دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع محتوای اطلاعاتی سود، محتوای اطلاعاتی

2-9 مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریان های نقدی شرکت…………………………………………………………………………20
2-9-1مقایسه سود و جریانات نقدی از دیدگاه استفاده کنندگان مختلف……………………………………………………………20
2-9-2مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریانات نقدی………………………………………………………………………………….21
2-9-2-1کیفیت سود……………………………………………………………………………………………………………………………21
2-9-2-2سود و جریان نقدی………………………………………………………………………………………………………………….22
2-10 رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار شرکت………………………………………..23
2-11 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-11-1مروری بر تحقیقات گذشته در ایران………………………………………………………………………………………………..26
2-11-2مروری بر تحقیقات گذشته در خارج از ایران……………………………………………………………………………………32
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….39
3-2-1قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….39
3-2-2قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2-3قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2-4جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………40
3-2-5 ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..41
3-3 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها…………………………………………………………………………………………………………41
3-3-1 محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..40
3-4 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-5 تبیین الگوهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….41

]]>