بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت 38

0 Comments

درجه همبستگي درباره دو معيار بحث ميكند:
الف) ضريب تعيين
ب) ضريب همبستگي
الف) ضريب تعيين (R 2 )
روش همبستگي گشتاوري (پيرسون):
روش همبستگي گشتاوري زماني به كار ميرود كه متغيرهاي مورد مطالعه (دو متغيري كه قصد محاسبه ضريب همبستگي بين آنها را داريم) به صورت پيوسته باشند.
در اين پژوهش نيز با توجه به ويژگي متغيرهاي به دست آمده كه از لحاظ پيوسته بودن متغيرها دارند و نيز مزيتي كه روش همبستگي پيرسون دارد از اين روش استفاده شده است كه مشخصات اين روش به شرح زير ميباشد.
جدول (2 ـ 3 ) ويژگي متغيرهاي تحقيق

روش علامت متغير اول متغير دوم متغير سوم ويژگي
همبستگي گشتاوري پيرسون r پيوسته پيوسته پيوسته دقيقترين و باثبات‌ترین روش با كمترين خطاي معيار

در اين پژوهش پس از جمع‌آوری دادهها، محاسبه متغيرها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شده است. در بسياري از فرضيهها هدف بررسي ارتباط بين دو متغير است. صرف‌نظر از بحث تحليل رگرسيون ميتوان از آزمونهاي استقلال براي بررسي ارتباط معنيدار دو متغير استفاده كرد. اگر دو متغير تعریف‌شده در فرضيهها داراي مقياس كمي باشند، ميتوان با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون به استقلال يا ارتباط بين دو متغير پي برد.
مراحل آزمون
1 ـ تعريف فرضيههاي آماري به صورت زير:
بين تغیر هیئت‌مدیره و مدیریت سود همبستگي معنی‌دار وجود ندارد. H 0 : ρ= 0
بين تغییر هیئت‌مدیره و مدیریت سود همبستگي معنی‌دار وجود دارد. H 1 : ρ≠ 0
بين خطای پیش‌بینی سود و مدیریت سود همبستگي معنی‌دار وجود ندارد. H 0 : ρ= 0
بين خطای پیش‌بینی سود و مدیریت سود همبستگي معنی‌دار وجود دارد. H 1 : ρ≠ 0