بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۳۶

0 Comments

۰۷۵/۱q

 

 

۸۲/۱۲u

 

 

۶۱/۳۲۳d

 

 

 

ساوالان

 

 

۳۷/۱۹rs

 

 

۰۷۸/۱o

 

 

۵۵/۱۳rs

 

 

۱۱/۲۱m

 

 

 

کایزر

 

 

۳۱/۲۰l

 

 

۰۸۳/۱k

 

 

۵/۱۴l

 

 

۹۴/۱۴۱g

 

 

 

۵۱

 

 

۹۴/۲۱e

 

 

۰۷۸/۱o

 

 

۵۴/۱۳s

 

 

۳۳/۳-no

 

 

 

۱۰۹

 

 

۷۹/۱۸t

 

 

۰۷۶/۱p

 

 

۹۸/۱۲t

 

 

۹۴/۶-op

 

 

 

C.V. صفات

 

 

۳۵/۱۱

 

 

۱۳/۳

 

 

۲۵/۱۶

 

 

۲۵/۳۰

 

 

*اعداد زیرخطدار و ایتالیک نشانگر تیمارهایی هستند که در صفت مورد نظر بالاترین مقدار را داشتند
*حرف مشترک در هر ستون غیرمعنی دار بودن را نشان میدهد.
با توجه به اینکه مقدار C.V. بین تیمارها میزان تنوع را نشان میدهد بنابراین کلونهای مورد آزمایش از نظر صفات تعداد ساقه اصلی، وزن غده، متوسط تعداد غده در بوته و نسبت درصد قند احیا بهدلیل داشتن C.V. بالا بهترتیب ۳۹/۳۷، ۳۱/۳۶، ۷/۳۵ و ۲۵/۳۰ در مقایسه با سایر صفات تنوع بیشتری دارند. صفات مرتبط با کیفیت بهدلیل تاثیرپذیری پایین از شرایط محیطی عموما C.V. پایینتری داشتند.
۴-۵- وراثتپذیری عمومی صفات
وراثتپذیریها بسته به نوع صفت تفاوت زیادی با هم دارند. بهطورکلی صفات با کمترین وراثتپذیری، آنهایی هستند که نزدیکترین ارتباط را با شایستگی تولیدمثلی دارند. نتایج توارثپذیری عمومی در جدول ۴-۹ نشان داد دامنه توارثپذیری عمومی بین ۲۸/۵۹ و ۹۶/۹۹ درصد بوده و اکثر صفات مورد بررسی میزان توارثپذیری عمومی نسبتا بالایی دارند (بالاتر از ۶۴%) و درنتیجه کمتر تحت تاثیر محیط قرار گرفتهاند. توارثپذیری عمومی بالای صفات در سیبزمینی توسط موسی پور و همکاران (۱۳۸۵)، آلام و همکاران (۱۹۹۸)، چادهاری (۱۹۸۵) و ریموزا و همکاران (۲۰۱۱) گزارش شده است. از آنجاییکه درصد ماده خشک و درصد نشاسته بهصورت غیرمستقیم از طریق وزن مخصوص برآورد گردیدند میزان توارثپذیری عمومی برای هر سه صفت تقریبا یکسان و بالاترین میزان را دارا بودند. پایینترین میزان وراثتپذیری عمومی مربوط به تعداد ساقه (۲۸/۵۹%) بود. عملکرد و اجزای عملکرد علیرغم اینکه جزء صفات کمی میباشند ولی از توارثپذیری عمومی بالایی برخوردار بودند که این میتواند نشان دهنده این باشد که تعداد ژنهای کنترلکننده عملکرد و اجزای آن در سیبزمینی کم بوده و ژنوتیپ نقش بهسزایی در عملکرد دارد. صفات فرم غده و تعداد ساقه بهدلیل اینکه بیشتر تحت تاثیر محیط قرار میگیرند، وراثتپذیری عمومی پایینی داشتند. موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۵) نشان دادند که دامنه توارثپذیری عمومی بین ۳۷ و ۹۸ درصد بوده و میزان وراثتپذیری عمومی درصد ماده خشک ۶۸%، فرم غده ۹۷%، رنگ گوشت ۹۴%، تعداد غده ۸۵%، تعداد ساقه ۹۱%، قطر ساقه ۷۶%، عملکرد کل ۷۹% و عملکرد قابل فروش ۸۱% است. نتایج بهدست آمده در این تحقیق درخصوص تعداد ساقه و فرم غده با نتایج موسیپور و همکاران (۱۳۸۵) مغایرت داشته ولی در سایر صفات با هم مطابقت دارند.
جدول ۴-۹- میزان توارثپذیری عمومی صفات مختلف در ارقام و کلونهای مورد مطالعه.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *