بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در …

0 Comments

همچنین در جدول ۴-۹ مشاهده میشود که ضریب برآورد شده برای نوع حسابرس (Auditor) برابر ۰۳۸/۰ است که با توجه ستون معنیداری مشاهده میشود که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان ۹۵% معنیدار است. زیرا معناداری آن ۰۰۸۰/۰ است و این عدد کمتر از ۵% سطح خطای پذیرفته شده در این تحقیق است. بنابراین وجود رابطه معنادار در سطح اطمینان ۹۵% بین نوع حسابرس و سطح افشای شرکتها تایید شده است. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون نشان می دهد که ضریب برآورد شده برای متغیر بازده دارایی ها (ROA) برابر با ۲۶۸/۰ است که با توجه ستون معنیداری مشاهده میشود که ضریب برآورد شده در سطح اطمینان ۹۵% معنیدار است چون سطح معناداری آن برابر با صفر است که کمتر از ۵% است بنابراین رابطه معنادار بین بازده دارایی ها و سطح افشای شرکت ها وجود دارد. لذا با توجه به نتایج این تحقیق به جز فرضیه اول که رد شد سایر فرضیات تحقیق تایید می شود. همچنین ضریب تعیین برابر با ۴۵ درصد و نشان دهندهی این است که ۴۵ درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین میشود.
۴-۷- خلاصه فصل
در این فصل فرضیات تحقیق با استفاده از مدل تشریح شده در فصل سوم و با استفاده از دادههای جمع آوری شده، بوسیله نرم افزار Excell،Spss و EViews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت با توجه به نتایج آماری بدست آمده فرضیات اول تحقیق رد شد ولی سایر فرضیات تحقیق تایید شدند.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱- مقدمه
این فصل ابتدا خلاصه ای از فصول قبل را ارائه خواهد نمودو در ادامه به نتیجه گیری پژوهش و بررسی نتایج حاصل از آزمون فرضیات، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات پژوهشی می پردازد.
در فصلهای پیشین، مباحث نظری تحقیق، متدولوژی و نتایج بدست آمده از جمع آوری و تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق به تفصیل ارائه گردید. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هایی که در فصل قبل انجام شد، درجهت تائید یا عدم تائید فرضیات تحقیق که برخواسته از اهداف تحقیق بوده است، ارائه می شود سپس نتایج با یافته های تحقیقات پیشین مقایسه گردیده و محدودیت هایی که تحقیق با آن مواجه بوده است مطرح خواهد شد.
بخش مهم تحقیق، نتیجه‏گیری از فرضیه‏ها و تهیه طرح و تعمیم آن می‏باشد. این نتیجه‏گیری آخرین تاثیر را هم از حیث سبک نگارش و هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید. نتیجه‏گیری باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که در اختیار خوانندگان پژوهش، علاقه مندان به اجرای پژوهش‏های آتی مبتنی بر پژوهش‏های کنونی و در نهایت استفاده‏کنندگان کاربردی، قرار می‏گیرد.
۵-۲- مروری بر مباحث مطرح شده در فصول قبل
حسابداری به عنوان دانش مخاطب مدار، مسئولیت فراهم کردن اطلاعات مفید برای قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه استفادهکنندگان رابه عهده دارد. سیستم حسابداری فرایندی است که با کارکرد وظیفه ای محوله به آن، حلقه ارتباطی واحدهای اقتصادی و سازمانها با محیط پیرامون محسوب میشود. محیط پیرامون شامل مجموعه گستردهای از
 

این مطلب را هم بخوانید :
واکنش های یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (II) با تعدادی لیگاند ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.