دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بزهکاری، کجرویهای، خاستگاه، دختران، واریانس، جنسی

دختران و پسران و نمونه کل بر حسب ابعاد مختلف بزهکاری پی برد. برای مثال با مقایسه بعد مصرف مواد در بین دختران و پسران، میتوان گفت که طی یک سال گذشته، 9/0 درصد از پاسخگویان پسر و 0 درصد از پاسخگویان دختر، مصرف مواد را در حد بالایی ارزیابی کردهاند.
به طور کلی بر اساس اطلاعات مندرج در جدول میتوان گفت که در بعد بزهکاری گذشتهنگر، از مجموع دانشآموزان سال سوم متوسطه مدارس، 4/7 درصد هیچ بزهکاری نداشتهاند، 1/73 درصد بزهکاری کم، 4/11 درصد بزهکاری در حد متوسط، 3/41 درصد بزهکاری زیاد و 0 درصد بزهکاری خیلی زیاد داشتهاند. همچنین در بعد بزهکاری آیندهنگر، 8/17 درصد ارتکاب احتمالی هیچ بزهکاری را در آینده تأیید نمیکنند، 6/69 احتمال ارتکاب بزهکاری را کم، 7/9 درصد تا حدودی، 9/1 درصد زیاد و 0 درصد خیلی زیاد برآورده کردهاند.

جدول ‏534: درصد توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقیاس کل بزهکاری گذشته نگر و بزهکاری آینده نگر و ابعاد آن به تفکیک جنس
بزهکاری و ابعاد آن
شدت
گذشتهنگر
آیندهنگر

دختر
پسر
کل
دختر
پسر
کل
خشونت
اصلاً
3/54
3/34
8/43
8/60
5/40
2/50

کم
3/40
3/51
46
35
8/42
39

تا حدودی
3/5
3/10
9/7
3/3
9/12
3/8

زیاد
3/0
7/3
2
1
2/3
2/2

خیلی زیاد
0
5/0
2/0
0
7/0
4/0
سرقت
اصلاً
3/86
4/78
2/82
8/90
4/83
9/86

کم
3/12
2/18
3/15
5/8
9/12
8/10

تا حدودی
5/1
3
3/2
8/0
3
9/1

زیاد
0
5/0
2/0
0
5/0
0

خیلی زیاد
0
0
0
0
0
2/0
وندالیسم
اصلاً
3/40
9/49
3/45
3/57
3/62
9/59

کم
5/52
40
46
5/38
5/31
9/34

تا حدودی
6
9/6
5/6
5/2
4/4
5/3

زیاد
8/0
1/2
4/1
3/0
7/0
5/0

خیلی زیاد
5/0
1/1
8/0
8/0
1/1
1
تقلب امتحانی
اصلاً
3/22
7/20
4/21
3/33
3/31
2/32

کم
48
8/42
3/43
39
2/38
6/38

تا حدودی
5/19
7/20
1/20
17
8/16
9/16

زیاد
3/7
11
2/9
8/5
5/8
2/7

خیلی زیاد
2
8/4
5/3
4
8/4
4/4
مصرف مواد
اصلاً
89
9/74
7/81
87
7/74
6/80

کم
9
6/16
9/12
5/9
9/14
3/12

تا حدودی
3/1
6
7/3
8/2
7/6
8/4

زیاد
3/0
6/1
1
5/0
8/2
7/1

خیلی زیاد
0
9/0
5/0
0
9/0
5/0
کجروی جنسی
اصلاً
43
28
2/35
3/52
1/33
3/42

کم
3/45
1/39
42
5/36
8/33
1/35

تا حدودی
3/9
4/18
14
8/8
1/19
1/14

زیاد
8/1
8/10
6/5
8/1
4/9
7/5

خیلی زیاد
8/0
4/3
2/2
8/0
4/4
6/2
تخلفات منزلتی
اصلاً
5/51
3/22
3/36
8/56
7/29
6/42

کم
46
1/59
8/52
39
52
7/45

تا حدودی
3/2
6/15
2/9
3
1/13
3/8

زیاد
3/0
5/2
4/1
1
6/4
9/2

خیلی زیاد
0
2/0
1/0
3/0
5/0
4/0
بزهکاری کل
اصلاً
5/12
4/7
8/9
5/23
6/12
8/17

کم
5/81
1/73
6/76
8/69
4/69
6/69

تا حدودی
5/5
8/16
4/11
8
14
7/9

زیاد
0
5/2
3/1
5/0
2/3
9/1

خیلی زیاد
0
0
0
0
0
0

آمارههای دو متغیری
در این بخش رابطه متغیرهای تحقیق به صورت دو به دو و بر طبق فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور ضرایب همبستگی، تحلیل واریانس و آزمون T با نمونههای مستقل مورد استفاده قرار میگیرد. متغیرهای تحقیق در اینجا، با یکدیگر در ارتباط گذاشته شده و شدت و جهت روابط و نیز معناداری تفاوت موجود بین آنها بررسی میگردد.

