منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند …

0 Comments

نمودار۴-۱۰) هیستوگرام متغیر وفاداری به برند
با توجّه به نمودار و جدول ۴-۱۰ مشاهده می شود که متغیر وفاداری به برند دارای کمترین مقدار ۰۷/۲ ، بیشترین ۹۳/۴ ، میانگین ۵۵۲۳/۴ ، انحراف معیار ۲۵۹۶۵/۰ و واریانس ۱۰۸/۰ می باشد.
۴-۴) آزمون فرضیات تحقیق
در این بخش به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود، که تحقیق پیش رو شامل دو فرضیه اصلی و هر فرضیه اصلی دربرگیرنده ی چهار فرضیه فرعی می باشد.
فرضیه های اصلی:
فرضیه اصلی اول: ادراک مشتریان از تبلیغات تجاری شرکت بر ارزش ویژه برند تاثیر دارد.
جدول ۴- ۱۱) آزمون رگرسیون بین تبلیغات تجاری و ارزش ویژه برند

مقدار R ضریب تعیین( (R2 ضریب بتا سطح معنی داری نتیجه
مقدارثابت ۳۱۴/۰ ۰۹۸/۰ ۰۰۰/۰ تایید فرضیه
تبلیغات تجاری ۳۱۴/۰ ۰۰۰/۰

با توجّه به جدول ۴-۱۱ مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد (۰۵/۰ >000/0 Sig = ). به همین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه تحقیق تایید می شود، بنابراین تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه برند شرکت تاثیر دارد. همچنین بر اساس این جدول مقدار (R) 314/0 می باشد در نتیجه می توان گفت که شدت تأثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه برند شرکت برابر ۴/۳۱ درصد تاثیر دارد. بتا در جدول رگرسیون نشان دهنده ی جهت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد، با توجّه به علامت مثبت بتا در جدول فوق، جهت این تاثیر مستقیم (مثبت) می باشد. بدین معنا که با افزایش تبلیغات تجاری، ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر نیز بهبود می یابد. همچنین ضریب تعیین (R2) بین دو متغیر تبلیغات بازرگانی و ارزش ویژه برند شرکت برابر با ۰۹۸/۰ می باشد که این نشان می دهد که متغیر تبلیغات بازرگانی به میزان ۸/۹ درصد توانایی پیش بینی ارزش ویژه برند شرکت را دارد، بدین معنا که مدیران شرکت پارس خزر، می توانند اطمینان حاصل کنند که با سرمایه گذاری و توجه بر روی تبلیغات بازرگانی، ارزش ویژه برند شرکت رشدی معادل ۸/۹ درصد خواهد داشت.
فرضیه اصلی دوم: ادراک مشتریان از فعالیتهای پیشبرد فروش شرکت بر ارزش ویژه برند تاثیر دارد.
جدول۴- ۱۲ ) آزمون رگرسیون بین فعالیت های پیشبرد فروش و ارزش ویژه برند

این مطلب را هم بخوانید :
سامانه پژوهشی - بررسی تاثیر اندازه شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی بر افشای مطلوب در شرکت ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.