دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع هزینه حقوق صاحبان سهام، شرکتهای پذیرفته شده

دررویکرد اول در نظر می گیرند که سود ومخصوصا گردش وجه نقد، درپیش بینی گردش وجه نقد آتی مفید هستند.برای مثال مطالعه ای که در آمریکا توسط بارتز وهمکاران(2001) انجام شده ، که مزیت گردش وجه نقد عملیاتی بر سود را در پیش بینی گردش وجه نقد آتی مفید می دانند.همچنین مطالعه مشابهی توسط سابرامانیام وهمکاران(2007) نیز انجام شد وبه نتیجه مشابهی دست یافت. درنتیجه چنین پیش بینی هایی دراین مطالعات، به عنوان یک نتیجه کوتاه مدت در نظر گرفته می شود زیرا در چنین مطالعاتی واضح نیست که گردش وجه نقد عملیاتی وسود در ارزیابی ارزش شرکتها بر یکدیگر مزیت دارند.علاوه بر این ، گردش وجه نقد عملیاتی ، فقط یکی از اجزای گردش وجه نقد آتی به کار رفته در ارزیابی شرکتها است.درنتیجه ، در این رویکرد ارتباط بین توانایی براورد بهترعملکرد توسط گردش وجه نقد عملیاتی وارزش شرکت غیر مستقیم است.
رویکرد دیگر، ارتباط دادن گردش وجه نقد وسایر معیارهای مربوط به قیمت سهام ، از طریق رگرسیونهایی است که متغیر وابسته به ارزش بازار دارند(یا قیمت سهام ویا بازده سهام) .برای مثال ، مطالعات دیچو(1994) ،فرانسیس وهمکاران(2003) ،لیو وهمکاران(2002و2007) ومطالعه بین المللی بارتون(2010)نیز بر اساس این رویکرد هستند.که در این مطالعات متغیری که ارزش بازار را با توجه به مزیتش بهتر توضیح می دهد،بدست می آورند.مثلا در مطالعه بارتون(2010)معیارهای عملکرد جداگانه، شامل گردش وجه نقد عملیاتی ،که به صورت جداگانه بازده را توضیح می دهند ،در نظر گرفته شده است.دراین مطالعات به معیارهای انفرادی متمرکز شده بودند.
درعوض، سایر مطالعات ، بیان می کنندکه اجزائ سود در توضیح بازده یا ارزش بازار مفید هستند.چنین اجزایی ممکن است شامل تجزیه سود به گردش وجه نقدواقلام تعهدی ،یا جریان وجوه واقلام تعهدی بلند مدت باشد.(سعیداکبروهمکاران،2011)
رابطه سود واجزای آن با ارزش بازار شرکتها
یکی از اهداف اساسی صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات مفید در ارزیابی گردش وجه نقد آتی وعدم قطعیت حول آنها است.بنابراین، یکی از اهداف اساسی صورتهای مالی ، فراهم کردن اطلاعاتی است که در ارزیابی شرکت مفید است(لاینتن،2006).
بنابراین با توجه تاریخ گزارشگری، فراهم کردن اطلاعات اجزای سود، به اجزای گردش وجه نقد، اقلام تعهدی وغیر جاری بسیار ضرورت داردومخصوصا که چنین مفهومی درپیش بینی گردش وجه نقد آتی وپرهیز از عدم قطعیت در ارزشیابی شرکتها مفید است.برای مثال،مطالعه اخیری که توسط کریشنان وکومار(2008)انجام شد، که در نظر گرفتند ارتباط گردش وجه نقد واقلام تعهدی در میان سطوح سرمایه گذاری متفاوت است که بیان می کند ارزش مربوط گردش وجه نقدواقلام تعهدی می تواند در بین شرکتها متفاوت باشد.باریتو وهمکاران(2001)بیان کردند که ارزش مربوط سود در مورد گردش وجه نقد متمایز نیست و وابسته به گزارشگری مالی وسایر عوامل نهادی است.
