دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع حصر و قصر، مخاطب

الف- مقدم نمودن خبر بر مبتدا. [do_widget id=kl-erq-2]
ب- مقدم نمودن مفعول به بر فعل.
ج- مقدم نمودن مفعول له بر فعل.
د- تقدیم داشتن حال بر عامل آن».
در خطبه ی کوفه واژه ی «أیّ» در جملات بعد از «أتَدْرُونَ أیَّ کَبِدٍ لِرَسُولِ اللّه فَرَیْتُمْ؟!وَ أیَّ کَریمَهٍ لَهُ أبْرَزْتُمْ؟! وَ أیَّ دَمٍ لَهُ سَفَکْتُمْ؟!وَ أیَّ حُرْمَهٍ لَهُ هَتَکْتُمْ؟!» مفعول مقدم برای افعال بعد از خود می باشد و افاده حصر می کند و بیانگر تأکید است.
برای قصر، راه ها و شیوه های فراوان دیگری نیز ذکرشده است که به دلیل کاربرد آن در این خطبه مشهورترین آن ها ذکر می گردد.
«1- قصربه وسیله ی نفی و استثناء.
2- قصربه وسیله «انما».
3- قصر به وسیله ی عطف با «لا»، «بل» و «لکن».
4- قصر به جهت مقدم آوردن چیزی که باید مؤخر باشد».
در جمله ی «وفی العذاب أنتم خالدون» صنعت قصر به خوبی نمایان است یعنی عبارت «فی العذاب» که مکان اصلی آن بعد از «خالدون» و متعلق به «خالدون» است از مکان اصلی خویش جابه جاشده و پیش از مبتدا و خبر ذکر گردیده است. با توجه به اینکه مقدم داشتن چیزی که حق آن تأخیر است، افاده ی حصر و قصر می کند؛ بنابراین «فی العذاب» مقصورعلیه و «انتم خالدون» مقصور است، یعنی شما قطعاً در عذاب جاودانه هستید.
در جمله ی «اِنَّمَا مَثَلُکُمْ کَمَثَلِ الَّتى نَقَضَتْ غَزْلَها» صنعت قصر به وسیله ی «انّما» کاملاً مشهود است.
در جمله «ألا وَ هَلْ فیکُمْ إلّا الصَّلِفُ وَ النَّط‍ِفُ؟» صنعت قصر به وسیله ی حرف انشاء «الّا» بیان شده است.
2-6-1-5 حروف استفهام
«استفهام دارای یک معنای حقیقی «طلب فهم» است اما گاهی از معنای حقیقی خود خارج گردیده و در چند معنای دیگر «که از آن به معنای مجازیّه تعبیر می کنند» به کاربرده می شود. که مهم ترین آن معانی عبارت اند از: 1- «تعجب»؛ 2- «الاستبطاء»؛ 3- «هشدار و تنبیه بر گمراهی مخاطب»؛ 4- «تهدید»؛ 5- «تقریر»؛ 6- «انکار»؛ 7- «توبیخ»؛ 8- «تهکّم»؛ 9- «تحقیر»؛ 10- «استبعاد»».
با توجه به کاربرد هر یک از این موارد استفهامی که در خطبه آمده به توضیح آن پرداخته می شود.
استبعاد: استبعاد یعنی «دور شمردن و بعید دانستن، ادات استفهام یعنی «أنی» برای استبعاد است».
جمله ی استفهامی «أنی ترحضون» مطمئناً برای گرفتن جواب از سوی مردم کوفه نبوده است بلکه، به نیت بعید دانستن اینکه کوفیان بتوانند خون سلاله ی پیامبر خاتم و … را بشویند ایراد گردیده است. در اینجا حضرت از «استبعاد» در خطبه به خوبی بهره جسته است.
2-6-1-6 التفات
«صنعت التفات آن است که در تعبیر از فاعل در اثنای سخن، دگرگونی رخ دهد. این دگرگونی شش صورت دارد؛
1و2- از غیبت به خطاب یا تکلم؛
3و4- از خطاب به غیبت یا تکلم؛
5و6- از تکلم به غیبت یا خطاب.»
در عبارت قرآنی «وَ لَعَذَابُ الآخِرَهِ أخْزى وَ أنْتُمْ لاتُنْصَرُونَ»، صنعت التفات از خطاب به غیبت به روشنی در خطبه نقش ایفا می کند.
]]>