رابطه جنس با بزهکاری
از آنجا که متغیر مستقل جنس دارای سطح سنجش اسمی (دو مقولهای) و متغیر وابسته (بزهکاری) دارای سطح سنجش فاصلهای است، از آزمون t با نمونههای مستقل برای نشان دادن رابطه بین دو متغیر استفاده شده است.
بر اساس نتایج بدست آمده، میزان بزهکاری پاسخگویان به تفکیک جنس آنان متفاوت است. به عبارت دقیقتر، جنس پاسخگویان بر روی بزهکاری آنان اثر معنادار میگذارد. بر اساس آمارههای جدول (5-35) میانگین بزهکاری برای پسران (92/33) و برای دختران (25/29) میباشد. این نشانگر آن است که بزهکاری نزد پسران نسبت به دختران بیشتر است. با سطح اطمینان 99/0 سطح معناداری بایستی کمتر از 01/0 باشد که در جدول فوق سطح معناداری 00/0 میباشد و لذا تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد.
جدول‏535: بزهکاری پاسخگویان بر اساس جنس
میانگین
آزمون t
آزمون لوینLevin جهت همگنی واریانسها
متغیر وابسته
متغیر مستقل
زن
مرد
تفاوت میانگینها
معنی داری (دو دامنه)
درجه آزادی
T
معنی داری
F

25/29
92/33
66/4
000/0
826
77/6
000/0
88/56
با فرض همگنی واریانس ها
بزهکاری
جنس
N=394
N=434
66/4
000/0
59/747
91/6


با فرض ناهمگنی واریانس ها

رابطه خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری
جدول (5-36) ضرایب همبستگی مابین ابعاد بزهکاری با ابعاد خاستگاه اقتصادی-اجتماعی پاسخگویان را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود بعد تحصیلات پدر با بعد خشونت و سرقت به ترتیب دارای ضرایب همبستگی 10/0- و 06/0- میباشد که در سطح معناداری بالاتر از 05/0 میباشد. یعنی هر چه تحصیلات پدر بیشتر باشد، خشونت و سرقت کمتر میشود. تحصلات مادر با بعد خشونت (10/0-) و کجرویهای جنسی (12/0) رابطه معنادار دارد. جالب اینکه رابطه نخست منفی، اما رابطه دوم مثبت است. یعنی هر چه میزان تحصلات مادر بالاتر باشد، کجرویهای جنسی فرزندان بیشتر خواهد بود. چنین واقعیتی میتواند ریشه در اشتغال مادر در بیرون از خانواده (معمولاً تحصیلات با اشتغال رابطه دارد) و در نتیجه عدم نظارت و کنترل مادر بر رفتار فرزندان، افزایش تسامح اجتماعی و فرهنگی بر اثر تحصلات و نظایر اینها باشد. منزلت شغلی پدر، با تقلب امتحانی (07/0) و کجرویهای جنسی (08/0)، دارای همبستگی مثبت و معنادار میباشد. به بیان سادهتر، هر چه میزان منزلت شغلی پدر، بالاتر رفته است به صورت معنیداری بعد تقلب امتحانی و بعد کجرویهای جنسی نزد پاسخگویان بیشتر میشود.

جدول‏536: رابطه خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با بزهکاری
ابعاد
خشونت
سرقت
وندالیسم
تقلب امتحانی
مصرف مواد
کجرویهای جنسی
تخلفات منزلتی
بزهکاری
تحصیلات پدر

ضریب همبستگی
**10/0-
**06/0-
01/0
02/0
01/0-
06/0
005/0
01/0
تحصیلات مادر
ضریب همبستگی
**10/0-
03/0-
03/0
06/0
01/0
**12/0
008/0
06/0
منزلت شغلی پدر
ضریب همبستگی
004/0
005/0-
04/0
*07/0
04/0
*08/0
06/0
*8/0
میزان درآمد
ضریب همبستگی
04/0-
06/0-
01/0
**09/0
005/0-
*069/0
005/0
04/0
خاستگاه اقتصادی-اجتماعی
ضریب همبستگی
*08/0-
*07/0-
3/0
*07/0
003/0
**10/0
02/0
05/0

بعد درآمد از خاستگاه اجتماعی-اقتصادی با تقلب امتحانی رابطه مثبت و معنادار (09/0) و با کجرویهای جنسی نیز رابطه مثبت و معنادار (06/0) دارد. خاستگاه اجتماعی-اقتصادی در مجموع، با بعد خشونت (08/0) و سرقت (07/0) دارای همبستگی منفی و با تقلب امتحانی (07/0) و کجرویهای جنسی (10/0) دارای همبستگی مثبت و معنادار میباشد. به عبارتی، هر چه خاستگاه اجتماعی-اقتصادی بالاتر باشد، خشونت و سرقت پایینتر و تقلب امتحانی و کجرویهای جنسی بالاتر خواهد بود. به نظر چنین میرسد که افرادی که خاستگاه اجتماعی-اقتصادی بالاتری دارند، تخلفاتی را مرتکب میشوند که از جنس تخلفات یقهسفیدان است (مثل تقلب امتحانی و کجرویهای جنسی) و قربانی آنها نامعلوم و نسبتاً نامشخص و نامرئی و کمتر قابل پیگیری و مجازات، این در حالی است که افراد با خاستگاه اجتماعی-اقتصادی پایینتر، مرتکب تخلفاتی میشوند که از جنس تخلفات خیابانی و طبقات پایین و قابل رویت512بوده و به سادگی قابل پیگیری و مجازات است.

