دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق درمورد حقوق صاحبان سهام، سرمایه در گردش

2-6-10-3- آماره F رگرسیون [do_widget id=kl-erq-2]
آمارهF رگرسیون بر خلاف آمارهt ، معناداری ضرایب برآورد شده را توامًا مورد آزمون قرار می دهد و و طبعًا بالاتر بودن مقدار این آماره نشان دهنده توان توضیح دهندگی بیشتر مدل می باشد. با این آزمون، اعتبار آماری مدل رگرسیون بررسی می گردد.
7-10-3- نرم افزارهای تجزیه و تحلیل
همانطوری که قبلا اشاره شد اطلاعات مورد نیاز پس از گردآوری ، در صفحه گسترده نرم افزار Excel جمع بندی و به منظور تجزیه و تحلیل نهایی آماده گردید، سپس به کمک نرم افزارهای Eviews نسخه 6 و SPSS نسخه ۱۳ تجزیه وتحلیل نهایی مورد نیاز انجام شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه‏
پس از تشریح مبانی نظری تحقیق، تدوین فرضیات به شکلی سازگار با اهداف تحقیق، تدوین روش تحقیق مناسب، تعیین جامعه و نمونه آماری و بالاخره، گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از منابع و ابزار معتبر، نوبت به آزمون کردن فرضیه های تحقیق با استفاده از فنون و روش های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این آزمون ها می رسد. در مرحله تجزیه و تحلیل، محقق بر اساس یافته های ناشی از آزمون فرضیات، به قضاوت درباره صحت فرضیه های تحقیق، یا به عبارت بهتر، تصمیم گیری در مورد تائید یا رد آنها می پردازد و از این طریق به سوالات تحقیق پاسخ می گوید.
در فصل قبل، مسائل مربوط به روش های جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، نحوه محاسبه و اندازه گیری متغیرها و شیوه آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از این اطلاعات، ارائه گردید. در این فصل، به آزمون فرضیه های تحقیق، گزارش نتایج این آزمون ها و تجزیه و تحلیل یافته ها پرداخته می شود. به این ترتیب که ابتدا هر کدام از فرضیه ها و نحوه آزمون آن به طور خلاصه مورد اشاره قرار می گیرد و سپس با ارائه خلاصه نتایج آزمون هر فرضیه در قالب یک جدول جداگانه، نتایج آن آزمون مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و بر این اساس، فرضیه رد یا پذیرفته می شود. شایان یادآوری است در این فصل فقط به نتایج و یافته های مستقیم ناشی از آزمون فرضیات پرداخته می شود و بحث و بررسی بیشتر و نیز نتیجه گیری درباره این یافته ها، به فصل بعد موکول می شود. بالاخره اینکه، تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق حاضر به کمک نرم افزار Eviews 6.0 انجام شده است .
2-4- تحلیل توصیفی داده ها
جدول 1-4 نشان دهنده تحلیل توصیفی داده های تلفیقی و متغیرهای اصلی حسابداری استفاده شده در این مطالعه می باشد. همان گونه که ملاحظه می شود مقادیر میانگین و میانه، کمینه و بیشینه، انحراف معیار برای متغیر مستقل ومتغیرهای وابسته مربوط به 65 شرکت نمونه و 325 مشاهده ( سال – شرکت ) تا پایان سال 1387 با استفاده از نرم افزار محاسبه شده است. اطلاعات اجمالی راجع به هر یک از متغیرهای توضیحی به شرح زیر می باشد:
الف ) متغیر وابسته این تحقیق، شاخص افشا کافی در صورت های مالی می باشد که کمینه و بیشینه سطح افشای کافی به ترتیب 66 و 92 درصد می باشد و دارای میانگین 81 درصد می باشد.
ب ) متغیر مستقل اول مربوط به نسبت فروش به سرمایه در گردش می باشد که کمینه و بیشینه آن در نمونه به ترتیب 7878/1 و 0124/32 می باشد و میانگین 3788/6 برای نسبت فوق در نمونه آماری می باشد.
ج ) متغیر مستقل دوم مربوط به نسبت فروش به داراییهای ثابت می باشد که کمینه و بیشینه آن در نمونه به ترتیب 0045/1 و 7908/7 می باشد و میانگین 8732/3 برای نسبت فوق در نمونه آماری می باشد.
د ) متغیر مستقل سوم مربوط به نسبت فروش به کل داراییها می باشد که کمینه و بیشینه آن در نمونه به ترتیب 7972/0و 04856/4 می باشد و میانگین 7884/2 برای نسبت فوق در نمونه آماری می باشد.
ر) متغیر مستقل چهارم مربوط به نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام می باشد که کمینه و بیشینه آن در نمونه به ترتیب 8208/1 و 5196/11 می باشد و میانگین 5078/7 برای نسبت فوق در نمونه آماری می باشد.
جدول 1-4: اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق (ارقام به درصد)
متغیر
علامت
اختصاری
میانگین
میانه
بیشینه
کمینه
انحراف معیار
]]>