مطالعاتی نیز ارزش مربوط گردش وجه نقد واقلام تعهدی را درچارچوب تاثیر بر بازده سهام در نظر می گرفتند.(برای مثال علی وپوپ1995، دی وبوارد1989، کلوب وچاریتو1999،اندریو 2001).همچنین سردرگمی در مورد جدایی ارزش اقلام تعهدی وگردش وجه نقد وجود دارد.
در تحقیقات مربوط بودن ارزش، الگوهای ارزیابی وبازده مکمل یکدیگر بوده اندومزایا ومعایب ارزشیابی وبازده بوسیله محققان مختلفی بیان شده است(کریستای1987،گو2005، کوتاری وزیمرمن،1995و….)
در نتیجه کل این مطالعات، تفسیر می کنند که گردش وجه نقد عملیاتی یا اقلام تعهدی ، دارای اطلاعاتی مرتبط با سود هستند.(سعیداکبروهمکاران2011)بنابراین در این تحقیق ، ما ارزش مربوط اجزای سود شامل گردش وجه نقد عملیاتی ، جریان وجوه،اقلام تعهدی جاری وغیرجاری وکل اقلام تعهدی را بررسی می کنیم.ابتدا ما بررسی می کنیم که گردش وجه نقد عملیاتی وکل اقلام تعهدی دارای ارزش مربوطتری نسبت به سود عملیاتی درتعیین ارزش شرکت هستند.دوما، مطالعه می کنیم که تقسیم بندی جایگزین سود به معیار جریان وجوه واقلام تعهدی غیرجاری دارای ارزش مربوط تری هستند.سوما، مطالعه می کنیم که تقسیم سود به 3جزء گردش وجه نقد، اقلام تعهدی جاری وغیرجاری دارای ارزش مربوط تری نسبت به دو روش دیگر هستند.این 3قسمت ما راقادر می سازد تا ارزش مربوط گردش وجه نقد، اقلام تعهدی جاری وغیرجاری را تحلیل کنیم.بنابراین هدف از این تحقیق،بررسی توانایی سودتعهدی وجریانهای نقدی به عنوان دو معیار سنجش عملکرد شرکتها هستند.
2-11 پیشینه تحقیقات
2-11-1 مروری بر تحقیقات قبلی در ایران
ثقفی وبولو (1388)به بررسی رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام با چهارویژگی سود مبتنی بر داده های حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی ، پایداری، قابلیت پیش بینی وهمواربودن در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بین سالهای 1379تا پایان 1384پرداختند.نتایج بدست آمده از آزمون رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام و ویژگیهای سود (به صورت جداگانه) ، بیانگرآن است که تنها ویژگی پایداری سود دارای رابطه منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد.همچنین، بررسی ضریب تعیین تعدیل شده تفاضلی دراثر افزودن این متغیرها به مدل پایه ، حاکی ازآن بود که ویژگی پایداری سود دربین ویژگیهای سود بیشترین تاثیر را بر هزینه حق وق صاحبان سهام داشته است.نتایج بدست امده از آزمون رابطه هزینه حقوق صاحبان سهام وویژگیهای سود (به صورت توام)نیز حاکی از آن بوده است که هزینه حقوق صاحبان سهام با ویژگیهای پایداری وهمواربودن سود رابطه معنی دارداشته وبا دوویژگی دیگر فاقد رابطه معنی داربوده است.
ایزدی نیا ودری سده(1389)شواهدی را درباره ویژگیهای مختلف جزء غیر عملیاتی سود حسایداری (سودویژه منهای سود عملیاتی)ارائه دادند. تحلیل ویژگیهای مختلف جزء غیر عملیاتی سود براساس چارچوب ارزش گذاری ارایه شده توسط اولسن انجام پذیرفت. یافته های آن پژوهش داد که جزء غیر عملیاتی سود حسابداری در رابطه با پیش بینی سود غیرعادی آتی وهمچنین در رابطه با ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت، دارای محتوای فزاینده اطلاعاتی است.علاوه بر این، جزء غیرعملیاتی سود حسابداری از ویژگیهای ارتباط با ”پیش بینی” ، ارتباط با ”ارزش” و”پیش بینی پذیری” برخوردار است.بالاخره ، یافته های آن پژوهش حاکی از ان بود که مطابق با پیش بینی اولسن ، بین دو ویژگی اجزای سود،یعنی ارتباط با ”پیش بینی” وارتباط با ارزش، رابطه وجود دارد.
