دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع استانداردهای حسابداری، محتوای اطلاعاتی سود

محتوای اطلاعاتی (x,y)≥محتوای اطلاعاتی(x)
درمورد محتوای اطلاعات تفاضلی:
محتوای اطلاعاتی (x)≥یا≤محتوای اطلاعاتی (y)
به عبارت دیگر برای بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده باید دیدآیا محتوای اطلاعاتی xوyبا هم، بیش از محتوای اطلاعاتی هریک از این دو متغیر به تنهایی است،اگر چنین نباشد،آن متغیردارای محتوای اطلاعاتی افزاینده است.برای محتوای اطلاعاتی تفاضلی باید دیدآیا محتوای اطلاعاتی xبه تنهایی بزرگتر،مساوی یا کوچکتر از محتوای اطلاعاتی yبه تنهایی است. (کردستانی وخلیلی،1390)
بنابراین آزمون محتوای اطلاعاتی در دو قالب محتوای اطلاعاتی نسبی ومحتوای اطلاعاتی افزاینده مطرح می شود، بحث محتوای اطلاعات نسبی زمانی است که محقق می خواهد دریابد از بین دو یا چند معیار حسابداری ، کدام یک محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به سایر متغیرها دارد تا بتواند به یک رتبه بندی از معیارها دست یابد.از سوی دیگر، در تحقیقاتی که به محتوای اطلاعاتی افزاینده اطلاعات اقلام حسابداری می پردازند هدف اصلی پاسخ به این سوال است که آیا یک یا چند معیار چیزی فراتر از سایر متغیرها به آنها می افزایند یا خیر.(پورحیدری وهمکاران، 89،ص108)
2-5 محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وارزش بازارشرکت (قیمت سهام)
هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی است وارزیابی ارزش شرکت ، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرار می گیرد .نهادهای حرفه ای حسابداری ومالی با تاکید بر تدوین استانداردهای حسابداری که بتوانددر قالب صورتهای مالی ، اطلاعاتی مفید ومربوط برای سرمایه گذاران وسایر گروههای استفاده کننده ارائه کند، در راستای تحقق اهداف مورد نظر حسابداری گام های اساسی برداشته اندوانتظار می رود تلاش آنها به ارتقای کیفیت صورتهای مالی وافزایش توان پیش بینی متغیرهای حسابداری کمک کند.با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی در بازار سرمایه کارا ایفا می کنند بر این اساس تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می کنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزایند.آنها هدف اصلی حسابداری را تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می کنند .بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته ، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است(پیری وهمکاران،1391).
بنابراین یکی از مهمترین اهداف صورتهای مالی، ارائه اطلاعات مفید به ذینفعان می باشد.تمرکز واستفاده گروههای مختلف مانند سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیریت ، کارکنان ودولت سبب گردیده که سود به عنوان مفهوم بنیادین در حسابداری مطرح گردد.(مرادزاده فرد وهمکاران، 1391)بنابراین یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها سود است .در واقع سرمایه گذاران وبسیاری دیگر از استفاده کنندگان داده های حسابداری سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها تلقی می نمایند.سود یکی از عناصر اصلی قیمت گذاری سهام نیز می باشد.تحقیقات حسابداری از سال 1986بدنبال سودمندی اطلاعات حسابداری مالی برای تصمیمات سرمایه گذاری بوده است.نخستین تحقیقی که در این زمینه انجام گرفت توسط بال وبراون ارائه شد.آنها شواهدی ارائه نمودند که قمیت بازار اوراق بهادار در برابر اعلان سود خالص واکنش نشان می دهد.( رضایی وهمکاران، 1391)
در این زمینه پنمن وهمکاران (2007) بیان می دارند در صورتی که سود حسابداری قادر باشد ارزش شرکت را پیش بینی کند، دارای کیفیت مرغوبی است.تحقیقات زیادی در مورد محتوای اطلاعاتی سود ومتغیرهایی نظیر قیمت سهام انجام شده است.(ظریف فردوهمکاران ، 1384)
2-5-1 حلقه ارتباطی سود وقیمت سهام
محققان از دونوع مدل ارزشیابی برای آزمون ارتباط متغیرهای مستقل حسابداری با قیمت (بازده سهام) استفاده می کنند. مدل قیمت ومدل بازده، مدل قیمت همانند مدل اولسن (1995) برای آزمون ارتباط بین قیمتهای سهام، سود وارزش دفتری مورد استفاده قرار گرفته است.مدل بازده برای آزمون ارتباط بین بازده سهام وسطح تغییرات سود حسابداری استفاده می شود.همانطور که توسط استون وهریس (1991)مورد استفاده قرار گرفت.
