دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق درباره عربستان سعودی، بیماران مبتلا

فاگوزوم های ماکروفاژ حاوی مواد غذایی بسیار کم و محدودی برای باکتری داخل سلولی بروسلا می باشند. بنابراین انواع موتاسیون یافته باکتری بروسلا که جهش در مسیرهای متابولیسم ضروری آنها ایجاد شده است، تضعیف شده بوده و خاصیت تهاجم کمتری را دارا می باشند. به عنوان مثال ژن aroC1 کد کننده آنزیم کریسمات سنتتاز2 می باشد که تبدیل 5-انول پرویل شیکمات-3- فسفات (EPSP) را به کوریسمیک اسید3 را کاتالیز می کند. در حقیقت محصول ژن aroC آنزیمی می باشد که مسیر متابولیسمی به نام مسیر aro را کاتالیز می کند و محصولات نهایی این مسیر، اسیدهای آمینه آروماتیک و فولیک اسید می باشد. از آن جهت که محصول ژن aroC در مسیرمتابولیسمی نقش دارد موتاسیون در ژن aroc باعث ایجاد اختلاف متابولیسمی شدید در باکتری می شود و در حقیقت این گونه های موتاسیون یافته در مسیر متابولیسمی (موتانت های اگزوتروف) جهت تولید واکسنهای زنده تضعیف شده مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال در باکتری B. Suis نوع موتاسیون یافته ای ایجاد کردند که در آن موتاسیون در ژن aroc ایجاد شد. مطالعات بعدی تائید کرد که این گونه موتاسیون یافته تضعیف شده می باشد. همچنین نوع موتاسیون یافته ای از باکتری B. melitensis تولید شده است که در این باکتری حذف در ژن PurE که محصول آن در مسیر متابولیسمی بیوسنتز اینوزین نقش دارد اتفاق افتاده است و این باکتری در محیط کشت in vitro و در موجودات زنده آزمایش شده به صورت تضعیف شده می باشد و جهت رشد وابسته به پورین می گردد(یانگ،1983؛واترر و همکاران،2011 ). [do_widget id=kl-erq-2]
1-2-3 پروتئین های شوک حرارتی
بیان عوامل ژنی خاص در باکتری بروسلا باعث می شود که بتواند شرایط سخت داخل سلولی را تحمل کند. از جمله این عوامل می توان به پروتئین های شوک حرارتی1 اشاره کرد. موتاسیون در تعدادی از عوامل ژنی تولید کننده این دسته از پروتئینها نشان می دهد که تعدادی از آنها در باقی ماندن و تهاجم باکتری بروسلا نقش دارند. به عنوان مثال محصول ژن dnaK، پروتئینی از دسته پروتئین های شوک حرارتی می باشد و موتاسیون در این ژن از باکتری B.suis نشان داد که این باکتری در رده های سلولی ماکروفاژ انسانی به صورت تضعیف شده می باشد. همچنین محصول ژن htrA آنزیمی به نام سرین پروتئاز می باشد که تحت عنوان پروتئین A نیازمند به حرارت بالا2 نامیده میشود و در گروه پروتئینهای شوک حرارتی تقسیم بندی می گردد. با موتاسیون حذفی در ژن htrA از باکتری بروسلا آبورتوس در مطالعات in vitro و در موجود زنده نشان داده شده که باکتری به صورت تضعیف شده می باشد( کاساتلا،1999).
1-2-4 ژن sod
آنزیم سوپر اکسید دسموتاز3 که محصول ژن sod می باشد، قسمتی از سیستم محافظتی ضد اکسیدان را بر عهده دارد که باکتری را در برابر اثرات سمی رادیکالهای اکسیژن محافظت می کند و این مکانیسم حفاظتی را از طریق تبدیل رادیکالهای سوپراکسید به پراکسید هیدروژن و یا پراکسید اکسیژن انجام می دهد. لذا این ژن نقش مهمی را در بقای داخل سلولی باکتری بروسلا بر عهده دارد. به عنوان مثال موتاسیون در ژن sod در باکتری B. abortus سویه S2308 منجر به تولید باکتری تضعیف شده در داخل ماکروفاژ موش BALB/C شده است(دلرو،2002).
