دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق درباره برنامه های کیفیت زندگی کاری، مدیریت منابع انسانی

1
764/0- [do_widget id=kl-erq-2]
046/
قابلیتهای اجتماعی
764/0-
1
با توجه به جدول (4-29)، میزان همبستگی بین دو متغیر برابر 764/0- است که نشان می دهد دو متغیر در جهت معکوس همدیگر عمل می کنند و افزایش یکی باعث کاهش دیگری است. همچنین شدت همبستگی در حد بالا است . بر اساس میزان معنی داری که عدد 046/0 است، چون این همبستگی کمتر از 05/0 است، ارتباط بین دو متغیر فرسودگی و توسعه قابلیتهای اجتماعی معنی دار است و توسعه قابلیتهای اجتماعی روی کاهش فرسودگی شغلی کارکنان دانشکاه آزاد موثراست.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
چ

مقدمه:
تحقیقات نشان می دهند که توجه به رفتار منصفانه، رضایتمندی و روحیه، تواناسازی کارکنان و بهداشت و ایمنی آنها بخش مهمی از برنامه های مدیریت منابع انسانی و اداره امور کارکنان را تشکیل می دهد. از این رو مدیر اداره کارکنان به طور مستمر باید به فرایند ارتباطات توجه داشته و فعالیتهای مربوط به ایمنی و بهداشت روانی و فیزیکی کارکنان را تحت نظارت قرار دهد.
منابع سازمانی مهمترین بخش هر سازمان محسوب می گرددو سازمانها در صدد هستند برای بهره وری هرچه بیشتر سازمان خود از منابع انسانی خود بهترین استفاده را بنمایند. برای استفاده بهتر از منابع انسانی توجه به کیفیت زندگی کاری آنان الزامی به نظر می رسد. کیفیت زندگی کاری بالا موجب رضایت و بهره وری کارکنان شده و آثار و نتایج مثبت سازمانی را به همراه می آورد. از آن گذشته برای پیاده نمودن تعابیر نوین سازمان و مدیریت (مدیریت کیفیت جامع، مهندسی مجدد سازمان و ……) ناگزیر به توجه به کیفیت زندگی کاری کارکنان هستیم چرا که بسیاری از مفاهیم این تئوریها (مشارکت کارکنان، رفتار رهبری به قدرتمندسازی کارکنان و ….) همگی جزء برنامه های کیفیت زندگی کاری تلقی می گردند.
موفقیت هر سازمانی بستگی به تخصیص، به کارگیری مناسب ابزار،تجهیزات، پول، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که سازمانها بتوانند مهارتها، تواناییها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمان به کار گیرند از این رو گفته می شود سازمان، ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است از طرفی در جهان امروز ، توانمندی ، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده بهینه از امکانات ، منابع و نیروی انسانی آن کشور است در نتیجه هرچه نیروی کار شایسته تر و کارامد تر باشد، پیشرفت و توفیق آن کشور در عرصه های گوناگون اقتصادی اجتماعی بیشتر خواهد بود.
در راستای اهداف توفیق، کیفیت بالای زندگی کاری به عنوان شرط و پیش زمینه اساسی توانمندسازی منابع انسانی مورد نیاز سازمانها شناخته شده است.کیفیت زندگی کاری یکی از روشهای جذب و نگهداری کارکنان مستعد برای دستیابی به عملکرد و بهره وری بالاست . کیفیت زندگی کاری باعث تصمیم گیری مشارکتی ، امنیت شغلی، بهبود شرایط و محیط کار، ایجاد فرصت پیشرفت شغلی و غنی سازی شغل در سازمان می باشد. کیفیت زندگی کاری یک فرهنگ و نگرش است که در آن کارکنان در کانون توجه قرار گرفته و با فراهم نمودن زمینه ها و امکانات رشد و ارتقاء باعث افزایش رفاه عمومی می شود(ابطحی ، 1370) همچنین فرسودگی شغلی عامل مهمی در عدم موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف است.
امروزه یکی از بحرانی ترین مسائل زندگی، کار در جهان پیچیده صنعتی میباشد و تعداد زیادی از افراد و نیروهای انسانی با مشکل استرس و در نهایت فرسودگی شغلی در گیرند و منابع زیادی در اثر آن از بین می رود(ابطحی،1370) علاوه بر تاثیرات منفی فرسودگی شغلی بر اشخاص ، سازمانها نیز با عواقب مهم و هزینه های مربوط به فرسودگی شغلی روبرو می شوند.( سید جوادین ، 1387) مدیران می توانند با بالا بردن کیفیت زندگی کاری ، زمینه فرسودگی شغلی کارکنان را کاهش دهند.
سازمانهای امروزی جهت ماندگاری و حیات اثربخش در دنیای پر رقابت امروزی نیاز به رسیدگی به کیفیت زندگی کاری کارکنان خود دارند و این مهم را با اجرای برنامه های چند ساله کیفیت زندگی کاری و قرار دادن این برنامه جزو سیاستها و رویه های ثابت سازمانی تحقق می بخشد.
لذا با توجه به مسائل کلی که در بالا مطرح شد. می توان بیان کرد توجه به متغیرهای کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی هر دو از عوامل اثرگذار سازمانی می باشد و حل مشکلات ناشی از آنها می تواند در اداره امور سازمان به مدیران رده بالای سازمانها (ازجمله مدیران واحدهای دانشگاهی ) که بیش از همه می توانند در حل این مسائل تاثیر گذار باشند،کمک شایانی نمایند.
در این تحقیق، نمونه مورد نظر 170 نفر از کارکنان دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامشهر بودند و تحقیق به روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت . داده های خام از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی بدست آمد و با استفاده از نرم افزار spss و توسط آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این فصل، ابتدا نتایج کلی حاصل از پژوهش به طور خلاصه و سپس به بحث و نتیجه گیری درباره یافته های تحقیق پرداخته شده است. نتایج تحقیق مورد بحث و مفهوم سازی قرار گرفته است. نهایتاًً پیشنهاداتی توسط پژوهشگر در دو بخش پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهای پژوهشی و همچنین محدودیتهایی که پیش روی محقق بوده است، ارائه گردیده است.
5-1 نتایج کلی حاصل از پژوهش، حاکی از آن است:
ـ تعداد 96 نفر از نمو نه ها مرد و 60 نفر زن بودند.
ـ بیشترین تعداد نمونه ها (3/51درصد) بین 35 تا 45 سال داشتند .
ـ 6/84 درصد نمونه ها متاهل بودند.
ـ 3/46 درصد از نمونه ها یک فرزند ، 28 درصد دو فرزند و 33/8 درصد 3 یا بیشتر داشتند.

]]>