دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع ارتباط میان، استاندارد

[do_widget id=kl-erq-2]

استفاده: کارت اختیاری که برای وارد کردن حجم سلول هل بکار می‎رود.
AREA کارت مساحت سطح
شکل:
AREA
مساحت سطح iام که در اینجا i=1,2,… تعداد سطح‎ها در مسئله است. =
پیش فرض: MCNP خود در تلاش برای محاسبه مساحت سطح‎هاست. اگر هیچ مقداری برای یک سطح روی کارت AREA وارد نشود، مساحت محاسبه شده بکار می‎رود.
استفاده: کارت اختیاری که برای وارد کردن مساحت سطح‎ها بکار می‎رود.
U کارت جهان‎ها
یک “جهان” (فضا) می‎تواند یک شبکه یا مجموعه ای از سلول‎های معمولی باشد. یک ورودی غیر صفر روی کارت U شماره جهانی است که سلول مورد نظر به آن تعلق دارد. فقدان یک کارت U یا یک ورودی صفر به این معنی است که سلول به هیچ جهانی تعلق ندارد. شماره‎هایی که کاربر برای جهان مشخص می‎کند اعداد صحیح دلخواه هستند. کارت FILL (در ادامه توضیح داده می‎شود )، بر این دلالت دارد که یک سلول توسط همه سلول‎هایی که دارای یک ورودی صحیح یکسانی روی کارت U هستند پر می‎شوند. سلول یک جهان می‎تواند محدود یا نا محدود باشد، اما آنها باید همه فضای داخلی هر سلولی را که جهان مشخص شده آن فضا را اشغال می‎کنند پر کنند.
یک روش برای تفکر درباره ارتباط میان سلول پر شده و جهان پر کننده این است که سلول پر شده یک “پنجره” است که به داخل سطح دومی‎نگاه می‎کند، شبیه یک پنجره روی دیوار که منظره ای از بیرون را محیا می‎کند. سلول‎ها در سطح دوم می‎توانند نامحدود باشند زیرا آنها هنگامی‎که در آن سلول قرار می‎گیرند توسط سطوح پنجره قطع می‎شوند. سطح دوم، در یک سیستم مختصات اولیه می‎تواند مختصات مربوط به خودش را، بدون ارتباط با مبدا سطح بالاتر داشته باشد. بهر‎حال، اگر سلول پر شده و جهان پر کننده همگی سطوحشان در یا سیستم مختصات یکسان تعریف شود، یک کارت TRCL (در ادامه توضیح داده می‎شود )، سیستم مختصات هر دو سلول پر شده و پر کننده را تعریف خواهد کرد.
TRCL کارت انتقال سلول
کارت TRCL این امکان را فراهم می‎آورد تا سطوحی که چند سلول با اندازه و شکل یکسان اما در مکان‎های متفاوتی از هندسه قرار گرفته اند را احاطه کرده است فقط یک بار توصیف شوند. این کارت مخصوصا وقتی با ارزش است که این سلول‎ها با جهانی یکسان پر شده باشند. اگر سطوح این سلول‎های پر شده و سطوح این سلول‎ها در جهانی که آن‎ها را پر می‎کند همگی در سیستم مختصات کمکی یکسانی توصیف شوند، یک انتقال تنها بصورت کامل داخل همه این سلول‎های پر شده را به این دلیل که سلول‎های جهان جانشین تغییرات سلول‎هایی را که پر می‎کنند می‎شوند تعرف خواهند کرد. کارت TRCL برای LIKE BUT,LAT , و غیره استفاده می‎شود. با یک توصیف سلول منظم، پیشنهاد می‎شود که از کارت TR روی کارت سلول استفاده شود.
شکل اساسی یک ورودی یک عدد صحیح است که به عنوان شماره یک کارت TR تفسیر می‎شود که شامل یک انتقال برای همه سطوح یک سلول است و در بخش کارت داده فایل ورودی INP قرار می‎گیرد. عدم حظور کارت TRCL یا صفر به، پیش فرض، این معنی است که هیچ انتقالی وجود ندارد. عمل انتقال می‎تواند به دنبال علامت اختصاری TRCL، با قرار دادن درون پرانتز، وارد شود. اگر عمل انتقال وارد شود، همه دستورات کاربردی برای کارت TR معتبراند. اگر نماد *TRCL استفاده شود، ورودی‎های ماتریس چرخش، همانند کارت *TR، به جای Cosine‎ها زاویه‎ها بر حسب درجه هستند.
LAT کارت شبکه
LAT=1 به معنی شبکه از یک شش وجهی، مکعب با شش وجه ساخته شده است. LAT= 2 به معنی شبکه از یک منشور شش وجهی، جسمی‎با هشت وجه ساخته شده است. یک ورودی غیر صفر روی کارت LAT به این معنی است که سلول متناظر جزء (0,0,0) از شبکه است. توصیف سلول بصورت یک سلول شبکه ای دو هدف اصلی دارد. هدف اول، این توصیف یک توصیف استاندارد از سلول در MCNP است و دستور تشخیص سطوح سلول معین می‎کند کدام عنصر شبکه آن طرف هر سطح قرار می‎گیرد. بعد از اینکه شبکه را توصیف شد، تصمیم بگیرید کدام جزء، می‎خواهید جزء (0,0,0) باشد و می‎خواهید در کدام جهت‎ها در شبکه شاخص سوم شبکه افزایش ‎یابد.
FILL کارت پر کردن
یک ورودی غیر صفر روی کارت FILL به شماره جهانی که سلول مد نظر را پر می‎کند دلالت دارد. شماره یکسان روی کارت U به سلول‎هایی که جهان را پر می‎کند دلالت دارد. ورودی FILL می‎تواند بطور اختیاری توسط، در پرانتزها، هر یک از شماره انتقال یا انتقال خودش دنبال شود. این انتقال بین سیستم‎های مختصات سلول پر شده و جهان پر کننده، با جهانی که در سیستم مختصات کمکی در نظر گرفته شده است صورت می‎گیرد. نماد *FILL را می‎توان استفاده نمود اگر ورودی‎های ماتریس چرخش به جای Cosine‎ها زوایای برحسب درجه باشند. نمی‎توانیم در بخش کارت داده فایل ورودی INP از هر دو ورودی FILL و *FILL را داشته باشیم. اگر می‎خواهید هر دو داده FILL و *FILL وارد کنید بایست آن‎ها روی کارت‎های سلول فایل INP قرار گیرد.
اگر سلول پر شده یک شبکه است، مشخصات FILL می‎تواند هر یک از ورودی تنها، همانطور که در بالا توضیح داده شد، یا یک آرایه باشد. اگر مشخصات FILL یک ورودی تنها باشد، هر سلول شبکه توسط جهان یکسانی پر می‎شود. اگر مشخصات FILL یک آرایه باشد، سهم شبکه پوشانده توسط آرایه پر شده و بقیه شبکه وجود ندارد. این امکان وجود دارد که اجزاه مختلف شبکه را با جهان‎های مختلف پر کرد.
TRn کارت انتقال مختصات
شکل:
TRn
n = شماره انتقال : .
]]>