دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق رایگان درباره برنامهریزی بلند مدت، پیامدهای اقتصادی

بازدید از منابع فرهنگی و تاریخی یکی از بزرگترین، فراگیرترین و روبهرشدترین بخشهای صنعت گردشگری عصر حاضر است. در حقیقت، این چنین به نظر میرسد که گردشگری میراث رشد بسیار سریعتری از سایر اشکال گردشگری، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه، داشته و باید آنرا به عنوان ابزار بالقوه مهمی برای کاهش فقر و توسعه اقتصادی جامعه به حساب آورد.
هدف این تحقیق که بخش مرکزی شهرستان رودبار محدوده، مورد مطالعه آن است، تاثیر برنامهریزی میراث فرهنگی بر توسعه گردشگری این منطقه است، به همین جهت پرسشنامهای بر طبق جدول مُرگان (384) و براساس طیف لیکرت تدوین و توسط گردشگران تکمیل گردید و در انتها به کمک«Samples t-test» مورد آزمون قرار گرفت.
با توجه به نتایج به دست آمده میتوان، اینگونه بیان داشت که شناخت هر چه بهتر جاذبه میراث فرهنگی گامی جهت ازدیاد گردشگران به سوی این مناطق میباشد، این امر نیز مستلزم برنامهریزی بلند مدت و از طریق تبلیغات، احداث تاسیسات گردشگری، ایجاد راههای مناسب و استاندارد و. . .. در اینگونه از بافتهای تاریخی است که میتوان امیدوار بود که اینگونه مکانها در شهرستان رودبار با خیل عظیم گردشگر مشتاق و با فرهنگ روبرو گردد.
واژگان کلیدی: برنامه ریزی، توسعه گردشگری، گردشگری میراث فرهنگی، شهرستان رودبار
مقدمه
طبیعت جهانگردی در هر جامعه، متاثر از عوامل پیچیده و در هم تنیده اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. علیرغم پیامدهای اقتصادی چشمگیر و قابل توجه صنعت جهانگردی، بسیاری از صاحب نظران معتقدند، جهانگردی بیش از آن که یک فعالیت اقتصادی باشد، پدیدهای فرهنگی است. در طی قرون انسانها با استفاده از عقل، امید وسخت کوشی محیط زیست طبیعی را به چشماندازی از میراث فرهنگی تبدیل کردهاند. این چشماندازها که آثار و میراث فرهنگی بیقیمتی هستند که تقریباً غیر قابل جایگزین میباشند.
میراث تنها گذشته نیست بلکه نماد و بازنمود آن است، از گذشته سخن میگوید، ما را با خودمان آشنا میکند و دورنمای آینده را برایمان ترسیم مینماید. میراث میتواند هم بنیانی برای اتحاد باشد و هم منشایی برای تنازع. این که به چه صورتی و چگونه از آن استفاده کنیم، ماهیت آن را تعیین میکند. میراث میتواند همچون ابزاری عمل کرده و رفاه، آسایش و عزت نفس اجتماعی را برای جامعهای که در آن قرار گرفته است به ارمغان آورد، این دارایی چنانکه به صورت کارا و اثربخش، مدیریت شود و به گونهای پایدار توسعه یابد میتواند سرچشمه منافع اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی سرشاری برای جامعه مورد بحث باشد. با توسعه سایتهای میراث برای اهداف گردشگری نه تنها بودجه مورد نیاز برای حفاظت و نگهداری از سایت را میتوان تامین کرد، بلکه اجتماع پیرامون را نیز از رهیافتهای مثبت اقتصادی حاصل از حضور گردشگر میتوان بهرهمند ساخت. لیکن باید توجه داشت که گردشگری میراث فرهنگی چالشها و مسائل فراوانی را نیز برای اجتماع محلی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، میتواند به وجود آورد که اتخاذ مدیریت کلنگر و توانمندسازی اجتماع محلی بسیاری از این چالشها و مسائل را میتواند کاهش دهد(تیموثی،1389، 9).
کشور ایران، از میراث فرهنگی 5000 سالهای برخوردار است که در بر گیرنده تمدنهای ادوار مختلف تاریخ بشری است و از نظر وجود بناهای تاریخی کمتر کشوری قابل مقایسه با ایران است به طوری که از طرف سازمان جهانی یونسکو، ایران به عنوان یکی از 10 کشور مهم جهان با آثار ارزنده تاریخی معرفی شده است امروزه، پدیدههایی چون جهانگردی از حالت نوعی ابزار سیاسی خارج شده و به یک جریان طبیعی مبادله فرهنگی بدل گردیدهاند.
گیلان بیهیچ گزافه و گمان، یکی از کهنسالترین زیستگاهها و خاستگاههای فرزندان ایران زمین است. این سرزمین، فراخنای تاریخ ایران و فرازگاه تاریخ تشیع ایران است.
اما امروز از گیلان بزرگ چه مانده است جز نشانههایی در دل کتابهای تاریخ و بناهایی که رو به ویرانیاند و یادها و نواهایی درباورها و آیینها و آواهایی که بر زبان مردان و زنان این دیار به زیبایی نشستهاند و برشیوههای زیست مردم این سامان دلالت دارند. جاذبههای تاریخی گردشگری گیلان، مجموعه ای از یادمانهای مربوط به ادوار مختلف است که قدمت برخی از آنها(مانند غارهای باستانی دربند رودبار) به بیش از 100هزار سال پیش میرسد (جهانی، 1386،13).
یکی از نقاطی که آثار تاریخی فراوانی را در خود جای داده است، بخش مرکزی شهرستان رودبار میباشد که در این تحقیق به چالشهای پیشروی آن میپردازیم، باشد که با برنامهریزی مناسب این آثار ارزشمند تاریخی گردشگر بیشتری را جذب نماید. برای شناخت آنچه که از این میراث بزرگ مانده است، باید گامهای استوار برداشت و دستاورد پژوهشها و تحقیقات اندیشمندان را گردآورد و به نسل جوان و نسلی که فردای این دیار از آن اوست، سپرد.

