دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

بهره وری نیروی انسانی، مدیریت منابع انسانی

این روش از جمله روش هاى MADM می باشد بر اساس این روش هر مسئله تصمیم گیری از نوع MADM با m گزینه و n شاخص ارزیابی را می توان به عنوان یک سیستم هندسى شامل m نقطه در یک فضاى n بعدى تلقى کرد. در این روش مطلوبیت هر شاخص به طور یکنواخت افزایشى (یا کاهشى) در نظر گرفته می شود. بر این اساس بهترین و بدترین حالت ممکن براى هر شاخص تعیین می گردد. مناسب ترین گزینه، گزینه اى خواهد بود که کمترین فاصله را با بهترین حالت و بیشترین فاصله را با بدترین حالت ممکن داشته باشد. [do_widget id=kl-erq-2]
1-14-5) اعتبار مدل
در این تحقیق تبیین عوامل موثر بر کارایی شعب موسسه مالی و اعتباری مهر، به کمک روش TOPSIS انجام می گیرد. با توجه به مبانى نظرى روش هاى یاد شده در فصل دوم، این روش و بطور کلى تمام روش هاى MADM با رویکرد، شیوه و مفروضات خاص خود به مسئله می نگرند و آنرا حل می کنند. لذا این امر طبیعى و قابل پیش بینى است که جواب هاى بدست آمده نیز متفاوت باشند.
واقعیت این است که هر یک از این روش ها از نقاط قوت و ضعف خاص خود برخوردار است. وجود نرخ سازگارى، بزرگترین نقطه قوت روش AHP محسوب می شود. این امر باعث می شود که داده هاى جمع آوری شده بر مبناى این روش و بالتبع آن نتایج، از قابلیت اطمینان قابل قبول برخوردار گردند. در مقابل همین عامل نیز بزرگترین نقطه ضعف این روش است. بدین ترتیب که با افزایش تعداد عوامل در سطوح درخت تصمیم AHP، وجود نرخ سازگارى در مقایسات دشوار می گردد به گونه اى که تقریبا اگر تعداد این عوامل از پانزده عدد بیشتر گردد وجود نرخ سازگارى در مقایسات تقریبا غیر ممکن می شود. در واقع این نقطه ضعف تا حدودى کاربردهاى AHP را محدود کرده است.
TOPSIS از رویکرد منحصر به فردى در حل مسائل برخوردار است. در نظرگرفتن یک سیستم هندسى با m نقطه در یک فضاى n بعدى براى یک مسئله تصمیم گیرى MADM با m گزینه و n شاخص،، مشخص کردن راه حل ایده آل و راه حل ایده آل منفى و سپس سنجش نزدیکی نسبى هر گزینه به بهترین حالت، از جمله مزیت هاى این روش است.
در واقع به همان میزان که روشی نظرات و دیدگاه هاى تصمیم گیرنده و یا تصمیم گیران را در جواب منعکس کند، به همان میزان نیز از اعتبار بالاترى برخوردار است. با تمام این تفاصیل باید به این نکته کلیدى اشاره کرد که این روش ها همانند هر روش دیگری تنها داده را به اطلاعات تبدیل کرده و در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد. این تصمیم گیرنده است که می بایست بر مبناى اطلاعات بدست آمده و موقعیت و شرائط سازمانى تصمیم بهینه را اتخاذ کند و از پذیرش مطلق نتایج بپرهیزد. بدین منظور پیشنهاد می گردد که کارگاه آموزشی با حضور تصمیم گیرندگان تشکیل گردد و نتایج بدست آمده مطرح گردند. آنگاه با اخذ نظرات تصمیم گیرندگان در قالب امتیازدهى به هر جواب، جواب برتر انتخاب و در دستور کار قرار گیرد.
1-15) مراحل انجام تحقیق :
در این تحقیق نخست در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است و در فصل دوم ادبیات نظری تحقیق ارائه می شود و در فصل سوم روش شناسی تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود و نهایتا در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
مرحله 1: تهیه طرح تحقیق
مرحله 4: طراحی پرسشنامه
مرحله 5: توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها
مرحله 6 : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مرحله 3: طرح نظری مساله تحقیق و روش تحقیق
مرحله 2: مطالعه ادبیات نظری موضوع
مرحله 7 : نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل دوم:
ادبیات تحقیق
کلیات تحقیق
2-1) مقدمه :
امروزه تامین اجتماعی به عنوان یکی از ارکان مهم جوامع نوین، نقش ها و خدمات متفاوتی را ایفا می کند. نقش ها و خدماتی که روز به روز بر ارزش آن ها افزوده گشته و ضرورت وجودی آن ها مشخص تر می شود.
سازمان ها به منظور کسب موفقیت ناگزیر از بهبود بهره وری هستند . در واقع سازمان هایی که بهره وری را بهبود نمی بخشند محکوم به ناکامی هستند . ناکامی سازمان ها منجر به ناکامی صنایع و شکست صنایع موجب اضمحلال ساختار اقتصادی می گردد. عنصر اساسی در ایجاد و بهبود بهره وری، نیروی انسانی است. نیروی انسانی راه های بهتر استفاده از بهره وری را ارا یه می کند؛ در مورد بهترین شیوه برای بهبود کیفیت تصمیم می گیرد و هدایت گر هرگونه تلاش برای بهبود بهره وری است.
تاکید بر نیروی انسانی به منظور ارتقای عملکرد سازمانی در سال های اخیر بیشتر شده است، به این دلیل که طبق تئوری منابع، نیروی انسانی سازمان ها تنها منبعی است که کمیاب بوده و به راحتی نمی تواند توسط رقبا کپی برداری شود، در نتیجه موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان می گردد.
بنابراین بهره وری نیروی انسانی از موضوعات مورد توجه در تئوری و عمل می باشد، به گونه ای که بسیاری از سازمانها ارتقای بهره وری را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند. در ادامه ابتدا در بخش اول مباحثی درخصوص مدیریت منابع انسانی سپس در بخش دوم در خصوص بهره وری مطرح می نماییم و در بخش سوم پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
2-2)مدیریت منابع انسانی:
]]>