تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 4

0 Comments

جدول 4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه در سازمان 77
جدول4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب نوع استخدام 78
جدول4-7) عوامل متغير اول: بازاريابي دروني 86
جدول4-8 )عوامل متغير دوم: رضايت شغلي 88
جدول4-9) عوامل متغير سوم: تعهد سازماني 89
جدول4-10 )عوامل متغير چهارم: کيفيت خدمات 90
جدول4-11 ) آزمون کو لمو گراف –اسمپرکو ف 90
جدول 4-12) آزمون t تک نمونه اي مربوط به فرضيه اول 93
جدول 4-13) آزمون t تک نمونه اي مربوط به فرضيه دوم 94
جدول4-14) محاسبه اثرات مستقيم و غير مستقيم و اثرات کل متغيرهاي مستقل و وابسته 96
جدول4-15) نتايج ضرايب استاندارد و اعداد معناداري(تاييد يا رد فرضيات) 96
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار4-1) نمودار فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت 73
نمودار4-2- نمودار فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت تاهل 74
نمودار4-3: نمودار فراواني پاسخگويان بر حسب سن 75
نمودار4-4: نمودار فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات 76
نمودار4-5: نمودار فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه در سازمان 77
نمودار4-6: نمودار فراواني پاسخگويان بر حسب نوع استخدام 78
فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل 1-1) بازاريابي در صنعت خدمات (Gronroos,2000) 6
شكل 1-2)مدل و چار چوب مفهومی تحقیق 8
شكل 2-2)مفهوم سازي بازاريابي دروني (وميا،2000) 21
شكل 2-3) بازاريابي در صنعت خدمات (كاتلر و آرمسترانگ، 2001) 24
شكل 2-4) ديدگاه ها در بازاريابي دروني (Foreman & Monet,1995) 25
شكل 2-5)مدل بازاريابي دروني بري ( برري، 1981) 26
شكل 2-6) مدل بازاريابي دورني گرونروس (گرونروس، 1985) 27
شکل2-7) مدل بازاريابي دروني براي سازمانهاي خدماتي ( رفیق و احمد، 2002) 29
شكل 2-8) انواع فعاليتهاي خدماتي(کاتلر و آرمسترانگ،809:1385) 31
شکل 2-9) مدل كيفيت خدمات فني– عملياتي(گرانروز،11984) 36
شکل2-10) مدل ويژگي کيفيت خدمات(هي وود-فارمر، 1988) 37
شکل2-11)تعيين کننده هاي کيفيت خدمات( پاراسورامن و همكاران، 1985) 38
شکل4-1: مدل تحليل عاملي تاييدي(ضرايب استاندارد وواریانس تبیین شده) 84
شکل4-2: مدل تحليل عاملي تاييدي(ضرايب معناداري) 85
شکل4-3 مدل تحليل مسير(ضرايب استاندارد) 95
شكل 4-4) ضرايب معنا داري 95
چكيده
سازمان ها در حال حاضر در محیطی پویا و پرابهام فعالیت می کنند. یکی از بارزترین ویژگی های عصر حاضر تغییرات شگرف و مداومی است که در شرایط اجتماعی و فرهنگی-سیاسی-اقتصادی و تکنولوژیکی آنها روی می دهد . مسئله اصلی درسازمانهای خدماتی حفظ مشتریان کنونی وجذب مشتریان جدیدوارائه خدمات با کیفیت مناسب میباشدکه این امر یکی از استراتژیهای اساسی سازمانهای جهت بقا می باشد.
این تحقیق با عنوان تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز انجام شده است و هدف اصلی آن توسعه آگاهی از مشتریان درونی وبیرونی می باشد ودر این راستا می توان به مطالعه و تعیین رابطه بین کیفیت خدمات درمانی و رضایت مندی کارکنان ومشتریان پرداخت .روش تحقیق بر اساس روش توصیفی (میدانی و کتابخانه ای) و ابزار (مشاهده و آزمون- پرسشنامه و مصاحبه) انجام و مورد آزمون قرار گرفته است. حال سئوال اصلی این است که آیا بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز تاثیردارد؟
واژگان کلیدی: بازاریابی درونی، کیفیت خدمات درمانی، رضایت شغلی کارکنان، تعهد سازمانی کارکنان

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت 38