تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۱۵

0 Comments

بصری و از اصحاب امام صادق† است. شیخ او را «اسند عنه» خوانده است.[۴۲۹]
۵۳ـ محمد بن حنظله عبدی، أبو سلمه
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۳۰]
۵۴ـ محمد بن حمید عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۳۱]
۵۵ـ محمد بن شهاب بن علاف (علاق) عبدی، أبو همام
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۳۲]
۵۶ـ محمد بن طالب بن عمیر (عمر) عبدی
از اصحاب امام صادق† است.[۴۳۳]
۵۷ـ محمد بن عبدالله بن شهاب، ابو عباد عبدی
کو فی و از اصحاب امام صادق† است. شیخ او را «اسند عنه» دانسته است.[۴۳۴]
۵۸ـ محمد بن مسلم عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۳۵]
۵۹ـ محمد بن همام عبدی، أبو شِهاب
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۳۶]
۶۰ـ مَسلمه بن سعید عبدی، ابو الأزعر
کوفی و از اصحاب امام صادق† است.[۴۳۷]
۶۱ـ المثنّی بن عبد السلام عبدی
بنا به قول شیخ او از موالیان عبدالقیس، کوفی و از اصحاب امام صادق† است. البته نجاشی جعفر بن مثنّی را که از وجوه اصحاب است به اَزدی وصف نموده نه عبدی.
اساتید:
امام صادق†، زراره بن اعین، کرب الصیرفی.
شاگردان:
احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی و… .
آثار:
له کتاب که قاسم بن اسماعیل نقل کرده است.[۴۳۸]
۶۲ـ معاذ بن الأسود بن قیس عبدی
کوفیِ تابعی و از اصحاب امام صادق† است و شیخ در شرح حال او فرموده است که معاذ با اِسناد از امام روایت دارد یا از او با اسناد حدیث نقل شده است.[۴۳۹]
۶۳ـ نضربن عبدالرحمن عبدی، أبو الولید
کوفی و از اصحاب امام صادق† است. شیخ او را «اسند عنه» دانسته است.[۴۴۰]
۶۴ـ نضر بن عبدالرحمن عبدی
کوفی و از اصحاب امام صادق† است. ممکن است با ابو الولید متحد باشند.[۴۴۱]
۶۵ـ داود بن علی عبدی
از اصحاب امام علی بن موسی الرضا† است.[۴۴۲]
۶۶ـ عبدالله بن محمد حُصَینی عبدی
او اهل اهواز و از اصحاب علی بن موسی الرضا† است.[۴۴۳]
۶۷ـ مختار بن زیاد عبدی
بصری، ثقه و از اصحاب امام جواد† است.
حسین بن سعید اهوازی از او روایت میکند. [۴۴۴]
۶۸ـ محمد بن بهلول بن مسلم عبدی[۴۴۵]
برقی او را در طبقۀ اصحاب امام صادق† آورده است.
۶۹ـ معاویه بن عمار دهنی عبدی
ثقه و از بزرگان اصحاب امام صادق† است. پدرش عمار بن خباب از عامه و دارای گرایش شیعی بوده است.
اساتید:
امام صادق†، حکیم بن عتیبه، ابان بن تغلب، ابراهیم بن میمون بیاع هروی، ابوالصباح کنانی، ادریس بن عبدالله قمی، حفص بن عیسی کناسی… .
شاگردان:
آدم بن اسحاق اشعری، حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی، حسن بن محبوب، حسین بن سعید اهوازی، عباس بن عامر قَصبانی، فضل بن شاذان نیسابوری، مفضّل بن عمر، ابراهیم بن هاشم قمی، علی بن ابی حمزه بطائنی، محمد بن سنان زاهری و… .[۴۴۶]
آثار:
کتاب الحج، کتاب یوم ولیله، کتاب الزکاه و… .
۷۰ـ أدهم بن امیه عبدی بصری
از شیعیان بصره است و در رکاب سیدالشهدا† به شهادت رسید.[۴۴۷]
۷۱ـ عمر بن اُذَینه
او از چهرههای درخشان و بزرگان اصحاب و از ثقات جلیل است. برخی گفتهاند نام او محمد بن عمر بن اذینه بوده که به نام پدرش مشهور شده است. کشی او را کوفی و موالی عبدالقیس دانسته، ولی نجاشی بصری و از عبدالقیس معرفی نموده است.
باز به روایت کشی او از ترس مهدی عباسی به یمن گریخت و در همانجا درگذشت.
اساتید:
امام باقر†، امام صادق†، حسن بن ابی الحسن بصری، حسن بن شهاب، فضل بن عبدالملک بقباق، أبان بن ابی عیاش، بَکَیر بن اعین و… .
شاگردان:
عبدالله بن جَبَله، محمد بن ابی عُمیر، محمد بن اسماعیل بن بَزیع، محمد بن عیسی بن عبدالله اشعری، یونس بن عبدالرحمن و… .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *