بررسی سهم آگهی های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه های کشور (جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق)- قسمت ۵۴

0 Comments

در زمینه تطابق نور و روشنایی آگهیها، اگر این نکات ارتباطی در تمام روزنامهها رعایت میشد به راحتی میتوانستیم مخاطبان بیشتری را جلب کنیم به عنوان مثال در روزنامههای کیهان و اطلاعات این نکته به خوبی به چشم میخورد که اگر روشنایی (منظور سیاه و سفید نبودن) روزنامه مطرح میشد جلب توجه بیشتری به این نوع آگهیها میشود و فقط بحث سرمایهگذاری و کسب منافع مطرح نبود.
با توجه به اینکه در زمینه رنگهای مطرح شده (رنگهای تلفیقی و سرد و گرم) در روزنامهها باعث جلب توجه و سهولت برقراری ارتباط میشود، در روزنامههای فوق به این نکته چندان توجهی نشده است و در اکثر موارد عدم توجه به اینگونه رنگها باعث کم اثر بودن آنها میشود و اگر به این رنگها توجه شود و از آنها به درستی استفاده شود مورد توجه خاص عموم قرار میگیرد و حتی آنهایی که از این آگهیها مزایده و مناقصه استفاده نمیکند به آنها توجه خاصی داشته باشند.
در رابطه با متغیر زمینه تبلیغ و سهولت برقراری ارتباط باید نتیجه گرفت با توجه به این که آگهیهای مزایده و مناقصه در این زمینه چندان مورد استفاده قرار نمیگیرد متوجه میشویم که این دو رابطه چندان با هم ارتباطی ندارند در حالی که میتوان با برقراری ارتباط بین این دو متغیر به نتایج بهتری دست یافت.

منابع و مأخذ مورد استفاده شده
– افچه، علیاکبر، (۱۳۸۰). مبانی فلسفی و تئوریهای رفتار سازمانی، انتشارات سمت، چاپ اول.
– بوید، هارپر و رالف وستفال، (۱۳۴۹). بازاریابی و بازارشناسی، ترجمه احمد آرام، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران.
– حیدرزاده، کامبیز، (۱۳۸۲). برنامه ریزی رسانه، حلقه مفقوده تبلیغات در ایران، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۲۶٫
– دلاور، علی، (۱۳۷۸). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، مؤسسه نشر ویرایش، چاپ ششم.
– روستا، احمد، (۱۳۷۸). روش های ارزیابی آثار تبلیغات، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره سوم.
– روستا، احمد، ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید، (۱۳۸۱)، مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت، چاپ ششم.
– ساروخانی، باقر، (۱۳۶۸)، جامعهشناسی ارتباطات، چاپ دوم.
– سلاحی، عزیز و تکیه، عباس. (۱۳۵۱). تبلیغات بازرگانی، انتشارات مؤسسه عالی بازرگانی.
– سلطانیفر، هوشیار، (۱۳۷۷). شعار تبلیغاتی، مجله رسانه، سال نهم، شماره ۴٫
– طالع ماسوله، مرتضی، (۱۳۸۲-۱۳۸۱). ابزارهای بیناللملی تبلیغات جهانگردی، ماهنامه تخصصی بازاریابی، شماره ۲۴، اسفند ۱۳۸۱ و فروردین ۱۳۸۲٫
– فیتز سیمونز، (۱۳۸۲). مدیریت خدمات: استراتژی، عملیات و تکنولوژی اطلاعات، ترجمه محمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، جلد اول.
– قاسمی، بهروز، (۱۳۸۲). تئوریهای رفتار سازمانی، انتشارات هیأت، چاپ اول.
– کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری، منبع مذکور.
– کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری، (۱۳۷۹). اصول بازاریابی، ترجمه علی پارساییان، انتشارات ادبستان، جلد اول، چاپ اول.
– کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری، (۱۳۷۹). اصول بازاریابی، ترجمه لعل فروزنده، انتشارات آتروپات، چاپ سوم.
– لاولاک، کریستوفر و رایت، لارن، (۱۳۸۲). اصول بازاریابی و خدمات، ترجمه ابوالفضل تاجزاده خمین، انتشارات سمت، چاپ اول.
– مجتهدی، پرویز، (۱۳۷۶). مارکتینگ بینالملل، انتشارات سایه نما، چاپ اول.
– محمدیان، محمود، (۱۳۷۹). مدیریت تبلیغات، انتشارات حروفیه، چاپ اول.
– محمدیان، محمود، (۱۳۸۲). مدیریت تبلیغات، انتشارات حروفیه، چاپ دوم.
– محمدیان، محمود، (۱۳۷۹). تبلیغ با جاذبه خنده و طنز، مجله مدیران فردا، دانشگاه علامه طباطبائی، سال دوم، شماره دوازدهم.
– مسعودی، جلیل، (۱۳۳۷). آگهیهای تجاری و روش های آن، انتشارات مؤسسه عالی بازرگانی، جلد اول.
– یگانه دوست، محمدرضا، (۱۳۷۸). شیوه های تبلیغ در آگهیهای تلویزیونی، کتاب سال فیلم.
– Gay, L.R. – Diehl. L.P. (1992). Research Methods For Business and Management, Maxwell Macmillan International Edition.
– Hawkins, Dell & Best, Roger J. & Coney, Kenneth A. (2000). Consumer Behavior, Building Marketing Strategy, Mc Graw-Hill, 8th ed.
– Jobber, David, (1998). Principales & Practice of Marketing. Mc Graw-Hill, 2th ed.
– Kotler, Philip & Armstrong, Gary, op.cit.
– Kotler, Philip & Armstrong, Gary, (1996). Pricipals of Marketing, Prenntice Hall, 7th ed.
– Lamb, Jr. Charles W. & Hair, Jr. Joseph, F. & Mc Daniel, Carl, (1998). Marketing, South-Western College Publishing, 4th ed.
– Ray, Michaell. & Wilkiel. William, (1970). Fear: The Potential of an Appeal Neglected by Marketing, Journal of Marketing, Vol. 34.
– Solomon, Michael R. (1999). Consumer Behavior, Prentice-Hall, international, Inc. 4th ed.

 

 

  1. – word-of-mouth ↑

 

  1. – out door Advertising ↑

 

  1. – Attention ↑

 

  1. – Interest ↑

 

  1. – Disre ↑

 

  1. – Action ↑

 

  1. – John Kotter model ↑

 

  1. – Shannon – Wavear model ↑

 

  1. – Mitchell-Rice model ↑

 

  1. – Katz & Kahn model ↑

 

  1. – Inter ↑

 

  1. – Trans ↑

 

  1. – David Berlo model ↑

 

  1. – Baker & Raymond model ↑

 

  1. – Sender ↑

 

  1. – Encoding ↑

 

  1. – Message ↑

 

  1. – Comuniction chanal ↑

 

 1. – Message reciver ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *