بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد )

0 Comments

دانشگاه شاهد
دانشکده علوم انسانی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )
گرایش :جامعه شناسی
عنوان :بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد )
استاد راهنما :دکتر ابوالفضل ذوالفقاری
استاد مشاور :دکتر کمال الدین موسوی
دانشجو : رقیه ذوالفقاری
زمستان ۱۳۹۲
 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه شاهد اظهارنامه دانشجو شماره:
تاریخ:

 

اینجانب ………رقیه ذوالفقاری….. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته………جامعه شناسی…………………… گرایش ……..محض…………………. دانشکده ……..علوم انسانی…………. دانشگاه شاهد، گواهی می­دهم که پایان نامه / رساله تدوین شده حاضر با عنوان؛ ” …بررسی رابطه انواع دینداری با نگرش به جامعه مدنی……” به راهنمایی استاد محترم جناب آقای ……ابوالفضل ذوالفقاری……. توسط شخص اینجانب انجام و صحت و اصالت مطالب تدوین شده در آن، مورد تأیید است و چنان چه هر زمان، دانشگاه کسب اطلاع کند که گزارش پایان نامه / رساله حاضر صحت و اصالت لازم را نداشته، دانشگاه حق دارد، مدرک تحصیلی اینجانب را مسترد و ابطال نماید؛ همچنین اعلام می­دارد در صورت بهره­ گیری از منابع مختلف شامل: گزارش­های تحقیقاتی، رساله، پایان نامه ، کتاب، مقالات تخصصی و غیره، به منبع مورد استفاده و پدید آورنده آن به طور دقیق ارجاع داده شده و نیز مطالب مندرج در پایان نامه / رساله حاضر تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب و یا سایر افراد به هیچ کجا ارائه نشده است. در تدوین متن پایان نامه / رساله حاضر، چارچوب (فرمت) مصوب تدوین گزارش­های پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشگاه شاهد به طور کامل مراعات شده و نهایتاً این که، کلیه حقوق مادی ناشی از گزارش پایان نامه / رساله حاضر، متعلق به دانشگاه شاهد می­باشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو (دست­نویس):
امضاء دانشجو:
تاریخ:
تقدیم به :
به پدرم عزیزم که همواره وجودش را در کنارم احساس می کنم
و مادر مهربان و بزرگوارم که در تمامی این مدت یاری ام کرد
همچنین دوستانی که از همراییشان بسیار خرسند شدم
تشکر و قدردانی :
از استاد عزیز وگرانقدرم جناب آقای دکتر ذوالفقاری نهایت تشکر را دارم که در این مدت ناخواسته زحمات بسیاری را به ایشان متحمل شدم.
همچنین از استاد محترم و گرامی جناب آقای دکتر موسوی کمال تشکر را دارم که با دقت فراوان در نگرش پایان نامه بنده را یاری کرند.
چکیده :
هدف این مقاله بررسی رابطه میان انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی در میان دانشجویان است. برای انجام این امر پیمایشی در حجم نمونه ای متشکل از ۳۸۲ دانشجو از میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد که با روش نمونه گیری سهمیه ای متناسب انتخاب شده بودند انجام شده. چارچوب نظری پژوهش براساس نظریه هابرماس درخصوص تعامل دین با مدرنیته که به تمایز برداشت های متفاوت از دین در ارزیابی نگرش به ارزش های مدرن نیز توجه داشته است و همچنین نظریه جنگ های فرهنگی به عنوان نظریه مکمل ، انتخاب گردیده است. در خصوص انواع دینداری نیز نظریه قرائت های دینداری شپرد که به ۵ نوع دینداری سکولار ، تجددگرایی اسلامی ، اسلام گرایی رادیکال ، سنت گرایی و سنت گرایی جدید قائل است استفاده شده است.
نتایج بدست آمده نشان می دهند میان انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی رابطه وجود دارد به نحوی که هرچه دینداری سکولارتر می گردد نگرش به جامعه مدنی نیز مثبت تر می شود. و همچنین در میان متغیرهای زمینه ای در نظر گرفته شده در این پژوهش تنها دو متغیر سن و وضعیت تأهل بر نگرش افراد به جامعه مدنی موثر نمی باشند.
کلیدواژه : انواع دینداری ، نگرش به جامعه مدنی ، دینداری سکولار ، تکثرگرایی بنیادی ، تساهل ، قانون گرایی ، دموکراسی
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
۱-۱ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
۱-۲ اهدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲-۱ اهداف فرعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲-۲ اهداف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۳-۱ ضرورت نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۳-۲ ضرورت عملی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
فصل دوم : مرور ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۲-۱-۱ تعریف مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۲-۱-۱-۱ دینداری ( متغیر مستقل) ……………………………………………………………………………………………………………. ۶
الف ) دین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
ب ) تعریف دینداری ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۲-۱-۱-۲ برخی انواع دینداری یا قرائت های دینی در ایران ……………………………………………………………………… ۷
۱)عبدالکریم سروش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۲)مصطفی ملکیان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۳)محمد مجتهد شبستری ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۴)محسن کدیور …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۵)محمد میرسندسی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
الف) دینداری متعادل ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
ب) دینداری مناسک گرا ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
ج) دینداری باورگرا …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
د) دینداری تجربه گرا …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
ه) دینداری اخلاقگرا …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
انواع دینداری مبتنی بر لایه پیرامونی دین ……………………………………………………………………………………………….. ۱۲
الف) دینداری رسمی – غیر رسمی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
ب) دینداری ایدئولوژیک – غیر ایدئولوژیک ……………………………………………………………………………………………… ۱۲
ج) دینداری سنتی – پویا …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
د) دینداری باواسطه – بی واسطه ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۶)مجید محمدی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
الف) دین آئینی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
ب) دین فقهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
ج) دینداری ایدئولوژیک …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
د) دینداری فرافقهی – فرا ایدئولوژیک ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
ه) دینداری مدنی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۸)نوع شناسی قرائت های دینی ویلیام شپرد ……………………………………………………………………………………………. ۱۷
الف) تمامیت گرایی اسلامی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *