دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع تغییرات سرمایه در گردش، استانداردهای حسابداری

روشن نمودن فرایند حسابداری
نشان دادن روشهای تعیین ارزش اقلام
روشن نمودن هدفهای مدیریت
پیش بینی جریانهای نقدی(هندریکسن و ون بردا،84)
ترتیب نوشتن اقلام در ترازنامه ، بر حسب قدرت نقدینگی آنها باعث شد که اقلام تعهدی ترازنامه به دو گروه جاری وغیر جاری طبفه بندی شوند.دربسیاری از تحقیقات نیز اقلام تعهدی را به دو دسته جاری وغیر جاری طبقه بندی کردند(فیرفیلد1996و وینسنت وهمکاران2003)
در رابطه با طبقه بندی جامع اقلام تعهدی می توان به تحقیق ریچاردسون وهمکاران(2005)اشاره کرد ، طبقه بندی آنها از اقلام تعهدی ، بر مبنای فعالیت واحد تجاری قرار دارد.تعریف آنها از فعالیت واحد تجاری بر 3قسم است:
فعالیتهای عملیاتی جاری
فعالیتهای عملیاتی غیرجاری
فعالیتهای مالی
حال بسیاری از تحلیلگران مالی معتقدند که جریانهای نقدی عملیاتی نسبت به سود معبار بهتری برای سنجش عملکرد مالی واحدهای تجاری می باشد.به این دلیل که در جریانهای نقدی عملیاتی کمتر تحریف از رویه های حسابداری صورت می گیرد.بنابراین سوال اساسی که پیش می آید این است که آیا اثر خالص اقلام تعهدی در نهایت توانایی سود برای اندازه گیری عملکرد شرکت را افزایش یا کاهش می دهد؟اقلام تعهدی پیش بینی می شوند تا توانایی سود برای اندازه گیری عملکرد شرکت که در بازده سهام منعکس می شود را افزایش دهند.اهمیت اقلام تعهدی در شرایط زیر افزایش می یابد:1-دوره های اندازه گیری کوتاهتر شود و2-قدر مطلق اقلام تعهدی در یک شرکت بزرگتر باشد.تحت هریک از این شرایط ، جریانات نقدی به شدت دچار خطاهایی ناشی از تطابق وزمان بندی می شوندوبنابراین توانایی آن برای انعکاس عملکرد شرکت کاهش می یابد.(مشایخی وهمکاران ،84)درنتیجه دوره اندازه گیری اقلام تعهدی نیز بر عملکرد ودرنتیجه بر ارزش شرکت اثر می گذارد، یرهمین اساس اقلام تعهدی جاری وغیرجاری نیز می توانند اثرات متفاوتی بر ارزش وعملکرد شرکت داشته باشند که دراین قسمت هرکدام تعریف می شوند.
2-6-1-1 اقلام تعهدی جاری
به آن دسته از اقلام تعهدی (به جزوجه نقد،سرمایه گذاری کوتاه مدت وحصه جاری بدهی بلند مدت)که در نتیجه فعالیتهای جاری وطی چرخه عادی عملیات واحد تجاری شناسایی وگزارش شوند،سرمایه درگردش غیرنقدی اطلاق می شود.این طبقه از اقلام تعهدی شامل دارایی وبدهی عملیاتی جاری است.
2-6-1-2 اقلام تعهدی غیر جاری
آن دسته از اقلام تعهدی که از فعالیتهای عملیاتی غیر جاری واحد تجاری بدست می آیند، خالص داراییهای عملیاتی غیر جاری گفته می شود، که از تفاوت داراییها وبدهی های عملیاتی غیر جاری بدست می آیند.
درنتیجه اقلام تعهدی جاری ماهیت کوتاه مدت وگردش بیشتر دارندوبر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر می گذارند.اما اقلام غیرجاری بر حسابهای سرمایه در گردش تاثیر نمی گذارند.ازاین رو به نظر می رسدنقش متفاوتی در بهبود ارتباط سود با بازده وقیمت سهام ایفا نمایند.(دستگیر،89)
2-7 جریان نقدی عملیاتی
جریان نقد عملیاتی، وجه نقد ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولا با کسر شدن همه هزینه های عملیاتی از درآمدها به دست می آید، اما مجموعه ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می گیرد. یکی از روش های محاسبه جریان نقد عملیاتی به شرح زیر است:
مالیات ها – هزینه استهلاک + سود قبل از بهره و مالیات = جریان نقد عملیاتی
روش های دیگری هم برای محاسبه جریان نقد عملیاتی وجود دارد. صورت جریان وجه نقد تهیه شده براساس اصول پذیرفته شده حسابداری آمریکا با سود بعد از مالیات و اقلام استثنایی آغاز می شود و سپس تعدیلاتی بابت هزینه استهلاک دارایی های ثابت، سود (زیان) غیرعملیاتی فروش دارایی های ثابت، تغییرات سرمایه در گردش، تغییرات بهره پرداختنی و مالیات بر درآمد پرداختنی و درآمد سرمایه گذاری انجام می شود. در حالی که صورت جریان وجه نقد براساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با سود قبل از مالیات و اقلام غیرمترقبه و براساس استانداردهای حسابداری ایران با سود عملیاتی آغاز می شود.
جریان نقد عملیاتی وجوه نقدی است که شرکت از طریق انجام فعالیت های تجاری خود ایجاد می کند. معیار مزبور احتمالا نسبت به سود خالص، معیار بهتری از سود تجاری شرکت است، زیرا شرکت می تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند، درحالی که قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد.(غلام زاده لداری،1389)
بورس اوراق بهادار تهران نیز براساس دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، جریان نقد حاصل از عملیات را معیاری برای کیفیت سود تلقی می کند و در پذیرش شرکت ها و نیز طبقه بندی شرکت های پذیرفته شده در بازارهای اول (تابلوهای اصلی و فرعی) و دوم از آن استفاده می کند. براساس بند 9 ماده 6 دستورالعمل مزبور، سود عملیاتی شرکت متقاضی پذیرش در بورس باید در دو دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی آن طی این دوره ها مثبت باشد.(غلام زاده لداری،1389)

]]>