1-3- اپیدمیولوژی :
بروسلاها باکتریهای گرم منفی و به شکل کوکوباسیل به طول 5/1-6/0 میکرومتر و قطر 7/0-5/0 میکرومتر هستند . این باکتریها غیر متحرک و شدیداً هوازی بوده ، اسپور ، پلاسمید ، فلاژل ، پیلی واگزوتوکسین مشخصی ندارند. رشد آن ها کند است ولی در محیط کشت Brucella Broth در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد و PH 6/7به نحو مطلوبی رشد می نمایند. انواع بروسلا در حیوانات شامل سویه های زیراست:بروسلا ملیتنسیس ،بروسلا آبورتوس،بروسلا سویس،بروسلا کنیس و بروسلا نئوتومه گونه های بروسلا در محیط کشت جامد، معمولاً به صورت کلنی های صاف، شفاف، آبی متمایل به سفید تا کهربائی، رشد می کنند. البته رشد بروسلا کنیس و بروسلا اوویس، به صورت کلنی های خشن و گاهی موکوئیدی می باشد. بروسلاملیتنسیس عامل بروسلوز گوسفند و بز، خطرناکترین عامل بیماری تب مالت در انسان است زیرا قدرت بیماری زایی آن نسبت به سایر انواع بروسلا بیشتر است. عامل بیماری تب مالت در حرارت 60 درجه سانتی گراد برای 10 دقیقه، در معرض آفتاب چند ساعته ، در پنیر تازه تا 3 هفته، در گرد و غبار به مدت 6 هفته و در مدفوع حیوانات حدود 100 روز مقاومت می کند. در این بیماری علاوه بر پیدایش باکتری بروسلا در شیرمقدار تولید شیر دام را نیز تا حدود 30 درصد کاهش می دهد. معمولا گوسفند به سه گونه میکروب بروسلا ملیتنسیس، آبورتوس و اویس آلوده می شود، ولی بروسلاملیتنسیس در گوسفند و بز بیماری زا می باشد. عامل بیماری در گاو باکتری بروسلا آبورتوس است. بروسلا اویس در دام های نر بیماری زا بوده و سبب تورم مزمن بند بیضه می گردد. لذا دام نر عامل اصلی عفونت بروسلا اویس است .(اوده،2000) رایجترین شکل انتقال باکتری در دامها، خوردن باکتری موجود در ترشحات دستگاه تناسلی گاو های آلوده مثل ترشحات مهبل، جنین سقط شده و مایعاتی که همراه با آن دفع می شود(مثل جفت و…) است.دفع دوره ای باکتری عامل بیماری از طریق شیر حیوانات مبتلا، ترشحات رحمی در دامهای فاقد علائم بالینی و سقط جنین مخاطرات فراوانی را برای سایر دامها و همچنین انسان در بر دارد. در ۶۰ تا۷۲درصد موارد میکروب از راه پوست و در ۱۶ تا ۳۰درصد از راه غذا وارد بدن انسان می شود.البته در موارد نادر سرایت از راه تناسلی و دستگاه تنفسی صورت می گیرد. مصرف شیر خام وفراورده های لبنی آلوده خصوصا پنیر تازه، سر شیر و بستنی خامه دار ، فله (تهیه شده از آغوز) از جمله راههای انتقال بیماری به انسان است. دامهای بیمار بعد از بهبودی ایمنی می یابند ولی برای مدت
نامشخص و طولانی ناقل بیماری می مانند. پس از سقط جنین یا تولد گوساله دوره ای وجود خواهد داشت که طی آن حیوان تعداد زیادی میکروب بروسلا را دفع خواهد کرد که ممکن است حیوانات دیگر از طریق خوراکی و یا جفت گیری آلوده شوند، لذا باید توجه کرد که در صورت مشاهده عوامل منتشر کننده بیماری مثل جفت و ترشحات دستگاه تناسلی سریعا این مواد را از دسترس بقیه دام ها دور کرد.از جمله عواملی که باعث انتقال آلودگی به انسان می شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 آلوده بودن ظروف مورد استفاده در حین شیر دوشی تماس مستقیم با بافتهای آلوده دامی مثلا در هنگام کمک در زایمان دام مبتلا و یا تماس با پوست و مواد دفعی دامهای مبتلا تنفس گرد و غبار موجود در هوای طویله و اصطبل دامها و یا آزمایشگاه هااحتمال انتقال بیماری از طریق خون ، پیوند مغز استخوان و انتقال مکانیکی آلودگی توسط حشرات نیز وجود دارد.( اوده،2000 )
سیر طبیعی
