دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درباره آموزش های فنی و حرفه ای، آموزش فنی و حرفه ای

[do_widget id=kl-erq-2]

مجموع مجذورات DF میانگین مجذورات F SIG R
رگرسیون 16/4 1 16/4 77/60 000/0 59/0
باقیمانده 8/7 114 068/0
جدول فوق نتایج همبستگی تاثیر آموزشهای فنی حرفه ای بر درک بهتر هدفهای سازمانی افراد را نشان می‏دهد. همانطور که مشاهده می شود همبستگی بین آموزشهای فنی حرفه ای از یک طرف و درک بهتر هدفهای سازمانی افراد از طرف دیگر برابر با 59/0 محاسبه گردیده است. اگر این ضریب به توان دو برسد برابر است 34/0 و نشان می دهد که 34 درصد واریانسها در درک بهتر هدفهای سازمانی افراد مربوط به واریانس آموزشهای فنی حرفه ای می باشد میزان77/60 f= در سطح 05/0 معنی دار است . 000/0 P=لذا فرضیه فوق تایید و نتیجه می گیریم که آموزش فنی و حرفه ای بر درک بهتر هدفهای سازمانی افراد تاثیر دارد.
فرضیه هشتم: بین آموزش فنی و حرفه ای با خصوصیات فردی افراد رابطه وجود دارد.
جدول شماره 4- 15: نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین آموزش فنی و حرفه ای با خصوصیات فردی
متغیرها ضریب همبستگی sig تعداد
جنسیت 17/0 05/0 116
وضعیت تاهل 09/0 3/0 116
تحصیلات 000/0 9/0 116
مهارت 50/0 000/0 116
گواهی مهارت 03/0 7/0 116
نوع شغل 01/0 8/0 116
مدت زمان اشتغال 30/0 001/0 116
جدول فوق نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین خصوصیات فردی و آموزش فنی و حرفه ای را نشان می دهد میزان همبستگی جنسیت، تحصیلات و وضعیت تاهل،گواهی مهارت،شغل در سطح 05/0 معنادار نیست 05/0 ≤ p= . اما مهارت و مدت زمان اشتغال رابطه معنی داری با آموزش فنی و حرفه ای دارند .بنابراین نتیجه می گیریم آموزش فنی و حرفه ای رابطه ای با جنسیت، تحصیلات ، و گواهی مهارتی و نوع شغل فرد ندارد و تنها مهارت فرد و مدت زمان اشتغال بعد از آموزش با آموزش فنی و حرفه ای رابطه معنی داری دارد.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1مقدمه
تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموز شهای فنی و حرف های از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. در پی پیشرفت های علمی و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم، این آموز شها به نحو بی سابقه ای در جهان گسترش یافت تا آن جا که امروز آموزش های فنی و حرف های وزارت کار و امور اجتماعی پس از آموزش و پرور ش، در بسیاری از کشورها خصوصاً جوامع صنعتی در جهت پاسخ گویی هر چه بیشتر به نیازهای اقتصادی و اجتماعی در حرکت می باشد . از آن جا که آموزش های فنی و حرفه ای ، فعالیت هایی هستند که فرد را برای احراز شغل ، حرفه و کسب و کار آماده می کنند و یا کارایی و توانایی او را در انجام آ نها افزایش می دهند ، لکن عدم وجود پل های ارتباطی بین مراکز آموزشی و مراکز صنعتی جامعه باعث می شود که مراکز آموزشی به تربیت نیروهایی بپردازد.آموزشهای فنی و حرفه ای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر مورد نیاز بازار کاردر کشورهای مختلف جهان ایفا می کنند. این آموزشها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصاداین کشورها می باشند، بلکه ازطریق بستر سازی خود اشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می نمایند. به علاوه، این آموزشها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیزبه شمار می روند، چرا که از یک سوبا توجه به بهره مندی این آموزشها از مبانی علمی و استفاده از روشهای پذیرفته شده آموزشهای کلاسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده وازاین طریق راه درازمدت و غیر علمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند تا به تواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید. از سوی دیگر این آموزشها با توام نمودن آموزشهای نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آنها در فعالیتهای اقتصادی- اجتماعی فراهم گردد. مزیت هایی که برای آموزشهای فنی وحرفه ای مورد اشاره قرار گرفت منوط به وجود برخی شرایط درارائه این آموزشها می باشد که از آن جمله می توان به ضرورت برنامه ریزی مدون برای این آموزشها، برخورداری از امکانات و تجهیزات کارگاهی مناسب، انتخاب کارآموزان بر اساس تواناییهای عمومی و انگیزه های قوی، استفاده از مربیان مجرب و علا قه مند، سهم مناسب آموزشهای عملی و نظری در این دوره ها و طراحی زمان مناسب برای هر یک از دوره ها اشاره نمود.لذا در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق با ذکر نکات مهم از نتایج تحقیق ارائه می شود. سپس با بهره گیری از مبانی نظری و ادبیات تحقیق، نتایج و یافته های تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ادامه نیز با توجّه به نتایج حاصل از تحقیق مطالبی کاربردی برای مدیران و مسئولان سازمان فنی وحرفه ای استان پیشنهاد می گردد. در انتها موضوعاتی برای توسعه دامنه ی تحقیق حاضر پیشنهاد می شود.
5-2 بحث و بررسی
توصیف وضعیت

]]>