علمی : بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت …

0 Comments

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کم

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالا

نسبت اعتبار بانکی به کل بدهی پایین

نسبت اعتبار بانکی به کل بدهی بالا

بازاهای مالی پیشرفته با تنوع بالا

بازارهای مالی در حد پایین پیشرفتگی با فرصت کم برای تنوع

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

تمایل کم به مشارکت سرمایهگذاران بیرونی به کنترل شرکت

کنترل توسط طرفهای ذینفع (بانکها، شرکتهای مرتبط و کارکنان)

۲-۲-۵- مدل های حاکمیت شرکتی
مدل بازار که ویژه کشورهای آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر می باشد و ویژگی های آن عبارتند از :
سهامدران بسیار پراکنده
چارچوب های قانونی و نظارتی پیشرفته
بازارهای سرمایه نقد شونده
بازاری فعال برای کنترل شرکت
پویایی در تخصیص سرمایه
در سطح خرد هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت هم بر کمیته های هیات مدیره و هم برای کنترلهای داخلی تاکید می کند.
مدیریت بر سرمایهگذاری با بازده خوب تمرکز دارد و دیدگاه کوتاه مدت در جهت افزایش شرکت و قیمت سهام دارد.
سهامداران دینفعان اصلی شرکت هستند.
۲-نظام رابط که ویژه کشورهای ژاپن، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه است و مشخصات آنها عبارتند از :
مالکیت تمرکز
بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط
کنترل شرکتی ضعیفتر
فرآیند نظارتی قوی هستند
با وجود چارچوب عمدتاً از طریق مذاکرات غیررسمی ناشی از روابط بلند مدت تجاری استحاله میشود.
در سطح خود ظاهراً مدیریت تحت نظارت هیات مدیره و در عمل تحت نظارت بانکهای بزرگ یا سهامداران خانوادگی است.
ذینفعان (نه به طور قانونی ولی در عمل) کارکنانند نه سهامداران
۲-نظام پیوندی که خاص کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی، تایلند، مالزی، و مکزیک است و ویژگیهای آن به شرح زیر می باشد:
بازارهای سرمایه چندان نقدشونده نیستند.
بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیر فعال است.
چارچوبهای قانونی و نظارتی اغلب در حال شکلگیری هستند.
در سطح خرد خانوادهها بخش عمده ای از مالکیت را در اختیار دارند.