2-5-1-1 مدل ارزشیابی مبتنی بر سود
در مدل ارزشیابی مبتنی بر سود سهام ارزش واحد انتفاعی از دیدگاه سهامداران، مساوی ارزش فعلی سود سهامی فرض شده است که انتظار می رود توسط سهامداران در آینده دریافت شود.براساس این مدل نقش سود حسابداری در تعیین ارزش واحد انتفاعی به صورت روابط ریاضی مطرح شده است.در این روابط، ابتدا ارزش جاری سهام به عنوان تابعی از سود مورد انتظار آتی سهام تعریف شده است.سپس سود مورد انتظار آتی سهام به عنوان تابعی از سودهای آتی واحد انتفاعی فرض گردیده ، درآخر نیز سود جاری حسابداری به عنوان مبنایی مفید برای پیش بینی سودهای آتی در نظر گرفته شده است..بنابراین سود حسابداری از لحاظ ارزیابی سود سهام آتی وقیمت سهم در این روابط ریاضی به طور غیر مستقیم نقش مفیدی را ایفا می نماید وتغییر درآن موجب تغییر در قیمت سهام خواهد شد.این روابط به طور خلاصه از 3جنبه مورد مطالعه قرار گرفته است: 1-ارتباط بین قیمت اوراق بهادار وسود پرداختی آتی 2-ارتباط بین سودپرداختی آتی وسودهای آتی 3-ارتباط بین سودهای اتی وسودهای جاری(نظری تنها وهمکاران، 1385)
درنتیجه با توجه به این 3حلقه ارتباطی ، یک رابطه بین سودهای جاری وقیمتهای جاری اوراق بهادار می توان فرض کرد که این ارتباط به ماهیت هریک از این 3حلقه ارتباطی وفرایندی که باعث تعیین سود جاری شده است بستگی دارد.اگر علت تغییر یک اثر دائمی باشد، بی تردید بر قیمت سهام نیز اثر خواهد داشت.(نظری تنها وهمکاران، 1385)
2-6 محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی وارزش بازار شرکت
صورتهای مالی ارائه شده توسط مدیران شرکتها، اطلاعاتی را از شرکت افشا می نماید که بر قیمت سهام انها تاثیر گذار است.محققان روشهای بسیاری را به منظور تعیین چگونگی واقعی بودن صورتهای مالی به کار گرفته اندتلاش یک گروه از این مطالعه ها در جهت ایجاد مدلهایی برای پیش بینی های تقلب ومدیریتی ممکن بوده است.دسته دیگر از محققان نیز تلاش کرده اند تا برخی شاخصهای صورتهای مالی غیر واقعی را از طریق بکارگیری تجزیه وتحلیلهای نسبتهای مالی ، توسط داده های مالی منتشر شده تعیین کنند. دیچو ودیچو(2002)نقش اقلام تعهدی را در جهت اندازه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند.نتیجه تحقیق آنها نشان داد که به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات وپیش بینی جریانهای نقدی اتی است، کیفیت اقلام تعهدی وسود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. فرانسیس ومیچل(2005)با بررسی کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هرچه کیفیت اقلام تعهدی (که انحراف معیار خطا، تغییرات اقلام تعهدی جاری وجریانهای نقدی تعریف می شود)ضعیفتر باشد، هزینه بدهی وسرمایه آن شرکتها زیادتر می شود.این موضوع به نوعی نشان دهنده تاثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
بسیاری از مطالعات در گذشته حاکی از وجود حسابداری ساختگی ناشی از تلاش مدیران برای دستکاری درصورتهای مالی وارقام سود هستند.این دستکاریها می تواند باعث تفاوت در بازدهی سهام با مقدار واقعی آن گردد وبه تصویر گمراه کننده ای از بازار ورابطه سود وبازده منجر شود.از این رو در نظر گرفتن معبارهای موثر برای مربوط بودن سود می تواند در ارزیابی حرکت آینده قیمت سهام ورابطه کلی سود وبازدهی مفید واقع گردد.اقلام تعهدی به عنوان یکی از این معیارها توجه بسیاری از این محققان را به خود جلب کرده است.(بهزاد فر،89). لذا دراین پژوهش ، اقلام تعهدی نیز به عنوان یکی از متغیرهایی که انتظار می رود با قیمت سهام رابطه داشته باشد در نظر گرفته می شود
2-6-1 طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری وغیرجاری
در همه علوم طبیعی واجتماعی طبقه بندی یک امر الزامی وضروری است تا بتوان رشته علمی مربوط را مطالعه کرد واطلاعات مهم واثرگذار را به دیگران ارائه نمود .حسابداری هم از این امر مستثنی نیست .بایداقلام تعهدی را درگروههای مربوطه قرارداد وبدین وسیله خلاصه ای از اطلاعات حسابداری قابل تفسیر ارائه کرد تا سرمایه گذاران وسایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی در فرایند تصمیم گیری خود آنها را درک وتجزیه وتحلیل نمایند(محمدزادگان ،85)
نظریه پردازان حسابداری هدف از طبقه بندی اقلام را به شرح زیر بیان کرده اند:
-ارائه اطلاعات در مورد توان بازپرداخت بدهی های شرکت

]]>