1-1. بیان مسأله
امروزه صنعت گردشگری یکی از 3 صنعت برتر جهان از نظر ایجاد اشتغال ودرآمد ارزی مطرح است. گردشگری عامل مهم واساسی برای توسعه وپیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی مناطق و همچنین یکی از روش های پررونق گذران سالم اوقات فراغت به شمار می رود.
این صنعت که از آن به عنوان صنعت نامرئی یاد می شود موجب توسعه همه جانبه مناطق شده مشاغل بی شماری ایجاد کرده وباعث ارتقاء سطح دانش وآگاهی انسان ها می شود وبه همین دلیل به عنوان پدیده ای مهم در تسهیل امر توسعه به شمار میرود (گولتا، 1384،43).
بازدید از منابع فرهنگی وتاریخی یکی از بزرگترین، فراگیرترین و روبه رشدترین بخش های صنعت گردشگری عصر حاضر است. در حقیقت، این چنین به نظر می رسد که گردشگری میراث رشد بسیار سریع تری از سایر اشکال گردشگری خصوصا در کشورهای در حال توسعه داشته و باید آن را به عنوان ابزار بالقوه مهمی برای کاهش فقر و توسعه اقتصادی جامعه به حساب آورد.
گردشگری میراث معمولا به عناصر زنده و بنا شده فرهنگ متکی است واز گذشته ملموس و ناملموس به عنوان منبعی برای گردشگری بهره می گیرد. اگرچه روز به روز علاقه به گردشگری میراث بیشتر می شود ولی رشته ای نو پا است در رابطه با پویایی گردشگری میراث فرهنگی در مناطق در حال توسعه، فقدان تحقیقات یکپارچه هنوز احساس می شود.
کشور ایران به عنوان یکی از تمدن های باستان دارای میراث فرهنگی عظیم و چشمگیر می باشد.
یکی از مکان هایی که دارای پیشینه وتمدن کهن و دارای بناها و محوطه های تاریخی و باستانی و. .. است شهرستان رودبار می باشد. این شهرستان منطقه ای کوهستانی و مرتفع ترین شهرستان استان گیلان با مساحت در حدود 2300 کیلومترمربع به شمار می رود.

]]>