دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاءامنیت، مولفه های تاثیرگذاربرامنیت

2-2-1)پیشینه تحقیق………………..………………………………………………….…………….. 14 2-2-2) تحقیقات داخلی ..……………………………………………………………..…………….. 14 [do_widget id=kl-erq-2]
2-2-3)تحقیقات خارجی ………………….…….……………………………………….……………. 15 2-3)بخش دوم : مبانی نظری پژوهش ……………..…..………….………………………………… 16 2-3-1)سرمایه اجتماعی ……….……..….……..….……….……………………………………….. 16 2-3-2)انواع سرمایه اجتماعی …………….…………….….…………….….………………………. 24 2-3-3)نظریه های سرمایه اجتماعی …………..…..……………………….………………………. 25 2-3-4مدل های سرمایه اجتماعی ……….….…………………………………………………………31 2-3-5)سطوح سرمایه اجتماعی ………………………..……………………………………………. 37
2-3-6)ابعاد سرمایه اجتماعی …….…..………………….………………………………………….. 38
2-3-7)سرمایه اجتماعی وامنیت ………………………..……………………………………………. 40 2-4)امنیت عمومی ……………………………………………………………………………………….. 41
2-4-1)تعریف امنیت .……………………………………………………………………………………. 41
2-4-2)مفهوم امنیت وتحول .…………………………..………………………………………………. 44
2-4-3)ابعاد امنیت ….……………………………………………………………………………………. 45
2-4-4)ویژگیهای امنیت .……………………………………….……………………………………….. 45
2-4-5)تحول امنیت ….…………………..………………………………….…………………………. 46
2-4-6)تبارشناسی مفهوم امنیت .……………….………………………… ………………………… 47 2-4-7)نیروی انتظامی وامنیت ………..………………………………………………………………. 48
2-5)اعتماد …….…………………………………..………………………………….…………………. 50
2-5-1)انواع اعتماد ..……………………………………..…………………………………………….. 54
2-6)مشارکت …………….…………….…..……………………………………………………………. 57
2-6-1)مشارکت اجتماعی …………….………………..…………………………………………….. 60
2-7)قانون مداری …………….………………..……………………………………………………….. 62
2-7-1)ضرورت قانون برای جامعه ………………………………..…………………………………. 63
2-7-2)نقش وجایگاه قانون ……..………………….…..………………………………………………. 63
2-7-3)رعایت عدالت دراجرای قانون ……….……..………..……………………………………….. 64
2-7-4)رعای انصاف در اجرای قانون ……………………………..…………………………………….64 2-8)بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش و مدل تحقیق…………………………………………………….. 65 2-8-1)تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقاءامنیت …………………….………………………………… 65
2-8-2)مولفه های تاثیرگذاربرامنیت …………….………….………………………………………… 66
2-8-3)مدل مفهومی تحقیق ………………..………………………………………….…………….. 68 2-8-4)مدل تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………………………………. 70 2-9)خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………. 71
]]>