دوره نهفتگی بیماری معمولا 5 تا 60 روز و بیشتر بین 1 تا 2 ماه و ندرتا چند ماه است. به طور کلی در بسیاری از موارد تعداد ارگانیسم های مهاجم بروسلایی زیاد نبوده دفاع بدن قوی است گرانولوم هم تشکیل نمی شود و بهبودی حاصل می گردد.ضمنا حتی زمانی که تعداد ارگانیسم ها زیاد باشد با درمان سریعی که طی 3-4 هفته پس از شروع عفونت اغاز گردیده و به مدت 6-8 هفته ادامه داده شود گرانولوم های کوچک سریعا از بین می روند و بهبودی کاملی حاصل می شود ولی در صورتی که تعدادارگانیسم ها زیاد باشد و تحت درمان قرار نگیرد گرانولوم های کوچک می تواند به یکدیگر پیوسته گرانولوم های بزرگتری را تشکیل دهند که سرانجام چرکی شده به صورت منبعی برای باکتریمی های مکرر بعدی در می ایند. این بیماری ممکن است به صورت : ناخو شی تحت بالینی (ساب کلینیکال) بروسلوز حاد و تحت حاد بیماری موضعی (لوکالیزه) بروسلوز عود کننده بروسلوز مزمن بیماری شبه بروسلوز بروسلوز ناشی از تلقیح واکسن حیوانی عارض شود. در مجموع مواردبدون علامت بروسلوز حدود 12 برابر موارد با علامت ان براورد شده است. عوارض بروسلوز حاد در 10-30 درصد موارد بروز مینماید.این عوارض در هر عضو یا سیستمی و در هر مرحله ای از بیماری و حتی در بیمارانی که تحت مراقبت هستند می تواند بروز نماید و از طرفی ممکن است این بیماری از ابتدا با بعضی عوارض خود ظاهر شود. حتی بدون توسل به روشهای درمانی بیماری بروسلوز تنها در 15% موارد تا بیش از سه ماه ادامه میابد و میزان مرگ ناشی از بیماری حاد در حدود 2% میباشد. این بیماری در تمام نقاط دنیا وجود دارد و هر یک از گونه های مختلف بروسلا در منطقه ای از جهان دارای وفور بیشتری میباشد . در حال حاضر بروسلوز انسانی به نحو شایعی از روسیه – افریقا- خاورمیانه – هند – اروپا و امریکا گزارش میگردد و طبق گزارش های سازمان جهانی بهداشت سالیانه حدود 500000 مورد به ان سازمان گزارش می شود و گونه ملیتنسیس شایعترین گونه بروسلا میباشد.
روند زمانی
در فصل بهار و تابستان که در واقع فصل حاملگی و زایمان دامها است در اثر تماس با ما حصل حاملگی سقط شده و امثال ان که طی اپیدمی های بروسلوز حیوانی رخ میدهد تماس چوپانان و صاحبان دامهای الوده با انها و مصرف لبنیات الوده این دامها بوسیله سایر افراد موجب بروز موارد زیادی از بروسلوز حاد میگردد . حالت فصلی بیماری در کانون های بروسلوز گوسفندی و تا حدودی کانون های بزی مشخص تر و بارزتر از کانون های گاوی می باشد و در این رابطه عوامل چندی دخالت دارد که یکی از انها دوران شیردهی طولانی گاوها است. (اوده،2000 )
این بیماری در رابطه با مشاغلی نظیر کشاورزی – سلاخی – قصابی – مهندسی کشاورزی و کار در ازمایشگاه های تشخیصی می باشد . در سلاخان قصابان و کارگران مسئول بسته بندی گوشت و کلیه افراد دیگری که به نحوی با گوشت خام تماس دارند(از جمله خانم های خانه دار ) نیز بروسلا میتواند از طریق پوست ناسالم و ملتحمه وارد بدن بشود . دامپزشکان و کارشناسانی که در برنامه های کنترل بروسلوز شرکت می کنند به علت تلقیح اتفاقی واکسن های زنده ضعیف شده به خودشان یا الودگی ملتحمه با چنین واکسنهایی در معرض خطر بیشتری قرار دارند . اپیدمی های بروسلوز همواره ناشی از مصرف شیر غیر پاستوریزه و خامه و پنیر و بستنی بوده است.( اوده،2000 )
در حال حاضر بروسلوز انسانی در کشورهای صنعتی بیشتر در کارگران کشتارگاه ها و قصابان عارض می گردد و بروسلا ملیتنسیس شایعترین گونه بروسلا در سطح جهان میباشد. در کشور ایران بیشتر بیماران مبتلا به بروسلوز را کشاورزان – دام داران و افرادی که از فراورده های دامی پاستوریزه نشده استفاده مینمایند تشکیل میدهند و گاهی با توجه به سابقه دقیق میتوان محل و زمان و نوع لبنیات الوده و حتی حیوان مبتلا را شناسایی نمود . این بیماری در ایران ناشی از گونه ملیتنسیس است ولی با توجه به اینکه بروسلا ابورتوس را نیز به فراوانی از گاوهای نقاط مختلف کشور جدا نموده اند بعید نیست که مواردی از بروسلوز ناشی از گونه ابورتوس نیز در بین افراد ایرانی بروز نماید ولی به علت اشکالات تکنیکی ازمایشگاهی تشخیص داده نشود و یا به علت خفیف بودن علایم بالینی جلب توجه ننماید.( اوده،2000 )
1-4- خصوصیات بیوشیمیایی:
بروسلاها فعالیت پرتئولیتیکی ضعیفی دارند و نمی توانن د ژلاتین را هضم و یا گلبولهای قرمز را لیزنمایند . مقاومت بروسلاها در مقابل آنزیم لیزوزیم ، حتی در حضور دترجنت های غیر یونی و عوامل شلاته کننده بیش از باکتریهای گرم منفی روده است . که احتمالاً به دلیل ساختار متفاوت دیواره سلولی و لایه پپتید و گلیکان این باکتریها در مقایسه با سایر باکتریهای گرم منفی است (سنجری و همکاران،1994).
بروسلاها نسبت به نور ، حرارت ، مواد ضدعفونی کننده و اسیدها حساس هستند ، اما در خاک ، مدفوع ، رطوبت و سایه مقاومت دارند و قادرند در خارج سلول تا مدت هاز نده بمانند ( برای مثال 800 روز در کود سرد و یخ زده ) . این باکتریها در محیطهای غنی شده قابل رشدند . رشد تعدادی از گونه های آنها با وجود پنتونات کلسیم ، اریتریتول و 10-5 درصد Co2 ( سویه گونه های بروسلا آبورتوس و بروسلااویس برای جداسازی اولیه نیازمند 10-5 درصد Co2 هستند) تسریع می شود . بروسلاها انگل اختیاری درون سلولی هستند ، این باکتریها پس از ورود به لکوسیت ها در داخل این سلولها تکثیر می یابند و پس از آزاد شدن ، از طریق مجاری لنفی و خون در سیستم رتیکولواندوتلیال نظیر کبد و طحال ، قلب ، ریه ، بیضه و استخوان جایگزین می شوند . تمایل زیاد این باکتریها به جایگزینی در رحم حیوانات به دلیل وجود قند اریتریتول در این اندام است (ثیم و همکاران،1982 ).
1-5- علایم بیماری:
بیماری بروسلوز از معضلات بهداشتی در بسیاری از کشورها از جمله ایران می باشد که به دلیل گستردگی آلودگی در تمام مناطق کشور ، سالانه موجب زیان های اقتصادی بسیار بزرگی می گردد . این بیماری در انسان با علایم آسیب شناسی بسیار متنوع و در دام با سقط جنین و عفونت دستگاه تناسلی حیوان نر همراه است .پوستر و همکاران،(2002) بروسلوز انسانی با تظاهرات گوناگونی شناخته می شود که عموماً دوره کمون بیماری یک تا 3 هفته طول می کشد، ولی ممکن است تا چند ماه نیز به طول انجامد. بیماری عمومی شبیه آنفولانزا با شروع ناگهانی و غافلگیر کننده که با تب مداوم، متناوب یا نا منظم همراه می باشد. در بروسلوز حاد، تب، لرز و عرق زیاد توام با دردهای عضلانی، بی قراری عمومی، ضعف، بی خوابی، سردرد، درد مفاصل، بی اشتهایی و یبوست تظاهر می کند. بیماری اثر زیادی بر سیستم عصبی داشته و به اشکال بی حوصلگی، عصبانیت و افسردگی متظاهر می شود. در بسیاری از بیماران هیپرتروفی غدد لنفاوی محیطی و بزرگ شدن طحال (اسپلنومگالی) و کبد (هپاتومگالی) و ندرتاً زردی اتفاق می افتد. طول دوره بیماری ممکن است از چند هفته یا ماه تا سال و در ارتباط با روشهای درمانی متفاوت باشد. در اشکال مزمن عوارضی جدی چون جراحات دریچه قلب، آندوکاردیت، آبسه های استخوانی، کبدی یا دیگر اعضاء، آنسفالیت، مننژیت، آرتریت چرکی، اسپوندلیت و غیره ممکن است ظاهر شود. این بیماری بیشتر در قسمت های غربی آسیا ، هند ، خاورمیانه ، اروپای جنوبی و کشورهای آمریکای لاتین شیوع دارد.(پوستر و همکاران،2002)
بروسلوز انسانی به طور عمده در جمعیت های روستایی ، چادر نشینی که انسان ها در ارتباط نزدیک با حیوانات زندگی می کنند ، یافت می شود .در سرتاسر جهان ، بروز گزارش شده بروسلوز انسانی در مناطق اندمیک بیماری ، به طور وسیعی متنوع و از 01/0< تا 200> در 100000 نفر جمعیت بوده است .
برای مثال در مصر ، جمهوری اسلامی ایران ، اردن ، عمان ، عربستان سعودی و جمهوری عربی ، ترکیب سالانه کلی از بیش از 90000 مورد از بروسلوز انسانی در سال 1990 را گزارش کرده اند(مرکز تحقیقات ژنتیک ملی ایران).بروز پایین گزارش شده در مناطقی که برای بروسلوز اندمیک شناخته شده اند ، ممکن است بازتاب عدم وجود یا سطوح پایین نظارت و گزارش باشد(مرکز تحقیقات ژنتیک ملی ایران).
]]>