پژوهش – بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر.- قسمت …

0 Comments

۳-۹) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
در پژوهش حاضر به دو روش توصیفی[۶۷] و استنباطی[۶۸] به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی[۶۹]، میانگین[۷۰]، انحراف استاندارد[۷۱]و ضریب تغییرات[۷۲] به تحلیل و توصیف ویژگی های جامعه پرداخته ایم. در سطح استنباطی هم به منظور آزمون فرضیه هابه منظور تعیین تاثیر تبلیغات بازرگانی و فعالیت های پیشبرد فروش بر ارزش ویژه برند شرکت لوازم خانگی پارس خزر، از روش آماری تحلیل رگرسیون، استفاده شده است. در پژوهش حاضر از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است (نگهبان، ۱۳۸۲، ص۱۷۷).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار ۱۸ spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار دایره ای، میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
۴-۲) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف متغیرهای دموگرافیک پرداخته می شود.
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان

  فراوانی درصد
زن ۱۲۱ ۲/۳۱
مرد ۲۶۹ ۸/۶۸
کل ۳۹۰ ۱۰۰

نمودار۴-۱) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
با توجّه به جدول و نمودار ۴-۱ مشاهده می شود که جنسیت ۵/۳۱ درصد از پاسخ دهندگان زن و ۵/۶۸ درصد نیز مرد می باشند.
توصیف سن پاسخ دهندگان
جدول۴-۲) سن پاسخ دهندگان