تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 20

0 Comments

با توجه به اينکه چهارچوب کلي سوالات پرسشنامه اين تحقيق، بر اساس الگو و مدل لياو(2009) طراحي شده است، بنابراين از روايي لازم برخوردار ميباشد همچنین باتوجه به نظر اساتید راهنما و سایر متخصصین هنجاریابی شده است.
3-6-2- پايائي پرسشنامه
به منظور اطمينان از نتايج حاصله از تجزيه و تحليل دادههاي پرسشنامه، اقدام به بررسي قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده ميشود. مقصود از قابليت اعتماد يک وسيله اندازهگيري آن است که اگر خصيصه مورد سنجش را با همان وسيله(همان ابزار اندازهگيري)، تحت شرايط مشابه، به طور مکرر اندازهگيري کنيم، نتايج بدست آمده تا چه حد مشابه، دقيق، و قابل اعتماد ميباشند.
به عبارت ديگر ميتوان گفت که مقصود از قابليت اعتماد اين است که ابزار اندازهگيري تا چه حد در شرايط يکسان نتايج مشابهاي را بدست ميدهد. دامنه ضريب قابليت اعتماد از صفر(عدم ارتباط نتايج بدست آمده در اندازهگيريهاي مکرر بر روي جامعه)، تا يک (ارتباط کامل نتايج بدست آمده در اندازه گيري هاي مکرر بر روي جامعه)، قابل تغيير است.
روشهاي متعددي براي محاسبه قابليت اعتماد ابزار اندازهگيري وجود دارد. مهمترين اين روشها عبارتند از:

  1. روش بازآزمايي [69](اجراي دوباره)
  2. روش موازي[70] (همتا)
  3. روش تنصيف[71] (دو نيمه کردن)
  4. روش کودر- ريجاردسون[72]
  5. روش آلفاي کرونباخ[73] (سرمد و ديگران،167،1385).

با توجه به اينکه در اين تحقيق از روش آلفاي کرونباخ استفاده ميشود، لذا فقط به توضيح آن اکتفا شده و از توضيح روشهاي ديگر خودداري ميشود:
براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ، ابتدا بايد انحراف معيار نمرات هر زيرمجموعه از سوالات پرسشنامه و انحراف معيار کل سوالات(زير مجموعهها) را محاسبه کرده، سپس با استفاده از فرمول ذيل ضريب آلفاي هر زير مجموعه از سوالات را بدست آورد:
 
= ضريب آلفاي کرونباخ
= انحراف معيار زير مجموعه j ام
= انحراف معيار کل
در اين تحقيق با توجه به اينکه براساس الگوي مفهومي ارائه شده، چهار متغير وجود داشت، لذا سوالات پرسشنامه نيز براي بررسي اين متغيرها به چهار بخش تقسيم ميشود. جدول 2-3 اين 4 متغير، سوالات مربوطه و ضريب آلفاي هر يک را نشان مي دهد.
با توزیع پرسشنامه بین 30نفر از اعضای جامعه آماری، ضريب آلفاي کرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت كه در جدول ذیل آمده است. آلفاي كرونباخ براي هر يك از متغيرها به ترتيب 955/0، 844/0، 890/0 ، 959/0 به دست آمد که با توجه به بالا بودن ضریب همه مورد تاييد مي باشندو از پایایی بالایی برخوردارند

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس والدگری مادران با کودکان معلولیت جسمی –حرکتی شهرستان زنجان سال تحصیلی 93 92- قسمت 61

متغير سوالات مربوطه تعداد سوالات آلفاي کرونباخ
بازاريابي دروني 16-1 16 955/0
رضايت شغلي 19-17 3 844/0