دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بهرهوری کل عوامل تولید، دانشگاه فردوسی مشهد

برای بدست آوردن متغیر جریان تجاری با توجه به نبودن دادههای لازم مجبور شدیم که، از سهم فروش هریک از بنگاهها نسبت به بقیه بنگاهها استفاده کردیم. [do_widget id=kl-erq-2]
فهرست منابع
منابع فارسی
آذربایجانی رفعت، (1381)، ” اندازهگیری و تجزیه و تحلیل بهرهوری عوامل تولید در گروههای صنایع کارخانهای ایران (78-1358) “، مرکز محاسبات و فنآوری اطلاعات دانشگاه اصفهان.
ابطحی سید حسین، کاظمی بابک، (1379)،”بهرهوری”، انتشارت مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
ابونوری اسمعیل، محمدی شیرگلایی محمدزمان، (1388)، “اندازهگیری و تحلیل روند بهره وری عوامل تولید و تأثیر واردات بر آن در صنایع خودروسازی ایران: مطالعه موردی شرکت سایپا”، مطالب علمی مهندسی صنایع و مدیریت.
امیرتیموری سمیه و چیذری امیرحسین ، (1387)، ” بررسی خودکفایی پویا در تولید ذرت دانهای در ایران: رهیافت محاسبه بهرهوری کل عوامل تولید “، پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، شماره 79، صص 177-169.
امینی علیرضا و فرهادی کیا علیرضا، (1390)، “ارزیابی تحولات شاخصهای بهرهوری در بخش نفت و توصیههایی برای بهبود بهرهوری در برنامه پنجم توسعه”، نخستین همایش بهرهوری و تعالی در صنعت نفت، باشگاه شماره یک نفت، خرداد ماه.
باصری بیژن، جهانگرد اسفندیار، (1385)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 28، صفحات 85-61 .
تافتاچی نیلو و موسویزاده افسانه، (1385)، ” شاخصهای زنجیرهای و اثرات آن در نتایج حسابهای ملی”، فصلنامه حسابهای اقتصادی ایران، سال اول، شماره 1، اسفند ماه.
تهامیپور مرتضی، شاهمرادی منوچهر، (1386)، ” اندازهگیری رشد بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی و بررسی سهم آن از ارزش افزوده”، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، شماره 1(2).
تهامیپور مرتضی، کاظمنژاد مهدی، مؤذنی سعیده، (1386)،” مقایسه رشد بهرهوری کل عوامل تولید بخشهای اقتصادی ایران “، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
جعفرآبادی رضا، (1384)، “تئوری و اندازهگیری بهرهوری”، هفته نامه فارکس، سال پنجم، شماره 182.
جنیدی مسعود، محسنی رامین حسین، نظری محمدرضا، (1383)، مدیرساز، سال هفتم.
جی. ای. بی هیل، ترجمه احمدرضا اشرف العقلایی، (1377)،”بهرهوری در اداره”، انتشارات بصیر.
حسینینسب سید ابراهیم، غوچی رضا، (1386)، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال هفتم، شماره اول.
خاکی غلامرضا، (1382)،”مدیریت بهرهوری (تجزیه و تحلیل آن در سازمان)”، چاپ سوم، تهران، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.
خداپرست شیرازی، جلیل، (1375)، “بهرهوری نیروی کار در اقتصاد ایران”، رساله کارشناسی ارشد.
داغبندان الهیار، صوفی منوچهر، (1380)،”ارزیابی عملکرد واحدهای تحقیق و توسعه در چارچوب اهداف استقرار آنها در بخش صنعت”، مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن.
رجبی تنها معصومه و عبداله زاده غلامحسین ، (1387)، ” ارزیابی نابرابریهای استانی
]]>