تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 2

0 Comments

2-5-3- مدل بازاریابی درونی بری 26
2-4-4-مدل بازاریابی درونی گرونروس 27
2-4-5 مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق 28
2-5-تعریف خدمات و کیفیت خدمات 29
2-7-1-خدمت 29
2-5-2-طبقه بندي خدمات 31
2-6- کيفيت 32
2-6-1-کيفيت خدمات 33
2-6-3- ده عامل تعيين كننده كيفيت خدمات 34
2-7-مدلهاي كيفيت خدمات 35
2-7-1- مدل كيفيت عملياتي – فني (گرانروز، 1984) 35
2-7-2) مدل ويژگي كيفيت خدمات (هي وود-فارمر، 1988) 36
2-7-3)مدل کيفيت خدمات( پاراسورامن و همكاران، 1985) 38
2-8-رضايت شغلي 38
2-8-1- تعريف و مفهوم رضايت شغلي 38
2-8-2-عوامل سازنده رضايت شغلي 39
2-8-3-طرز تلقي کارکنان در مورد رضايت شغلي 42
2-8-4-پيامدهاي رضايت شغلي 43
2-9-تعهدسازمانی: 45
2-9-1-انواع تعهد سازماني 45
2-9-2) عوامل موثر بر تعهد سازماني 46
2-10-معرفی سازمان تامین اجتماعی 49
2-10-1-اهم خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی 52
2-11-معرفی مدل وچهارچوب مفهومی تحقیق 53
فصل سوم: فرآيند اجراي تحقيق
مقدمه 55
3-1-روش تحقيق 55
3-2-جامعه آماري 56
3-3) نمونه ،روش نمونه گیری و برآورد حجم آن 56
3-4-روش نمونه گيري 57
3-5-روش و ابزار جمع آوری تحقيق 57
3-6-روائي و پايائي تحقيق 59
3-6-1- روائي پرسشنامه 59
3-6-2- پايائي پرسشنامه 60
3-7- روش گردآوري داده ها 62
3-8-متغيرهاي تحقيق 63
3-9-روش هاي آماري مورد استفاده 63
3-9-1-آزمون t تک نمونه اي 63
3-9-2-تجزيه و تحليل عاملي تاييدي 64
3-9-3- تحليل مسير 64
3-10-نرم افزار ليزرل 65

این مطلب را هم بخوانید :
تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 18