مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در …

0 Comments

۰٫۸۹۰

۱٫۰۰۰

۰٫۸۹۰

حداقل

۰٫۱۱۹

۱٫۰۰۰

۴٫۲۵۴

۰٫۲۵۲

۰٫۰۰۰

-۲٫۷۰۵

انحراف معیار

۰٫۱۸۸

۰٫۷۲۹

۰٫۵۴۶

۰٫۱۸۸

۰٫۴۴۱

۰٫۲۰۴

در نگاره ۴-۱ مشاهده می شود که افشای شرکت ها(FULDISC) دارای میانگین ۶۵/۰ بوده که بیشترین عدد این متغیر ۹۰/۰ است و کمترین آن ۱۱/۰ است که نتیجه این تحقیق با تحقیقات انجام شده در این زمینه در ایران مانند مدرس(۱۳۹۰) و پارچینی(۱۳۸۸) همسو است و همچنین انحراف معیار آن برابر با ۱۸/۰ است که با توجه به تحقیقات مشابه دادههای این تحقیق از پراکندگی کمتری برخورد است. جدول ۴-۱ عدد ۷۰۵/۲- را برای کمترین مقدار متغیر بازده دارایی هاROA که جهت سنجش آن و همگن کردن دادهها از نسبت سود بعد ازکسر مالیات به کل دارایی ها استفاده میشود نشان میدهد و عدد ۸۶/۰را برای بیشترین آن نشان میدهد و میانگین آن ۴۶/۰ است که نشان می دهد که شرکت های نمونه متوسط نیمی از دارایی های خود بازده داشته اند. برای اندازه شرکتها SIZE در این تحقیق که از لگاریتم مجموع داراییها استفاده شده است دارای میانگین ۵۴/۵ و بیشترین مقدار این متغیر ۶۵/۷ و کمترین آن ۲۵/۴ می باشد که با توجه به تحقیقات انجام شده در کشور، شرکتهای نمونه این تحقیق تقریبا دارای اندازه متوسط هستند. همچنین در نگاره ۴-۱ آمار توصیفی سایر متغیرهای تحقیق آورده شده است. نگاره های زیر توزیع برخی از متغیرهای تحقیق را نشان می دهد.
 
 
۴-۳-آزمون نرمال بودن داده ها
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر روش تحقیق همبستگی بکار برده شده است، لازم است ابتدا نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرهای مورد بررسی در آزمون همبستگی مشخص گردد. همچنین ارائه مدل با استفاده از نتایج فرضیههای تحقیق منوط به شرایطی است که یکی از آنها نرمال بودن متغیر وابسته است. لذا در قسمت نرمال بودن ، داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف مورد بررسی قرار میگیرند. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر است:
فرض صفر (H0): توزیع داده ها نرمال نمی باشد.
فرض مقابل( H1): توزیع داده ها نرمال می باشد.
جدول ۴-۲ آماره و سطح معنیداری آزمون کلموگروف اسمیرونف را برای متغیرهای وابسته تحقیق نشان داده است.
جدول ۴-۲: آزمون نرمال بودن توزیع داد ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

نمره افشا کیفیت حاکمیت شرکت اندازه شرکت جمع حقوق صاحبان سهام/جمع دارایی