه ی میان سیاست سود تقسیمی، فرصت های سرمایه گذاری و تأمین ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تأثیر قرار گیرد. در واقع، می توان گفت که مدیر شرکت باید به منظور تصمیم گیری راجع به تأمین مالی به سؤالات زیر پاسخ دهد:
مبلغ مورد نیاز برای پروژه سرمایه گذاری چه مقدار است؟
تأمین مالی مبلغ موردنظر چگونه بر ریسک، بازده و ارزش سهامداران تأثیر می گذارد؟
آیا ترکیب بهینه از منابع تأمین مالی برای حداکثر کردن ارزش سهامداران شرکت وجود دارد؟
آیا ترکیب بهینه ی تأمین مالی، قابلیت اجرای عملی در شرکت دارد؟
شرکت در عمل برای طراحی رویه های تأمین مالی باید چه عواملی را مد نظر قرار دهد؟
بر پایه مفاهیم نظری، مدیر مالی باید ساختار سرمایه بهینه ی شرکت را برنامه ریزی کند.ساختار سرمایه بهینه هنگامی حاصل خواهد شد که ارزش بازار هر سهم حداکثر گردد. بنابراین، برای تعیین ساختار سرمایه مطلوب، استفاده از سود هر سهم، نقطه ی سر به سر مالی، به عنوان روشهای قابل قبول سنجش EBIT-EPS درجه اهرم مالی و نقطه ی بی تفاوتی ریسک و بازده ضروری است. تعیین ساختار سرمایه بهینه در شرایط واقعی وظیفه دشواری بوده و شمول آن فراتر از مباحث صرفاً نظری است (نیکو مرام، رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۸).
از طرفی، ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه های اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع مؤثر برای دست یابی به هدف “حداکثر سازی ثروت سهامداران” ضروری کرده است (داگلاس[۱] ، ۲۰۰۵).
بنابراین، باتوجه موارد ذکر شده در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می پردازیم .
۳-۱- اهمیت وضرورت تحقیق
از جمله مسائلی که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با آن مواجه اند ساختار سرمایه می باشد. اینکه چه حجمی از ساختار سرمایه بدهی باشد وچه حجمی از آن را حقوق صاحبان سهام تشکیل دهد، تا در نهایت به عنوان (ساختار سرمایه بهینه) موجب حداقل نمودن (هزینه تأمین مالی) یا (هزینه سرمایه) و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها گردد، از دیر باز به عنوان یک مسئله عمده و مهم مطرح بوده است.
محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار سرمایه نشان داده است ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد (اسمیت[۲] و دیگران، ۲۰۰۸). با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه بازارهای تأمین سرمایه هستند، بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری دارد. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند محیطی است در حال رشد و بسیار رقابتی و شرکتها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و بسط فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری جدید هستند و شرکت ها برای سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی دارند، اما منابع مالی و استفاده از آنها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سود آور باشد و این وظیفه مدیر مالی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آنها را تعیین کند. اما مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد که روش تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد و همچنین از اهرم در حد معقول آن استفاده کند تا ارزش شرکت حداکثر شود و هم از پیامدهای نامطلوب ریسک مالی به واسطه استفاده از بدهی، جلوگیری کند (لستر[۳] ، ۲۰۰۰).
همچنین از دیدگاه مدیر مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تامین و مصرف وجوه مالی مربوط می شود. ساختار سرمایه شرکتها، هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکتها، تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد. از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می کند و شرکت ها به رقابت می پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه خود را در بازار در دست گیرند (اسمیت و دیگران ۲۰۰۸). بنابراین با توجه به اهمیت و ضروت بحث ساختار سرمایه در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم پرداخته می شود.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش عبارتست از بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. سایر اهداف مشخصه پژوهش به شرح ذیل می باشد:
بررسی رابطه تصمیمات ساختار سرمایه و ارزش بازار شرکت
بررسی رابطه تصمیمات ساختار سرمایه و عملکرد شرکت براساس نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه (ROE)
بررسی رابطه تصمیمات ساختار سرمایه و سود هر سهم
۱-۵- سوالات تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :
سایت مقالات فارسی - ارزیابی ارتباط بین استراتژی های تقسیم سود و عملکرد مالی شرکت های ...

  1. تصمیمات ساختار سرمایه چه تأثیری بر ارزش بازار شرکت دارد؟
  2. تصمیمات ساختار سرمایه چه تأثیری بر عملکرد شرکت براساس نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه دارد؟
  3. تصمیمات ساختار سرمایه چه تأثیری بر سود هر سهم دارد؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق