دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع سازمان تأمین اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی

6. اختلال در ارتباطات و تعاملات با اطرافیان؛ [do_widget id=kl-erq-2]
7. اختلال در روابط خانوادگی آنان؛
8. اختلالات روحی و رفتاری؛
9. آستانۀ تحمل پایین و ناشکیبایی؛
10. انزوا و احساس تنهایی؛
11. دافعه بیش تر و جاذبۀ کم تر؛
12. تغییرات در واکنش های غدد درون ریز و میزان ترشح هورمون ها (مهاجری،1379، ص35).
1-7-3- معنای خشونت
خشونت از ماده «خشن» در لغت به مفهوم پرخاشگری و سخت گیری و معادل هجوم و خشم است. در لغت نامه دهخدا، خشم یعنی غضب، غصه و انفعال. پرخاش جویی در معنای جنگجویی، فتنه طلبی، ستیزه جویی و هنگامه طلبی به کار رفته است. در لسا ن العرب ابن منظور به معنای «تندی در برابر نرمی(لسان العرب،1414 ق، ج 13، ص140)» آمده است و در مجمع البحرین طریحی «زبری در برابر صافی و همواری(الطُریحی، بی تا، ج 6، ص 243)» معنا شده است.
خشونت در اصطلاح فرآیند خشم است و خشم یکی از هیجان های اساسی(مانند شادی، غصه، ترس، عشق و تنفر) و از واکنش های انفعالی شدید است که تابع مراکز دیانسفالیک(مجموعه کنترل و فرماندهی مغز) می باشد. از خشونت تعاریف دیگری نیز شده است که نمونه های زیر از آن جمله اند:
الف. «تحمیل اراده خود به دیگران؛
ب. خلاف نُرم و طبع؛
ج. پیشبرد هدف و قصد با توسل به زور؛
د. گفتار و رفتار آزار دهنده؛
ر. حرکت قهرآمیز ناشی از اراده خاص(شاکرین، 1383، ص 11).
1-7-4- تعاریف و اقسام ضابطین
1-7-4-1- تعریف ضابطین
ماده 28 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص تعریف ضابطین دادگستری مقرر می دارد: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می کنند».
1-7-4-2- اقسام ضابطین دادگستری
ضابطین دادگستری به دو گروه تقسیم می شوند:
1-7-4-2-1- ضابطین عام
مأمورانی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرائم را دارند؛ مگر مواردی که قانون منع کرده باشد که شامل کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح(در صورت تصویب شورای امنیت کشور) می شود(بند الف ماده 29 ق.آ.د.ک مصوب1392).
1-7-4-2-2- ضابطین خاص
مأمورانی هستند که صلاحیت اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند؛ مگر آنچه قانون اجازه دهد که عبارتند از: رؤسا و معاونان زندان نسبت به امور زندانیان؛ نیروی مقاومت بسیج؛ نیروهای مسلح در موارد ارجاعی شورای عالی امنیت ملی؛ مأموران شهرداری؛ فرمانده هواپیما؛ کارکنان وزارت نیرو؛ مأموران جنگل بانی؛ مأموران شکاربانی و حفاظت از محیط زیست؛ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار؛ مأموران وزارت جهاد کشاورزی؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ مأموران انتظامی راه آهن؛ مأموران وصول عایدات و کشف قاچاق؛ مأموران گارد بنادر و گمرکات؛ بازرسان سازمان تأمین اجتماعی؛ مأموران گمرک سرحدی؛ مأموران شرکت پست و تلگراف؛ شورای اسلامی روستا؛ بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد(رحیمی:1393، ص8).
]]>