دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع قیمت تمام شده، تلقیح مصنوعی

[do_widget id=kl-erq-2]

ب) علوفه مصرف گاوهای شیری
ج) سربار مستقیم گاوهای شیری
د) سربار غیر مستقیم گاوهای شیری (دارو، هزینه های دامپزشکی، … )
ه) استهلاک ساختمانها، ماشین آلات و لوازم واح شیر ذوش
و) دستمزد کارکنان شیر دوشی
ز) سربار مستقیم واحد شیر دوشی
ح) سربار غیر مستقیم واحد شیر دوشی
ط) هزینه های سردخانه و نگاهداری شیر
ی) هزینه های حمل شیر (استهلاک، دستمزد و سربار اتومبیل حمل شیر)
و همچنین سایر هزینه های احتمالی مربوط به تولید شیر به قیمت واقعی در حساب تولید شیر منظور می گردد و در مقابل شیر تولید شده به نرخ استاندارد از طریق حساب کنترل تولید به حساب بدهکار محصول شیر حاصله نقل می گردد.
این واحدها، برای هزینه یابی گوساله ها تا بدو تولد نیز از روش هزینه یابی سفارش کار استفاده گردیده لذا هزینه های:الف) نگاهداری گاوهای نر تخمی (دستمزد، استهلاک محل نگاهداری دامها)،
ب) اسپرم و هزینه های تلقیح مصنوعی،
ج) نگاهداری گاو و تلیسه آبستن طی دوران دو ماهه آخر بارداری
د) سربار مستقیم
ه) زایشگاه (مستقیم و غیر مستقیم)
و) سهم هزینه بیمارستان
ز) سربار غیر مستقیم
و سایر هزینه های احتمالی مربوطه در طی سال به حساب قیمت تمام شده گوساله در بدو تولد منظور می گردد و با تولد هر گوساله ارزش استاندارد آن از طریق حساب کنترل به حساب دامهای داشتی یا گوشتی بر حسب مورد منظور می گردد.
در پایان سال مالی با احتساب قیمت تمام شده واقعی گوساله ها تولید شده مغایرات سهم کار در جریان در حساب باقی مانده و مغایرات سهم گوساله های متولد شده از این حساب خارج به حساب گوساله ها مربوطه منظور می گردد. برای تعیین قیمت تمام شده گوساله های نر از بدو تولد تا دوران پروار بندی و در مورد گوساله های ماده تا دوران آبستن سنگین تلیسه ها از روش مرحله ای استفاده می گردد و چون زایش دامها بطور روزانه و مرتب ادامه دارد در دامداری گوساله ها برحسب گروهای سنی طبقه بندی و در بهار بندهای مختلف نگاهداری شوند.
لذا با توجه به طبقه بندی های سنی دامها، حساب گوساله ها پس از تولد به مقاطع 15 روزه تقسیم بندی شده و متولدین نیمه اول یا دوم هر ماه در یک گروه سنی قرار داده میشوند و همانند روش معمول سفارش کار برای هر گروه سنی 15 روزه علاوه بر کارت شناسائی دام یک کارت که حکم کنترل را دارد اختصاص داده می شود این کارت براساس طبقه بندی گوساله ها در دامداری می باشد و کلیه هزینه های نگاهداری گوساله ها (دستمزد، استهلاک مکان و ماشین آلات)، خوراک گوساله ها، سربار مستقیم، سربار غیر مستقیم (مانند سهم بیمارستان، سهم خدمات، سهم رستوران، …) در آن منظور می گردد.
کارتهای حساب به نحوی طراحی گریده اند که به جای بستن حساب گوساله در پایان دوره 15 روزه و نقل مانده به کارت گروه بعدی همان کارت ادامه پیدا کرده و عیناً به گروه سنی بالاتر انتقال پیدا کند در نتیجه همزمان با اضافه شدن یک کارت در پایان هر نیمه ماه یک کارت از آخرین گروه سنی کم خواهد شد.
]]>