دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار، ناهمسانی واریانس

4-6-1 آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………….63
4-7 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
5-2 خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..66
5-3 جمع بندی و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………68
5-4 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….69
5-5 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….69
5-6 پیشنهاد برای تحقیات آتی……………………………………………………………………………………………………………………70
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
منابع لاتین. ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..76
پیوست
پیوست شماره1: لیست شرکتهای نمونه…………………………………………………………………………………………………………82
پیوست شماره2: نمودارهای آماری متغیرهای نمونه…………………………………………………………………………………………84
پیوست شماره3: نمودارهای Scatter-Plot برای آزمون عدم ناهمسانی واریانس ها……………………………………………86
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
چکیده
تعیین عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام می تواند به تصمیم گیری مناسب سهامداران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی کمک کند. میزان سودآوری شرکت ها از مهم ترین معیارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران است اما اتکا به سود خالص بدون توجه به اقلام تشکیل دهنده آن، منجر به از دست دادن اطلاعات بااهمیت و مؤثر بر تصمیم گیری و اخذ تصمیمات نامناسب خواهد شد. تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه قدرت توضیح دهندگی اجزای مختلف سود ازجمله جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی جاری،اقلام تعهدی غیر جاری و جریان وجه نقد آزاد و کمک به توضیح رفتار خلاف قاعده اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. به این منظور تعداد 5 فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ها از 4 الگوی رگرسیون به روش داده های تابلویی استفاده گردید. بر این اساس نمونه ای متشکل از 83 شرکت طی سال های 1383 لغایت 1389 به روش غربالگری انتخاب گردید. نتایج حاکی است که محتوای اطلاعاتی جزء نقدی سود نسبت به سایر اجزای سود بیشتر است و هم چنین یافته های پژوهش نشان می دهد که، تقسیم سود به دو جزء جریان نقدعملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به سایر ترکیب های دیگر سود، ارزش توضیح دهندگی بالاتری دارد.
واژه های کلیدی:
اقلام تعهدی جاری، اقلام تعهدی غیرجاری، جریان وجه نقد آزاد، جریان وجوه نقد عملیاتی، محتوای اطلاعاتی

]]>