سامانه پژوهشی – بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه …

0 Comments

فرضیه اول

کیفیت ادراک شده برند

ارزش ویژه برند

ارتباط مثبت است. اما تاثیر ندارد.

فرضیه دوم

وفاداری به برند

ارزش ویژه برند

ارتباط منفی است و تاثیر ندارد.

فرضیه سوم

آگاهی از برند

ارزش ویژه برند

ارتباط منفی است و تاثیر ندارد.

فرضیه چهارم

تداعی برند

ارزش ویژه برند

ارتباط مثبت است اما تاثیر ندارد.

جدول شماره ۵-۵ نتیجه کلی آزمون فرضیه ها
۵-۳- محدودیت های تحقیق:
محدودیت ها در تحقیقات غالبا” دوگونه هستند. محدودیت های بیرونی و محدودیت های درونی. در مورد محدودیت های بیرونی تاثیرگذار بر تحقیق پرسش از خدمت گیرندگان موسسه مالی و اعتباری مهر بوده است، بعبارتی فقط از کسانی با این موسسه سرو کار داشته و در آن حساب داشته اند مورد پرسش قرار گرفته اند. مورد دوم آگاهی کم پرسش شوندگان به موضوعات تحقیقی، مفاهیم بازاریابی و یا مرتبط با نام و نشان تجاری و همچنین عدم حوصله و دقت کافی در جوابگویی به سوالات میباشد.
از جمله محدودیت های درونی در این تحقیق، سطح سواد و آگاهی پرسش شوندگان یکسان در نظر گرفته شده است. همچنین میزان سپرده و گردش حساب افراد و ارتباط آنها با موسسه مالی و اعتباری مهر یکسان در نظر گرفته شده است. اگرچه سن افراد پرسیده شده است اما تفاوت سنی افراد در تحلیل ها لحاظ نشده است و سن نیز یکسان در نظر گرفته شده است. تفاوت های تحصیلی و درآمدی نیز ثابت در نظر گرفته شده است. میزان درگیر ذهنی، انگیزه افراد در تعامل با این موسسه نیز ثابت در نظر گرفته شده است. جنسیت نیز ثابت در نظر گرفته شده است. همچنین میزان آگاهی های آنها از متغیرهای موجود در تحقیق که در غالب سوال مطرح شده است ثابت فرض شده است، در حالیکه این متغیرها یکسان در بین افراد، در مکانهای متفاوت و زمانهای متفاوت، با یکدیگر تفاوت داشته اند.