تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 26

0 Comments

مقصود اميري ،
حميد رضا يزداني و نسيم اكرام نصرتيان

1387

1.سنجش كيفيت خدمات داخلي و سطح بازاريابي دروني شركت گاز تهران بزرگ و ارتباط اقدامات بازاريابي دروني آن با كيفيت خدمات خارجي
2. نتيجه: وضعيت بازاريابي دروني در شركت گاز نامناسب و بازاريابي دروني بر كيفيت خدمات خارجي اثر مثبت و معني داري ندارد. سيد رضا سيد جوادين ، سيد علي ميري ، حميدرضا یزداني

1388

بازاريابي دروني ،گامي در جهت بهبود رفتار هاي شهروندي سازماني و كيفيت خدمات روشنك صادقي

1388

1-ارائه الگوي سنجش بازاريابي دروني ،مورد مطالعاتي شركت قطارهاي مسافري رجاء
2.نتيجه: وضعيت بازاريابي دروني شركت قطار هاي مسافري رجا ء نامناسب است. محمد كاظميني

1389

1-بررسي اثرات بازاريابي دروني بر رفتار شهروندي و ارتباط آن باكيفيت خدمات(مطالعه موردي شعب بانك سرمايه در تهران)
2-نتيجه: بين بازاريابي دروني و كيفيت خدمات در شعب بانك سرمايه رابطه مثبت و معنا داري وجود دارد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
پس از آن که محقق داده ها را گردآوري، استخراج و طبقه بندي نمود وجداول،توزيع فراواني،نسبت هاي توزيع را تهيه کرد، بايد مرحله جديدي از فرآيند تحقيق که به مرحله تجزيه و تحليل داده ها معروف است، آغاز شود. اين مرحله در تحقيق اهميت زيادي دارد؛ زيرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته مي باشد. در مرحله تجزيه و تحليل نکته مهم اين است که محقق بايد اطلاعات و داده ها را در مسير هدف تحقيق، پاسخگويي به سوال يا سوالات تحقيق و نيز ارزيابي فرضيه هاي خود را جهت داده و مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
محتواي فصل چهارم تحقيق، تجزيه و تحليل و جمع‌بندي داده‌هاي به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها است به همين منظور براي بالابردن ميزان دقت و كاهش ميزان اشتباهاتي كه ممكن است در محاسبات دستي بروز نمايد، براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم‌افزارهاي آماري نرم افزار SPSS17 و8.1 LISREL است استفاده گرديده كه از قابليتهاي بالايي در تجزيه و تحليل داده‌ها برخوردار مي‌باشند.
براي آمار توصيفي، داده هاي آماري مربوط به نحوه توزيع پاسخ دهندگان به ويژگيهاي جمعيت شناختي و ساير ويژگيهاي مورد نظر در پرسشنامه، آورده مي شود. در اين بخش از شاخص های پراکندگی مرکزی مانند میانگین ، میانه و… و جداول توزيع فراواني و نمودارهاي آماري براي توصيف استفاده مي شود. در بخش آمار استنباطي، روشهاي مورد استفاده، آزمون کولموگروف- اسميرنوف جهت آزمون نرمال بودن ، آزمون t تک نمونه اي، تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير است و از اين طريق به آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته مي شود .
4-1-توصيف داده هاي جمعيت شناختي
قسمت اول پرسشنامه مربوط به مشخصات فردي پاسخگويان شامل جنسيت، وضعيت تاهل، سن، ميزان تحصيلات، وضعيت استخدامي و عنوان شغلي(جدول4-1) است .يافته‌هاي مربوط به مشخصات فردي پاسخگويان در قالب جداول تشريح مي‌گردد.
از تعداد 166 پرسشنامه در بیمارستان البرز، دی کلینک فاز 4 مهرشهر ، پلی کلینیک شهید بهشتی و حصارک با توجه به نمونه گیری انجام شده توزیع شده 156 پرسشنامه تکمیل شده عودت داده شد .
4-1- 1) جنسيت
اولين سؤال مشخصات فردي پرسشنامه مربوط به جنسيت پاسخگويان است .داده‌هاي اين سؤال، پاسخگويان را در دو سطح مختلف طبقه‌بندي مي‌كند كه فراواني آنها در جدول زير مشاهده مي شود. با توجه جدول 4-2، 84 درصد (131 نفر) از پاسخگويان زن و 1/14 درصد(22 نفر) مرد هستند.

این مطلب را هم بخوانید :
تاثیر عوامل بازاریابی درونی بر کیفیت خدمات مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی استان البرز- قسمت 6

جنسيت