رابطه ساختار خانواده با بزهکاری
ساختار خانواده در سطح سنجش اسمی به دو مقوله خانواده کامل و خانواده ناقص طبقهبندی شد. از آنجا که متغیر مستقل ساختار خانواده دارای سطح سنجش اسمی (دو مقولهای) و متغیر وابسته (بزهکاری) دارای سطح سنجش فاصلهای است، از آزمون t با نمونههای مستقل برای نشان دادن رابطه بین دو متغیر استفاده شده است. در اینجا، به سبب معناداری آزمون لون (33/5) در سطح خطای 02/0، از نتایج مربوط به ردیف دوم جدول برای تفسیر نتایج آزمون t استفاده میکنیم.
جدول‏537: بزهکاری پاسخگویان بر اساس ساختار خانواده
میانگین
آزمون t
آزمون لوینLevin جهت همگنی واریانسها
متغیر وابسته
متغیر مستقل
خانواده ناقص
خانواده کامل
تفاوت میانگینها
معنی داری (دو دامنه)
درجه آزادی
T
معنی داری
F

32/30
82/31
499/1
264/0
824
11/1
021/0
33/5
با فرض همگنی واریانس ها
بزهکاری
ساختار خانواده
N=62
N=764
499/1
160/0
531/79
41/1


با فرض ناهمگنی واریانس ها

بر اساس نتایج بدست آمده، میزان بزهکاری پاسخگویان به تفکیک ساختار خانواده متفاوت نیست. به عبارت دقیقتر، ساختار خانواده پاسخگویان بر روی بزهکاری آنان اثر معنیداری ندارد. بر اساس آمارههای جدول (5-36) میانگین بزهکاری برای خانواده کامل (82/31) و برای خانواده ناقص (32/30) میباشد. با سطح اطمینان 95/0 سطح معناداری بایستی کمتر از 05/0 باشد که در جدول فوق سطح معناداری 16/0 میباشد و در نتیجه، تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

رابطه محل سکونت با بزهکاری
محل سکونت در سطح سنجش اسمی، به صورت دو مقوله شهر و روستا سنجش شده است. جهت آزمون تأثیر متغیر محل سکونت بر متغیر وابسته (بزهکاری)، از آزمون t با نمونههای مستقل استفاده شده است. در اینجا، به سبب عدم معنیداری آزمون لون (15/0) در سطح خطای 05/0، از نتایج مربوط به ردیف اول جدول برای تفسیر نتایج آزمون t استفاده میکنیم.

جدول‏538: بزهکاری پاسخگویان بر اساس محل سکونت
میانگین
آزمون t
آزمون لوینLevin جهت همگنی واریانسها
متغیر وابسته
متغیر مستقل
شهر
روستا
تفاوت میانگینها
معنی داری (دو دامنه)
درجه آزادی
T
معنی داری
F

674/31
727/32
052/1
63/0
825
47/0
695/0
15/0
با فرض همگنی واریانس ها
بزهکاری
محل سکونت
N=805
N=22
052/1
68/0
853/21
41/0


با فرض ناهمگنی واریانس ها

بر اساس نتایج بدست آمده، میزان بزهکاری پاسخگویان به تفکیک محل سکونت متفاوت نیست. به عبارت دقیقتر، محل سکونت پاسخگویان بر روی بزهکاری آنان اثر معنیداری ندارد. بر اساس آمارههای جدول (5-38) میانگین بزهکاری برای روستاییها (727/32) و برای شهریها (674/31) میباشد. با سطح اطمینان 95/0 سطح معناداری بایستی کمتر از 05/0 باشد که در جدول فوق سطح معناداری 63/0 میباشد و در نتیجه، تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.
آزمون تفاوت میانگین برای متغیرهای مستقل بر حسب جنس
جدول (5-39) آزمون تفاوت میانگین برای متغیرهای مستقل تحقیق را بر حسب جنس پاسخگویان نشان میدهد. همانطور که از دادههای این جدول برمیآید میانگین متغیرهای شرمساری، همالان بزهکار و فشار بر حسب جنس (دختر و پسر) تفاوت دارد. به طوری که میانگین شرمساری در بین دختران بیشتر از پسران، میانگین همالان بزهکار در بین پسران بیشتر از دختران و میانگین فشار در بین پسران بیشتر از دختران میباشد. این تفاوت ها به ترتیب در سطح 05/0، 000/0 و 01/0 معنادار میباشد.

  • 2
]]>