بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت 44

0 Comments

جداول (1ـ4) و (2ـ 4) نشان ميدهند كه متغيرهاي تحقيق داراي چه ويژگيهايي هستند، سطر اول اين جداول بيان ميكند كه تعداد كليه دادهها براي تمامي متغيرهاي تحقيق مورد مطالعه برابر 636 عدد سال ميباشد ، كه به عنوان مثال ميانگين اقلام تعهدی اختیاری در (جدول1ـ 4 ) 0/0344 است.
سطر سوم واريانس و پراكندگي متغيرها را حول ميانگين نمايش ميدهد كه واريانس اقلام تعهدی اختیاری 1/05241ميباشد ، و سطر چهارم و پنجم تغييرات بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین اعداد را به عنوان دامنه تغييرات توصيف ميكند. سطرهاي ششم و هفتم ميزان چولگي و كشيدگي دادهها را نسبت به منحني نرمال زنگولهاي شكل نشان ميدهد كه در بين متغيرهاي تحقيق اقلام تعهدی اختیاری با عدد 6 /196 داراي بیش‌ترین چولگي به سمت راست ميباشد و متغیر بازده دارایی‌های سال قبل با عدد 72/876 دارای بیش‌ترین کشیدگی (بیش‌ترین تمرکز حول میانگین) می‌باشد.
3 ـ 4 روش آزمون فرضيههاي تحقيق
جهت آزمون فرضيههاي تحقيق، مراحل زير انجام شده است:
1 ـ انتخاب شركتهاي جدیدالورود به بازار سرمايه در بازه زماني مورد نظر.
2 ـ اخذ صورتهاي مالي و ساير اطلاعات مورد نياز شركتهاي انتخاب‌شده به عنوان نمونه و استخراج اطلاعات مورد نياز از صورتهاي مالي شركتهاي نمونه.
3 ـ محاسبه نسبتهاي مورد نياز شركتهاي نمونه با استفاده از نرم‌افزار اكسل.
4 ـ استفاده از نرم‌افزار ره آورد نوين و Excel ، جهت محاسبه متغيرها و نرم‌افزار SPSS براي آزمون فرضيهها و انجام ساير تجزيه و تحليلها با به‌کارگیری روشهاي آماري همچون آمار توصيفي، همبستگي (ضريب همبستگي، ضريب تعيين)، آناليز رگرسيون و آزمون ضرايب آن، آناليز همبستگي و آزمون ضرايب آن. همان‌گونه كه در تحقيق مطرح شد، براي آزمون فرضيهها از ضريب همبستگي پيرسون و ضريب تعيين تعدیل‌شده به منظور توصيف و بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق استفاده ميگردد. براي تعيين استفاده از معادله خط رگرسيون و نيز امكان تعميم نتايج نمونه به جامعه، بايد معنيدار بودن ضريب همبستگي مورد آزمون قرار گيرد كه براي اين منظور از آزمون t استفاده ميشود. اگر T محاسبه‌شده، از جدول در سطح اطمينان 95 تا 99 درصد بيشتر باشد به اين معني است كه ضريب همبستگي به دست آمده آن قدر قابل توجه است كه احتمال ناشي شدن آن از تغييرات تصادفي اندك است و ميتوان نتيجه آن را به جامعه تعميم داد.
4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيههاي تحقيق
با توجه به مستندات و ادبيات اشاره‌شده در فصل دوم و همچنين خلاصه چارچوب نظري تحقيق در فصل اول، نشان از اين مطلب دارد كه در اكثر تحقيقات انجام‌شده، متغيرهاي مورد مطالعه را به صورت سالانه محاسبه و در تحليل و تفسير كلي از آنها استفاده نمودهاند. در اين مرحله محقق، پس از تعيين و محاسبه متغيرهاي مستقل و وابسته، به آزمون فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل آنها ميپردازد. ابتدا وجود رابطه همبستگي بين متغير وابسته و متغير مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسيون جهت تعيين رابطه رياضي بين متغيرهاي مستقل و وابسته استفاده می‌گردد. در واقع، تجزيه و تحليل رگرسيون كمك ميكند تا رابطه خطي بين متغيرها را در صورت وجود چنين رابطهاي پيدا كنيم. در مرحله پاياني براي تعيين ميزان ارتباط بين متغير وابسته و متغير مستقل در تحقيق از معيار همبستگي استفاده شده است. جهت اجتناب از محاسبه آمارههاي متناظر در جدول t، نرم‌افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه مينمايد كه از آن ميتوان براي رد يا تأييد فرض صفر استفاده نمود.همچنین لازم به ذکراست که آزمون رابطه غیرخطی بین متغیرهای تحقیق انجام‌شده و با توجه به آماره F آزمون،به این نتیجه رسیدیم که رگرسیون خطی بهترین برازش را از متغیرهای مدل ارائه می‌کند.
5 ـ 4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها
از آن جايي كه نرمال بودن متغير وابسته به نرمال بودن باقيماندههاي مدل ميانجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل، نرمال بودن آن كنترل شود.
1-5-4آزمون تغییر هیئت‌مدیره و مدیریت سود
فرض آماری متناظر این آزمون به صورت زیر بیان می‌شود .

این مطلب را هم بخوانید :
تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 12

متغیر مدیریت سود از توزیع نرمال برخوردار است Ho:
متغیر مدیریت سود از توزیع نرمال برخوردار نیست H1:

نگاره (3-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت سود

تعداد میانگین انحراف معیار قدر مطلق بیش‌ترین انحراف معیار بیش‌ترین انحراف مثبت بیش‌ترین انحراف منفی