دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت …

0 Comments

تجزیه و تحلیل دادها ، فرایند چند مرحله ای است که طی آن دادها ، به روش های مختلف جمع آوری ،دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری نتیجه گیری در مورد سوآلات و فرضیات پژوهش را فراهم سازد.
در این فرایند ، انتخاب صحیح ترین و مناسب ترین روش که بتواند هم از نظر مفهومی و هم ازنظر تکنیکی نتایج مورد نظر را بدست آورد مهم و ضروری است.
تجزیه و تحلیل به‏عنوان مرحلهای از روش علمی، از پایههای اساسی هر تحقیق می‏باشد. در این مرحله از تحقیق، کلیه فعالیتها برای رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می‏شود. بعبارت دیگر، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارتست از روشی که بوسیله آن کلیه داده‏های گردآوری شده، در یک فرآیند علمی آزمون می‏شوند.
فصل حاضر بعنوان فصل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات ابتدا به توصیف ویژگی متغیر های تحقیق می پردازد و پس از آن با استفاده از مدل های رگرسیونی و پیش شرط مربوط به آن ، داده ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهد تا نتایج آزمون فرضیات تعیین شود.
۴-۲- آمارتوصیفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پایهای متغیرها جهت برآورد مدل، تجزیه وتحلیل دقیق آنها وشناخت جامعه آماری مورد تحقیق، آشنایی با آمارههای توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. با در نظرگرفتن معیارهای اشاره شده در فصل سوم، راجع به انتخاب نمونه و تأثیرآن روی اندازه نمونه در کل از ۱۱۲ شرکت در طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۹۰ در این تحقیق استفاده شد.
جدول ۴-۱ : نتایج آمارههای توصیفی مورد استفاده دراین تحقیق

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

نمره افشا کیفیت حاکمیت شرکتی اندازه جمع حقوق صهام /جمع دارایی کمیته حسابرسی بازده دارایی
میانگین ۰٫۶۵۷ ۱٫۹۲۱ ۵٫۵۴۷ ۰٫۳۴۲ ۰٫۲۶۳ ۰٫۴۶۹
میانه ۰٫۶۵۵ ۲٫۰۰۰ ۵٫۵۱۷ ۰٫۳۴۴ ۰٫۰۰۰ ۰٫۴۰۷
حداکثر ۰٫۹۰۷ ۴٫۰۰۰ ۷٫۶۵۹