تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 24

0 Comments

گرونروس

1997

  1. بازاریابی درونی منجر به پرورش کارکنان فروش محور و خدمت محور می شود.
  2. همه کارکنان را بدون توجه به شرح شغل و سلسله مراتب تحت تاثیر قرار می دهد.
  3. بازاریابی درونی باید با بازاریابی یکپارچه شود چرا که بازاریابی مسئول همه کارکنان تاثیر گذار بر ارزش مشتری می باشد.
فورمن و مونی[81]

1995

  1. بازاریابی درونی با توجه به اهداف خود افراد خاص را مورد هدف قرار می دهد.( یک گروه از کازکنان یا کل سازمان )
  2. بازاریابی درونی از طریق ارتباطات، بهبود و مدیریت مشارکتی ، و انگیزش و پاداش انجام می شود.
وری [82]

1995

  1. بازاریابی درونی منجر به ارضای نیازهای کارکنان هم به عنوان افراد و هم به عنوان ارائه کنندگان خدمت می شود.
  2. بازاریابی درونی از طریق ارتباطات درونی با هدف تاکید بر اهمیت خدمت به مشتری انجام می پذیرد.
احمد ورفیق

1993

  1. بازاریابی درونی منجر به اثر بخشی استراتزی بازاریابی از طریق همگونی، انگیزش و یکپارچگی کارکنان در جهت اجرای استراتژی سازمان خواهد شد
  2. همه کارکنان را مورد هدف قرار می دهد.
  3. بازاریابی درونی از طریق به کار بردن تکنیکهای بازاریابی به همراه فعالیتهای مدیریت منابع انسانی جهت تسهیل اجرای اهداف بازاریابی سازمان انجام می شود.