دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق درمورد نسبت فروش به کل دارایی ها، استانداردهای حسابداری

[do_widget id=kl-erq-2]

4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها
در ادامه چگونگی استخراج متغیرهای لازم جهت استفاده در مدلهای آزمون فرضیه ها و منابع آنها بیان خواهد شد. برای بدست آوردن متغیرهای مورد نیاز مربوط به صورتهای مالی شرکتهای مورد بررسی، به صورتهای مالی فراهم شده در آرشیو الکترونیکی سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه خواهد شد.
بخشی از اطلاعات مورد نیاز نیز از نرم افزارهای مرسوم به بانکهای اطلاعاتی تدبیر پرداز و دناسهم بدست خواهد آمد. در رابطه با تهیه چک لیست کفایت افشاء علاوه بر مراجعه به صورتهای مالی، اطلاعات دیگری لازم است تا با استفاده از آن به تهیه چک لیست و تکمیل آن و درنتیجه متغیر وابسته تحقیق پرداخت. این اطلاعات از آخرین استانداردهای تجدید نظر شده حسابداری استخراج خواهد شد. برای آماده سازی متغیرهای لازم از نرم افزار صفحه گسترده EXCEL استفاده خواهد شد. به طوریکه ابتدا اطلاعات گردآوری شده در کاربرگهای اولیه وارد می شود و سپس محاسبات لازم درخصوص نمره افشاء و نسبتهای فعالیت برای دستیابی به متغیرهای این تحقیق انجام می شود و پس از محاسبه کلیه متغیرهای لازم، این متغیرها در صفحات کاری ترکیب می شوند تا به طور الکترونیکی به نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیلهای تحقیق منتقل شوند.
5-3 روش تحقیق
این تحقیق، یک تحقیق تجربی در حوزه تحقیق های اثباتی حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات واقعی صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی همبستگی است که در آن برای تأیید یا رد فرضیات از اطلاعات تاریخی شرکتها و روشهای آماری استفاده خواهد شد. علاوه بر این مطالعات کتابخانه ای در رابطه با مبانی تئوریک و مفاهیم نظری و بررسی سوابق مربوط انجام خواهد گرفت. برمبنای اطلاعات گردآوری شده از طریق داده ها، صحت و سقم فرضیات تحقیق آزمون و نتایج حاصله به کل جامعه آماری مورد نظر تعمیم داده خواهد شد. در این تحقیق رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته با استفاده از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باتوجه به فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده خواهد شد. به منظور تخمین مدل های تحقیق از تکنیک داده های تلفیقی استفاده شده است.
در این تحقیق از روش داده های تابلویی جهت تخمین مدل استفاده میشود. همچنین در این تحقیق، به دو روش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، پرداخته می شود. در سطح توصیفی، با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار و MAX و MIN به توصیف ویژگیهای عمومی جامعه پرداخته و در سطح استنباطی هم به منظور پاسخ به فرضیات تحقیق و هم به منظور یافتن روابط خاص میان متغیرهای جامعه از آزمونهای تحلیل رگرسیون، آزمون معناداری t و آزمونهای فروض کلاسیک رگرسیون و آزمون معناداری F استفاده خواهد شد. برای تجزیه و تحلیل و انجام آزمونهای فوق از نرم افزار views-E استفاده خواهد شد.
6-3- متغیر های مورد بررسی
برای بررسی رابطه بین میزان افشاء در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با متداول ترین نسبت های فعالیت (شاخصهای استفاده از داراییها ) سعی شده است متغیر هایی مورد بررسی قرار گیرند که دارای پشتوانه نظری هستند و در عمل نیز در تصمیم گیری های استفاده کنندگان گزارش های مالی مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق متغیر وابسته، میزان افشای صورت های مالی است که سعی بر آن است، تغییر پذیری آن بوسیله چهار متغیر؛ 1. نسبت فروش به سرمایه در گردش، 2. نسبت فروش به داراییهای ثابت، 3. نسبت فروش به کل داراییها و 4. نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام ، تعیین و بررسی شود. متغیرهای مستقل تحقیق، نشات گرفته از ادبیات نظری شاخص های بکارگیری دارایی ها می باشد. متغیر وابسته در تحقیق حاضر یعنی شاخص کفایت افشا نشات گرفته از دو مدل اصلی شفافیت اطلاعات (نظریه نشانه ها و افشا ) می باشد.
1-6-3- شاخص افشا
افشا یکی از اصول اساسی حسابداری است که کلیه واقعیت های با اهمیت و مربوط درباره رویدادها و فعالیت های مالی واحد تجاری به ویژه شرکتهای سهامی عام را در بر می گیرد. به موجب افشا، صورتهای مالی به گونه ای تهیه و ارائه می شود که از لحاظ هدف های گزارشگری مالی قابل فهم، آگاه کننده و حتی الامکان کامل باشد. به بیان دیگر، گزارشگری مالی بر ارائه اطلاعات کافی و دارای مفهوم در صورت های مالی تأکید کرده و خواستار افشای اطلاعات مربوط در صورت های مزبور به گونه ای است که از یک طرف، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه را برای استفاده کنندگان صورت های مالی فراهم کند و از طرف دیگر، باعث گمراهی آنان نشود. به منظور تعیین موارد افشای کافی صورت های مالی که در این تحقیق برای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم است چک لیست کفایت افشاء براساس استانداردهای حسابداری ایران تنظیم و سپس چک لیست کفایت افشاء با صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تطبیق داده می شود. برای محاسبه نمره افشای کافی هر شرکت از رابطه زیر استفاده خواهد شد:
به طوریکه:
Y: نمره افشای کافی برای هر صورتهای مالی که شامل امتیاز افشاء برای هر شرکت نمونه تقسیم بر مجموع امتیازات قابل حصول می باشد.
∑B: جمع نمرات قابل کسب شده افشاء برای یک شرکت.
∑A : جمع نمرات قابل کسب افشاء برای یک شر کت.
همانگونه که در فصل اول نیز اشاره شد، روش فوق از تحقیق کوک ، 1992 که در ژاپن انجام شده است اقتباس گردیده است. مضافاً اینکه در ایران نیز محققینی چون اسفندیار ملکیان (1376) و ارزیتون (1383) از این شاخص برای تعیین سطح افشای کافی بهره برده اند.
2-6-3- نسبت فروش به سرمایه در گردش
نسبت فروش به سرمایه در گردش شاخصی است که مبالغی از نقدینگی مورد نیاز را در سطح معینی از فروش نشان می دهد . شیوه ی محاسبه ی تشریح شده است.
3-6-3 – نسبت فروش به داراییهای ثابت
نسبت فروش به دارایی های ثابت بیانگر این مطلب است که شرکت در جریان درآمد زایی، چه میزان در دارایی های ثابت سرمایه گذاری نموده است.
4-6-3- نسبت فروش به کل داراییها
نسبت فروش به کل دارایی ها بیانگر این مطلب است که شرکت در جریان درآمدزایی، چه میزان در کل داراییها سرمایه گذاری نموده است.
5-6- 3- نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام
از شاخص نسبت فروش به حقوق صاحبان سهام نیز برای تعیین مبالغی از حقوق صاحبان سهام استفاده می شود که بایستی به موازات نوسانات حجم فروش در یک صنعت نگهداری شود.
7-3- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها
]]>