دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درباره آموزش های فنی و حرفه ای، کشورهای توسعه یافته

[do_widget id=kl-erq-2]

5- ایمانی،محمد نقی ، عاشقی ، منصور و آذرتش ، تقی، ( 1388) ، کارآفرینی ، تهران ، چاپ دو ،انتشارات فرهنگ سبز.
6- احمدی، سیدعلی اکبرو دوریش ، حسن، ( 1387 ) ، مبانی کارآفرینی ، تهران ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیا نور.
7- بلیک، رید و همکاران؛ طبقه بندی مفاهیم در ارتباطات، مسعود واحدی، تهران، سروش، 1378، چاپ اول، ص42.
8- بیابانی، جهانگیر . ( 1379 ). تبیین نوع بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی طی سالهای1368 – 78 خلاصه مجموعه مقالات بررسی مشکلات و چشم انداز اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی .
9- پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران. ص24 – 22
10- پال، هرسی و کن ث، بلانچارد: مدیریت رفتار سازمان ی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ١٣۶۵
11- تودارو، مایکل . ( 1377 ). ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی . توسعه اقتصادی در جهان سوم. مؤسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی توسعه. تهران.
12- خلاقی، علی اصغر، بازشناسی آموزش فنی وحرف های در وزارت آموزش وپرورش، تهران، پژوهشکده تعلیم و تربیت، .1380
13- دکتر مشایخ، فریده، ترجمه، گروه مشاوران یونسکو، فرآیند برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه، چاپ نهم 1379.
14- سلطانی تیرانی، فلورا ( 1378 )، “کاربرد تجزیه و تحلیل علی در پژوهشهای علوم اجتماعی و رفتاری”،مرکز آموزش مدیریت دولتی.
15- سریع القلم، محمود – توسعه ،جهان سوم و نظام بین الملل .چاپ سوم زمستان 1375 – نشر سفید.
16- سعیدی کیا، مهدی ، ( 1389 ) ، اصول و مبانی کارآفرینی ، تهران ،چاپ شانزدهم ، انتشارات کیا.
17- سلجوقی، سید محمد ( 1389) ، کارآفرینی ایجاد و توسعه کسب و کار جدید ، چاپ سوم ،کرمان ، انتشارات خدمات فرهنگی.
18- صافی، احمد، مسائل آموز شوپرورش ایران و را ههای کاهش آ نها، چاپ اول، زمستان 1385 ، نشر ویرایش.
19- عزیزی، نعمت الله ، ( 1384) ، بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی ، نگاهی به تجارب کشورهای توسعه یافته.
20- عظیمی، چنزق ، ( 1384 ) ، نقش آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی ، مازندران ، انتشارات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران.
21- غلامزاده، حسین ( 1382 )، مدیریت منابع انسانی و روابط کار، تهران، نشر میر.
22- فرهادیان ، همایون ، ( 1384 ) ، بررسی تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی ، مازندران، انتشارات اد اره کل فنی و حرفه ای مازندران.
23- قارون، ( 1383 ) ، مروری بر برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در سطوح متوسطه و عالی در برخی کشور های جهان (قسمت اول( ، تهران ، سال اول ، شماره نهم.
24- کیان پور ، غلامرضا ، (1389) ، تربیت نیروی انسانی برای صنعت ، تالیف ویلیام مگ هی ، تهران ، چاپ دو، انتشارات بنگاه.
25- محمدی، موحد ، (1382) ، آموزش کشاورزی ، تهران ، انتشارات موسسه توسعه روستایی ایران
26- مقنی زاده ،( 1381 ) ، بررسی وضعیت برنامه ریزی و احرای آموزش کارکنان دولت ایران در برنامه سوم توسعه با تاکید بر آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت وزارت جهاد کشاورزی ، دفتر مجازی محمد حسن محقق معین.
]]>