منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : بررسی مراحل ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران

0 Comments

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون

پس ازاستقرارمشروطیت دردوره دوم قانون گذاری درسال ۱۲۹۰هجری شمسی دردوره دوم مجلس شورای ملی قانون ثبت اسناددر۱۳۹ماده به تصویب رسیدومقررداشت که اداره ثبت اسنادمرکب از دائره ثبت اسنادودفترراکدکل درحوزه های مدراین قانون به موضوع ثبت املاک اشاره نشده واسنادثبت شده هم لازم الاجرا نبودوبه همین دلیل وعدم استقبال ازثبت اسناداین قانون دردوره چهارم مجلس نسخ وقانون دیگری به نام قانون ثبت اسنادواملاک در۱۲۶ماده در۲۱/۰/۱۳۰۲به جای آن تصویب شد.دراین قانون قیدشده بودکه اداره کل ثبت اسنادواملاک برای دومنظورتشکیل می شود:
۱-ثبت املاک تااینکه مالکیت مالکین وحقوق صاحبان حق نسبت به آنها رسماتعیین ومحفوظ گردد.
۲-ثبت اسنادبرای اینکه رسمادارای اعتبار شود.
اداره مذکورتابع وزارت عدلیه بوده ورئیس کل آن به پیشنهادوزیرعدلیه وفرمان شاه منصوب می شده است.ضمنادراین قانون مقررگردیده بوده اسنادثبت شده بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجرامی باشد.این قانون هم به لحاظ نقایصی که داشت وثبت اسنادطبق آن اختیاری بودازآن استقبالی نشد.[۱]
درتاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۰۷قانون تشکیل دفاتراسنادرسمی در۲۰ماده مصوب شدودرتاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۰۸قانون دیگری به نام قانون ثبت اسنادواملاک در۲۵۶ماده وضع گردیدکه درآن طبق ماده ۲۵۵اکثرقوانین قبلی نسخ وثبت املاک الزامی شدوبه موجب ماده۱۷۵آن ثبت اسنادبوسیله اداره ثبت وکارمندان ثبت بعمل می آمد.[۲]
university-thesis (12)
ناگفته نمانداولین دفاتراسنادرسمی دراداره ثبت مربوطه مستقروجزوتشکیلات ثبت بودندوصاحبان دفتر هم کارمندثبت بودند واگر کسی قصدتنظیم سندمعامله راداشت بایدبه اداره ثبت مراجعه می کرداین وضع تابهمن ۱۳۰۷ادامه داشت در۱۳۰۸دفاتراسنادرسمی خارج ازاداره ثبت تشکیل شدولی بازهم درخصوص معاملات مربوط به  ثبت شدکه دفتراملاک مردم بایستی به اداره ثبت مراجعه می کردندتادر۲۱/۱۱/۱۳۰۸قانون ۱۳۰۷نسخ شدکه باز هم درنقاطی که دفتراسنادرسمی تعیین نشده بودمردم برای معاملات خودبه اداره ثبت مراجعه می کردندونیز درهردفتراسنادرسمی به جزدفاتری که درمحضرمجتهدین جامع الشرایط تشکیل می شدبایداسناددردفتردیگری باحضورنماینده ثبت میشد.ولی درسال۱۳۵۴ثبت سندفقط دردفتراسنادرسمی صورت می گرفت ودیگرنیازی به دفترنماینده ثبت نبود.این قانون  ازآن زمان تاکنون اجرا می شودوتاکنون نسخ نشده است .
تاقبل ازسلطنت رضاشاه پهلوی درایران دفتراسنادرسمی درایران وجودنداشت روحانیون معاملات مردم رادردفتری ثبت می کردندوبرای اثبات این معاملات درمقابل بنچاق یاقباله ای که آنرامهروامضا کرده بودندبه اشخاص می دادندکه این قباله یابنچاق درحکم سندبودو هرگونه معامله نسبت به آن بوسیله شخصی که سندبه نام اوازسوی حکام شرع وروحانیون مهرشده بودانجام می گرفت .رضاشاه درسال۱۳۰۵دستورتاسیس دفترخانه اسنادرسمی درسراسر ایران راداد.
قانون دفاتراسنادرسمی مستقلادربهمن ۱۳۰۷تصویب شدوموادآن باجرح وتعدیلی درقانون ثبت اسنادواملاک۱۳۰۸و۱۳۱۰به صورت باب مستقلی بعداتصویب شددر۱۵/۰۳/۱۳۱۶قانون مستقلی به نام قانون دفاتراسنادرسمی در۶۵ماده تصویب شد.[۳]
قانون دفاتراسنادرسمی دوآئین نامه دارد که یکی در۲۷/۰۷/۱۳۱۶ودیگری ۱۴/۰۲/۱۳۱۷منتشرشده است قانون مذکور در۱۳۵۴کلا منسوخ شدوقانون جدیدفعلی در۷۶ماده جایگزین شد.[۴]
[۱] – خسروی‚ وحید‚ همان منبع پیشین
[۲] – اختری محمدعلی ‚همان منبع پیشین
[۳] – اختری ‚محمدعلی‚همان منبع پیشین
[۴]  – اختری ‚محمدعلی‚ همان منبع پیشین