مقاله – بررسی تاثیر فعالیت های ترفیع بر خلق و نگهداری ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر.- قسمت …

0 Comments

تایید فرضیه

وفاداری به برند

۳۳۱/۰

۰۰۰/۰

با توجّه به جدول ۴-۱۶ مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد. به همین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه تحقیق تایید می شود، بنابراین تبلیغات تجاری بر وفاداری به برند شرکت تاثیر دارد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت که مقدار شدت تأثیر (R) تبلیغات تجاری بر وفاداری به برند شرکت پارش خزر، برابر ۱/۳۳ درصد می باشد، بدین معنا که تبلیغات تجاری به میزان ۱/۳۳ درصد وفاداری به برند شرکت پارس خزر تاثیر دارد. بتا در جدول رگرسیون نشان دهنده ی جهت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد، با توجّه به علامت مثبت بتا در جدول فوق، جهت این تاثیر مستقیم (مثبت) می باشد. بدین معنا که با افزایش تبلیغات تجاری، وفاداری به برند شرکت از سوی مشتریان نیز افزایش خواهد یافت. همچنین ضریب تعیین (R2) بین دو متغیر تبلیغات تجاری و وفاداری به برند شرکت برابر با ۰۸۳/۰ می باشد که این عدد نشان می دهد که متغیر تبلیغات تجاری به میزان ۳/۸ درصد می تواند متغیر وفاداری به برند شرکت پارس خزر را پیش بینی نماید. در نتیجه مدیران شرکت پارس خزر می توانند اطمینان حاصل کنند که با سرمایه گذاری و توجه به تبلیغات تجاری ، وفاداری به برند شرکت رشدی معادل ۳/۸ درصد خواهد داشت.
فرضیه های فرعی مرتبط با فرضیه اصلی دوم:
۲-۱) ادراک مشتریان از فعالیتهای پیشبرد فروش شرکت بر آگاهی از برند تاثیر دارد.
جدول۴- ۱۷ ) آزمون رگرسیون بین فعالیت های پیشبرد فروش و آگاهی از برند

این مطلب را هم بخوانید :
ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مقدار R ضریب تعیین( (R2 ضریب بتا سطح معنی داری نتیجه
مقدارثابت ۲۷۳/۰ ۰۷۵/۰ ۰۰۰/۰ تایید فرضیه
آگاهی از برند ۲۷۳/۰ ۰۰۲/۰

با توجّه به جدول ۴-۱۷ مشاهده می شود که مقدارسطح معنی داری بدست آمده کمتر از پنج صدم می باشد. به همین با اطمینان ۹۵ درصد فرضیه تحقیق تایید می شود، بنابراین فعالیتهای پیشبرد فروش بر افزایش آگاهی از برند شرکت تاثیر دارد. همچنین بر اساس این جدول می توان گفت که مقدار شدت تأثیر (R) فعالیتهای پیشبرد فروش بر آگاهی از برند شرکت پارس خزر برابر با ۲۷۳/۰ می باشد. بدین معنا که فعالیتهای پیشبرد فروش به میزان ۳/۲۷ درصد بر آگاهی از برند شرکت پارس خزر تاثیر دارد. بتا در جدول رگرسیون نشان دهنده ی جهت تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته می باشد، با توجّه به علامت مثبت بتا در جدول فوق، جهت این تاثیر مستقیم (مثبت) می باشد. بدین معنا که با افزایش فعالیتهای پیشبرد فروش ، آگاهی از برند شرکت نیز افزایش خواهد یافت. همچنین ضریب تعیین (R2) بین دو متغیر فعالیتهای پیشبرد فروش و آگاهی از برند شرکت برابر با ۰۷۵/۰ می باشد که این عدد نشان می دهد که متغیر فعالیتهای پیشبرد فروش به میزان ۵/۷ درصد می تواند متغیر آگاهی از برند شرکت پارس خزر را پیش بینی نماید. در نتیجه مدیران شرکت پارس خزر می توانند اطمینان حاصل کنند که با سرمایه گذاری و توجه به فعالیتهای پیشبرد فروش ، آگاهی از برند شرکت رشدی معادل ۵/۷ درصد خواهد داشت.
۲-۲) ادراک مشتریان از فعالیتهای پیشبرد فروش شرکت بر کیفیت درک شده تاثیر دارد.
جدول۴- ۱۸ ) آزمون رگرسیون بین فعالیت های پیشبرد فروش و کیفیت درک شده

این مطلب را هم بخوانید :
فایل - بررسی تأثیر ساختار سرمایه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمایه و سود هر ...