ثقفی وکرستانی(1383) در تحقیقی به بررسی وتبیین واکنش بازار به تغییرات سود نقدی وسود غیر منتظره ونیز رابطه بین کیفیت سود وواکنش بازار به تغییرات سود نقدی وسود غیر منتظره پرداختند.کیفیت سود در تحقیق مذکور بر مبنای پایداری سود ، قابلیت پیش بینی سود ورابطه سود وجریان نقدی عملیاتی، با استفاده از مدلهای رگرسیون ارزیابی شد. درآن تحقیق پس از کنترل محیط اطلاعاتی شامل مجموعه فرصتهای سرمایه گذاری، سود نقدی وریسک عملیاتی شرکت ،یافته ها نشان داد:
براساس کیفیت سود مبتینی بر قابلیت پیش بینی سود ، رابطه جریان نقدی عملیاتی وسود ورابطه جریان نقدی عملیاتی واجزای سود ، کیفیت سود رابطه معنی داری با واکنش بازار به افزایش سود نقدی ندارد.
برمبنای کیفیت سودمبتنی برپایداری سود، واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکتها بر خلاف پیش بینی مثبت است.
بر مبنای کیفیت سود مبتنی برپایداری سود، قابلیت پیش بینی سود ورابطه جریان نقدی عملیاتی واجزای سود، کیفیت سود رابطه معنی داری با واکنش بازار به کاهش سود نقدی ندارد.
بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر رابطه جریان نقدی عملیاتی وسود، واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکتها مطابق باپیش بینی مثبت است.
بر مبنای کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود ، رابطه جریان نقدی عملیاتی وسود ورابطه جریان نقدی عملیاتی واجزای سود، کیفیت سود رابطه معنی داری با واکنش بازار به تغییرات سود غیر منتظره ندارد.
مراد زاده فر وهمکاران، (1389)با استفاده از ترکیب جریان نقد آزاد شرکت (FCFF)وجریان نقد ازاد سهامدار(FCFE) ، میزان تاثیر اطلاعات صورت جریان وجوه نقد شرکت را برقیمت سهام بررسی کردند.جامعه آماری آن مطالعه کل شرکتهای غیر مالی دربورس تهران بود که در طول سالهای 83 تا 86 در بورس اوراق بهادار حاضر بوده وسال مالی آنها به 29 اسفند منتهی شود.نتایج نشان داد در سطح کل شرکتها بین جریان نقدآزاد شرکت وقیمت سهام در سطح خطای 5درصد ارتباط معنی داری وجودنداردواین نتیجه گیری در سطح صنایع مختلف نیز صدق میکند.فقط در صنایع کانی غیرفلزی ارتباط معنی داری با ضریب همبستگی 38 درصد وجود داشته است.همچنین بین جریان نقدآزاد سهامدار وقیمت سهام با سطح خطای 5درصد در سطح کل شرکتها، رابطه معنی داری با ضریب همبستگی 44دردصد وجود داشت واین نتیجه گیری فقط در صنایع خودرو وساخت قطعات وصنایع کانی غیرفلزی تائید شده بود.
مهتدی (1384)به بررسی ارتباط بین متغیرهای حسابداری جریان نقدی عملیاتی، سود عملیاتی، سود سهام وسود انباشته با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخت.نتایج نشان داد که میان سود سهام با قیمت سهام در مقایسه با متغیرهای مورد بررسی بیشترین همبستگی وجود دارد، به طوری که 60درصدتغییرات قیمت سهام را می توان با سود سهام توضیح داد.ضریب تعیین سود عملیاتی ، جریان نقدی عملیاتی وسود انباشته به ترتیب 54،28و22درصد بودند.

]]>