تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 21

0 Comments

تعهد سازماني

23-20

4

890/0 کيفيت خدمات

36-24

13

959/0 کل پرسشنامه

36-1

36

970/0

جدول 3-2)سؤالات مربوط به متغيرها و ضريب پايائي
3-7- روش گردآوري داده ها
مرحله گردآوري دادهها آغاز فرآيندي است كه طي آن محقق يافته‌هاي ميداني و كتابخانه‌اي را گردآوري مي‌كند و به روش استقرايي به طبقه‌بندي و سپس تجزيه و تحليل آنها مي‌پردازد و فرضيه‌هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار ‌مي‌دهد و در نهايت پاسخ مسأله خود را به اتكاي آنها مي‌يابد، به عبارتي محقق به اتكاي اطلاعات گردآوري شده واقعيت و حقيقت را آنطور كه هست كشف مي‌نمايد. بنابراين اعتبار اطلاعات اهميت بسياري زيادي دارد، زيرا اطلاعات غيرمعتبر مانع از كشف حقيقت و واقعيت مي‌گردد و مسأله مورد نظر محقق به درستي معلوم نمي‌گردد. اطلاعات و داده‌هاي آماري يا در اسناد مختلف وجود دارند يا محقق آنها را از جامعه ثبت و جمع‌آوري مي‌کند و در برخي اوقات آنها را مي‌سازد. براي تهيه ادبيات موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه اي شامل مقالات لاتين و فارسي، کتب، مجلات، و نيز استفاده از اينترنت، همچنين براي جمع آوري داده ها از روش ميداني و ابزار پرسشنامه بسته و روش ارسال و جمع آوري آن به وسيله مراجعه حضوري انجام شد.
3-8-متغيرهاي تحقيق
متغير به ويژگي، صفت يا عاملي اطلاق مي شود که بين افراد جامعه مشترک بوده، مي تواند مقادير کمي و ارزشــهاي مـتفاوتي داشته باشد . متغيرها انواع گوناگون دارند و بر اساس مباني مـختـلف تـقسيم بندي مي گردند . متغيرها بر اساس رابطه به سه گروه متغيرهاي مستقل، متغيرهاي وابسته يا تابع و متغيرهاي ميانجي يا واسطه تقسيم مي شوند.
متغيرهاي مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغيرهاي ديگر تأثيرميگذارند،منشأبروز پديده ها مي شوند و معمولاً تشخيص تأثير متغير مستقل و ميزان آن از اهداف عمده تحقيق محسوب مي شود. متغيــرهاي تابـع يا وابسته تابـع تغــييرات متغيــر مستـقل هستند، يا در واقـع معلـول آنهـا به شمار
مي آيند (حافظ نيا،83:1383).
انواع متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق عبارتند از:
1- متغير مستقل: بازاريابي دروني.
2- متغيرهاي واسطه(میانجی): رضايت شغلي، تعهد سازماني.
3- متغير وابسته(تابع): کيفيت خدمات درمانی.
3-9-روش هاي آماري مورد استفاده
در تحقيق حاضر با استفاده از دو نرم افزار SPSS17 و8.1 LISREL از دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل داده ها استفاده شده است. در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظير فراواني، درصد، به رسم نمودارها و تجزيه و تحليل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطي، از آلفاي كرونباخ براي بررسي پايايي پرسشنامه، از آزمون کولموگروف- اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن جامعه، از
آزمون t تک نمونه و تحليل مسير براي رد يا تاييد فرضيات تحقيق، و براي بررسي ميزان تبيين متغير توسط هر يک از سوالات مرتبط در پرسشنامه از تجزيه و تحليل عاملي تاييدي استفاده شده است.
3-9-1-آزمون t تک نمونه اي
آزمون t استيودنت تک نمونه اي، روش پارامتري براي بررسي ميانگين يک جامعه است. از اين آزمون براي تست فرضيه اول و دوم تحقيق استفاده شده است.
3-9-2-تجزيه و تحليل عاملي تاييدي
تحليل عاملي مي تواند دو صورت اکتشافي و تاييدي داشته باشد. اينکه کدام يک از اين دو شکل بايد در تحليل عاملي به کار رود مبتني بر هدف تحليل داده هاست. تحليل اکتشافي وقتي به کار مي رود که پژوهشگر شواهد کافي قبلي و پيش تجربي براي تشکيل فرضيه براي تعداد عامل هاي زيربنائي داده ها نداشته و در حقيقت مايل باشد درباره تعيين تعداد يا ماهيت عامل هائي که واريانس بين داده ها را توجيه مي کند، داده ها را بکاود. بنابراين تحليل اکتشافي بيشتر به عنوان يک روش تدوين و توليد تئوري و نه يک روش آزمون تئوري در نظر گرفته مي شود.
در تحليل عاملي تاييدي، پژوهشگر به دنبال تهيه مدلي است که فرض مي شود داده هاي تجربي را بر پايه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصيف، تبيين يا توجيه مي کند. اين مدل مبتني بر اطلاعات پيش تجربي درباره ساختار داده هاست که مي تواند به شکل 1) يک تئوري يا فرضيه، 2) يک طرح طبقه کننده معين براي گويه ها يا پاره تست ها در انطباق با ويژگي هاي عيني شکل و محتوا، 3) شرايط معلوم تجربي، و يا 4) دانش حاصل از مطالعات قبلي درباره داده هاي وسيع باشد(هومن،295،1384).
3-9-3- تحليل مسير
تحليل مسير براي نخستين بار از سوي سوول رايت(1934) توسعه يافت. تجزيه و تحليل مسير روشي است که در رگرسيون چند متغيره استفاده مي شود تا روابط علي و معلولي ميان متغيرهاي مشخص مدل را آزمايش کند(هومن،45،1384). اين روش داراي سه مرحله است:

    این مطلب را هم بخوانید :
    بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت 44