سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت …

0 Comments

کمیته حسابرسی

بازده دارایی

تعداد مشاهدات

۵۶۰

۵۶۰

۵۶۰

۵۶۰

۵۶۰

۵۶۰

آماره کلموگروف اسمیرونف

۱٫۱۴۳

۱٫۳۲۴

۱٫۴۳۴

۱٫۴۵۶

.۵۶۷

۲٫۲۳۱

معناداری

.۲۳۶

.۳۴۲

.۳۴۲

.۸۷۶

.۰۷۶۵

.۰۶۵۷

در جدول ۴-۲ مشاهده میشود که سطح معنیداری برای آزمون کلموگروف اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق بیشتراز ۵ درصد بوده بنابراین این متغیرها دارای توزیع نرمالی است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات تحقیق از آزمونهای پارامتریک استفاده میشود.
۴-۴- آزمون تشخیص پانل (panel) یا پول(Pooled)
به منظور ترکیب دادههای سری زمانی و دادههای مقطعی، در این تحقیق از روش دادههای ترکیبی استفاده میکنیم. در روش دادههای ترکیبی، متغیرها را هم در میان جامعه آماری (شرکت) و هم در طول زمان(سال) اندازهگیری میکنیم.
به منظور آزمون تشخیص دادههای پانل(panel) یا پول(Pooled) از آزمون چاو استفاده میشود.
فرضهای این آزمون به صورت زیر بیان میشود:
H: Pooled Model
H1: panel Model
فرض H بر پایه عدم آثار فردی غیر قابل مشاهده است و فرض H ۱ بر پایه وجود آثار فردی غیر قابل مشاهده قرار دارد. اگر فرض H ۰ پذیرفته شود، به این معناست که مدل فاقد آثار فردی غیر قابل مشاهده است، بنابراین، میتوان آن را از طریق مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زد، اما اگر فرضH1 پذیرفته شود، به این معنی خواهد بود که در مدل آثارفردی غیر قابل مشاهده وجود دارد.
نتایج این آزمون نشان میدهد که مقدار آماره F برابر با۳۲/۱۶ است که p-value آن برابر با صفر نمی باشد. بنابراین، فرض مدل تلفیقی تایید نمی شود. به بیان دیگر، آثار فردی یا گروهی وجود دارد و باید از روش دادههای پانل برای بر آورد مدل استفاده شود.

این مطلب را هم بخوانید :
پژوهش دانشگاهی - بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.