سامانه پژوهشی – بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت های پذیرفته شده …

0 Comments

شرح مقدارآماره احتمال
F-statistic ۷٫۹۷۲۴۷ ۰٫۰۰۰۰
Obs*R-squared ۲۵٫۹۸۵۴۹ ۰٫۰۰۲۳
Scaled explained SS ۵۴٫۷۶۴۳۴ ۰٫۰۰۶۷

احتمال آزمونهای مدل کمتر از ۵ درصد میباشد. باتوجه به اینکه آمار این آزمون درسطح ۵ درصد معنادار نیست، بنابراین فرض همسانی رد شده وناهمسانی واریانس جملات اخلال پذیرفته میشود.
۴-۶- آزمون فرضیهها
در این تحقیق با توجه به مبانی نظری فرضیه های تحقیق به شرح زیر مطرح گردیده است:
فرضیه ۱: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۳: بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۴: بین بازده داراییها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
جهت آزمون فرضیههای تحقیق ابتدا آنها را از لحاظ آماری به صورت فرضیه صفر و جایگزین بیان می کنیم. فرضیه های تحقیق را میتوان در قالب فرضیه صفر و جایگزین به شرح زیر بیان نمود:
فرضیه اول:
H0: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
H: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین کیفیت حاکمیت شرکتی و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم:
H: بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.
H1: بین اندازه شرکت ها و سطح افشای شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

این مطلب را هم بخوانید :
سایت مقالات فارسی - واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند دهنده- قسمت ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.